Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Kierunek: Filologia Angielska (FA)

Studia stacjonarne magisterskie - Instytut Filologii Angielskiej - Wydział Filologiczny (uj.edu.pl)

Charakterystyka kierunku Filologia angielska (studia II stopnia).

Program specjalizacji LITERATUROZNAWSTWO BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE na kierunku Filologia angielska (Program studiów FA SM 23 lit).


Program specjalizacji PRZEKŁADOZNAWSTWO na kierunku Filologia angielska


Program specjalizacji LINGWISTYKA na kierunku Filologia angielska

 

KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA (FA)

W trakcie 2-letnich studiów drugiego stopnia:

będziecie mogli wykorzystać i rozwijać wiedzę oraz umiejętności, które zdobyliście na studiach pierwszego stopnia,

będziecie mogli pogłębić praktyczną znajomość języka angielskiego na zajęciach obowiązkowych oraz rozwijać swoje kompetencje językowe w trakcie kursów opcyjnych,

będziecie mogli uczęszczać na kursy właściwe dla wybranej specjalizacji,

będziecie mogli odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań związanych z literaturą, przekładem i lingwistyką,

zobaczycie, co się dzieje na zajęciach o nazwie „seminarium” i zdobędziecie dyplom magistra,

będziecie mogli ubiegać się o grant wyjazdowy w ramach programu Erasmus+ do jednego z naszych uniwersytetów partnerskich i odbyć jeden semestr studiów za granicą,

będziecie mogli wziąć udział w działalności Koła Naukowego IFA oraz wystąpić w kolejnych Studenckich Warsztatach Tłumaczeniowych.

 

INFORMACJE O KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych. 

Link do tabeli zawierającej listę starych i nowych dyscyplin zaliczanych do dziedziny nauk humanistycznych.

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1 udokumentowana dyplomem ukończenia studiów w zakresie języka angielskiego, informacją w suplemencie do dyplomu o zdanym egzaminie z języka angielskiego na poziomie C1, świadectwem ukończenia szkoły średniej w kraju anglojęzycznym lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1.

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Zapisując się na studia kandydaci dokonują wyboru jednej z trzech specjalizacji: literaturoznawczej, przekładoznawczej lub lingwistycznej. Program studiów obejmuje kursy z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, przekładu, przedmiotów z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz przekładoznawstwa oraz szereg przedmiotów specjalizacyjnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie oraz drugiego języka obcego na poziomie minimum B2. Ma wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i przekładoznawstwa.

Absolwenci mają również kompetencje społeczne, umiejętność pracy w grupie, umiejętność organizowania pracy w zespole oraz kierowania dalszym rozwojem swojej kariery.

Absolwenci specjalizacji literaturoznawczej mają rozległą wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, literatury brytyjskiej i amerykańskiej, obszerną wiedzę na temat historii i teorii literatury, technik narracyjnych oraz gatunków literackich, a także umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich. Mogą podejmować pracę w redakcjach czasopism i wydawnictw, w instytucjach kultury, instytucjach badawczych lub w dyplomacji. Absolwenci specjalizacji przekładoznawczej są świadomi mechanizmów komunikacji międzykulturowej. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat procesu przekładu, a także uwarunkowań formalnych i prawnych pracy tłumacza. Mają więc przygotowanie do pracy jako tłumacze tekstów literackich i użytkowych, redaktorzy w czasopismach lub wydawnictwach, adiustatorzy językowi przekładów, krytycy przekładu oraz pracownicy naukowi w dziedzinie przekładoznawstwa. Natomiast absolwenci specjalizacji lingwistycznej posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa oraz umiejętność analizowania i interpretowania różnorodnych zjawisk językowych. Mają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w mediach, instytucjach kultury, korporacjach, redakcjach czasopism, a także w sektorze usługowym.

Absolwenci wszystkich specjalizacji po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich na studiach pierwszego i drugiego stopnia w ramach modułu dydaktycznego mogą podjąć pracę jako nauczyciele lub lektorzy języka angielskiego we wszystkich typach szkół.

Absolwenci wszystkich specjalizacji mają także możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia (studiach doktoranckich z zakresu nauk humanistycznych).

Charakterystyka kierunku Filologia angielska (studia II stopnia).

 

Kierunek: Filologia Angielska z Językiem Niemieckim (FAN)

W trakcie 2-letnich studiów drugiego stopnia:

będziecie mogli wykorzystać i rozwijać wiedzę oraz umiejętności, które zdobyliście na studiach pierwszego stopnia,

będziecie mogli pogłębić praktyczną znajomość języka angielskiego oraz praktyczną znajomość języka niemieckiego na zajęciach obowiązkowych oraz rozwijać swoje kompetencje w obu językach w trakcie kursów opcyjnych,

będziecie mogli uczęszczać na kursy właściwe dla wybranej specjalizacji,

będziecie mogli odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań związanych z literaturą, przekładem i lingwistyką,

zobaczycie, co się dzieje na zajęciach o nazwie „seminarium” i zdobędziecie dyplom magistra,

będziecie mogli ubiegać się o grant wyjazdowy w ramach programu Erasmus+ do jednego z naszych uniwersytetów partnerskich i odbyć jeden semestr studiów za granicą,

będziecie mogli wziąć udział w działalności Koła Naukowego IFA oraz wystąpić w kolejnych Studenckich Warsztatach Tłumaczeniowych.

 

INFORMACJE O KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych. 
Link do tabeli zawierającej listę starych i nowych dyscyplin zaliczających się do dziedziny nauk humanistycznych).

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego na poziomie C1 udokumentowana dyplomem ukończenia studiów w zakresie języka angielskiego/niemieckiego, informacją w suplemencie do dyplomu o zdanym egzaminie z języka angielskiego/niemieckiego na poziomie C1, świadectwem ukończenia szkoły średniej w kraju anglojęzycznym/niemieckojęzycznym lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego/niemieckiego na poziomie min. C1.

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Zapisując się na studia kandydaci dokonują wyboru jednej z trzech specjalizacji: literaturoznawczej, przekładoznawczej lub lingwistycznej. Program studiów obejmuje min. 600 godzin przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, przekładu, przedmiotów z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz przekładoznawstwa oraz min. 300 godz. praktycznej nauki języka niemieckiego. Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się bardzo dobrą znajomością języków angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie oraz orientacją w literaturze i kulturze angielskiego i niemieckiego obszaru językowego ze szczególnym uwzględnieniem kultury współczesnej, a także doskonałą znajomością języka polskiego.

Absolwenci specjalizacji literaturoznawczej mają rozległą wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, literatury brytyjskiej i amerykańskiej, obszerną wiedzę na temat historii i teorii literatury, technik narracyjnych oraz gatunków literackich, a także umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich. Mogą podejmować pracę w redakcjach czasopism i wydawnictw, w instytucjach kultury, instytucjach badawczych lub w dyplomacji. Absolwenci specjalizacji przekładoznawczej są świadomi mechanizmów komunikacji międzykulturowej. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat procesu przekładu, a także uwarunkowań formalnych i prawnych pracy tłumacza. Mają więc przygotowanie do pracy jako tłumacze tekstów literackich i użytkowych, redaktorzy w czasopismach lub wydawnictwach, adiustatorzy językowi przekładów, krytycy przekładu oraz pracownicy naukowi w dziedzinie przekładoznawstwa. Natomiast absolwenci specjalizacji lingwistycznej posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa oraz umiejętność analizowania i interpretowania różnorodnych zjawisk językowych. Mają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w mediach, instytucjach kultury, korporacjach, redakcjach czasopism, a także w sektorze usługowym.

Absolwenci wszystkich specjalizacji po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich na studiach pierwszego i drugiego stopnia w ramach modułu dydaktycznego mogą podjąć pracę jako nauczyciele lub lektorzy języka angielskiego i niemieckiego we wszystkich typach szkół.

Absolwenci wszystkich specjalizacji mają także możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia (studiach doktoranckich z zakresu nauk humanistycznych).
 

Charakterystyka kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim (studia II stopnia).

 


KIERUNEK: PRZEKŁAD LITERACKI (PL)

Informacje na temat kierunku Przekład literacki.

 

KIERUNEK: THE EUROPEAN JOINT MASTER’S PROGRAMME IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES (EJMPEAS)

Informacje na temat kierunku The European Joint Master’s Programme in English and American Studies. 

 

SPECJALIZACJE NA STUDIACH STACJONARNYCH (FA I FAN)

(od roku akad. 2021/2022)


Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Rozpoczynając studia na specjalizacji Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat literatury anglojęzycznej; nie tylko brytyjskiej, czy amerykańskiej, lecz także tej pisanej w Kanadzie, Irlandii, RPA, czy Australii. Studenci poznają historię oraz teorię literatury, studiują techniki narracyjne oraz gatunki literackie, analizują teksty oraz je interpretują, dyskutują o tożsamości, historii, pamięci, czy (auto)biografistyce – innymi słowy czytają i piszą o książkach. Specjalizacja Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie oferuje 3 seminaria magisterskie oraz szereg opcji. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami rozwoju literatury (w ramach wybranego seminarium oraz dzięki bogatej ofercie opcji), by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej.


Program specjalizacji LITERATUROZNAWSTWO BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE na kierunku Filologia angielska.

Program specjalizacji LITERATUROZNAWSTWO BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim.

 


Przekładoznawstwo

Rozpoczynając studia na specjalizacji Przekładoznawstwo studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu translatoryki. Poznają dzieje i nurty myśli przekładoznawczej, uczą się krytycznego spojrzenia na własne i cudze rozwiązania, a ponadto dyskutują o przekładzie jako zjawisku językowym, kulturowym i artystycznym. Podczas ćwiczeń praktycznych, studenci spotykają się z doświadczonymi nauczycielami i tłumaczami, poznają tajniki przekładu tekstów literackich, humanistycznych i urzędowych. W ramach specjalizacji studenci śledzą również najnowsze metody badań, m. in. komputerowej analizy tekstu (stylometria, text mining) i prowadzą własne badania na obszernych korpusach przekładowych, eksplorując nowe wymiary humanistyki. Specjalizacja Przekładoznawstwo oferuje 4 seminaria magisterskie oraz szereg kursów dodatkowych. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań przekładoznawczych, by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej. 
 

Program specjalizacji PRZEKŁADOZNAWSTWO na kierunku Filologia angielska.
 

Program specjalizacji PRZEKŁADOZNAWSTWO na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim.


 

Lingwistyka

Rozpoczynając studia na specjalizacji Lingwistyka studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat różnorodnych zagadnień dotyczących języka. Wybierając tę specjalizację studenci między innymi poznają odmiany języka angielskiego, dyskutują na temat języków mniejszości, stylów językowych kobiet i mężczyzn, badają problem wpływu mediów na język oraz komunikację, zarówno w kontekście mediów tradycyjnych, jak również elektronicznych, analizują różne przykłady użycia języka w prasie, telewizji, czy w Internecie. Poszerzają również swoją wiedzę na temat kontaktów językowych, zmian i tendencji rozwojowych w języku angielskim, omawiają kwestię języka angielskiego jako języka globalnego i międzynarodowego. Mają także możliwość pogłębienia wiedzy na temat procesu przyswajania języka. Studenci poznają różne techniki analizy języka, dyskursu oraz gatunków tekstów. Specjalizacja Lingwistyka oferuje 2 seminaria magisterskie oraz szereg opcji. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań językoznawczych (w ramach wybranego seminarium oraz poprzez bogatą ofertę opcji), by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej.

Program specjalizacji LINGWISTYKA na kierunku Filologia angielska.

Program specjalizacji LINGWISTYKA na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim.


Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w IFA.


 

Technical Writing z Motorola Solutions Polska

Studenci studiów magisterskich w IFA UJ mają dostęp do ścieżki prozawodowej współtworzonej z Motorola Solutions Polska.

Oferowany program ma charakter wieloetapowy i w jego skład wchodzą zajęcia dla I roku SM prowadzone w IFA UJ przez pracowników Instytutu oraz zajęcia i warsztaty w laboratoriach komputerowych Motoroli. Najlepsi studenci programu otrzymują na II roku SM oferty płatnych praktyk w Motorola Solutions Polska.

Osoby ze wszystkich specjalizacji na I roku SM zainteresowane udziałem w programie mogą rejestrować się w systemie USOSweb na pierwszy etap ścieżki – kurs Introduction to Technical Writing prowadzony przez dr. Andrzeja Kurtykę.

 


Moduł dydaktyczny

Informacje na temat modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół.