Przejdź do głównej treści

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program ERASMUS+

Rekrutacja na Program ERASMUS+ Studia

Uwaga: Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z podanymi poniżej kryteriami kwalifikacyjnymi oraz aktualnymi informacjami na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: https://erasmus.uj.edu.pl/

Wnioski mogą składać studenci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranci. Chętnym umożliwia się wyjazd na stypendium do 12 miesięcy na studiach licencjackich, na magisterskich uzupełniających i na studiach doktoranckich.

Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest złożyć w Sekretariacie IFA wniosek o oddelegowanie.

Koordynatorzy: dr Andrzej Kurtyka - andrzej.kurtyka@uj.edu.pl Rozliczanie wyjazdów: dr Marta Kapera - marta.kapera@uj.edu.pl

 

 

WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 - SEMESTR LETNI

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:  

29.05-5.06.2023 - składanie wniosków przez USOSweb 

6.06-19.06.2023 - kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb 

20.06-22.06.2023 - procedura odwoławcza 

23.06-30.06.2023 - rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

Wymogi formalne udziału w rekrutacji:

1. Deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską.

2. Status studenta lub doktoranta UJ.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

1. Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie:

1) średnia ocen za ostatni rok studiów lub

2) w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub

3) w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.

Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.

Średnia ocen zostanie przeliczona wg. wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen - 2) / 3 * 100.

2. W przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby, posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziom znajomości języka obcego, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego. 


Każda osoba składająca wniosek o wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązana wypełnić edytowalne pola w systemie USOSweb, w tym również życiorys oraz list motywacyjny.

 

Skład Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Prorektor UJ ds. dydaktyki.

2. Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.

3. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

 

Procedura przebiegu kwalifikacji:

1. Kandydat składa elektronicznie wniosek za pośrednictwem systemu USOSweb po uprzednim zalogowaniu się do systemu.

   1) w zakładce: Wymiana studencka wypełnia wniosek opisując motywację wyjazdu oraz deklarując znajomość języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską. UWAGA: Znajomość języka obcego może być weryfikowana na późniejszym etapie przez koordynatora instytutowego/wydziałowego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zadeklarowanego poziomu znajomości języka obcego przez kandydata przyznany wyjazd zostanie anulowany.

   2) Kandydat ma możliwość wskazania do 3 uczelni partnerskich, do których chce wyjechać wg priorytetu wyboru.

2. Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzy wnioski i przyzna kandydatom wyjazdy w USOSweb.

   1) Po zalogowaniu się do USOSweb w zakładce: Wymiana studencka kandydaci będą mieli możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji.

    2) UWAGA: Po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+ Studia kandydat w przeciągu 7 dni od przyznania uczelni partnerskiej w USOSweb musi zaakceptować przyznaną uczelnię poprzez uzupełnienie wniosku o brakujące informacje.

 

Procedura odwoławcza:

1. Kandydat składa pismo (wzór dostępny na stronie: erasmus.uj.edu.pl) wraz z dokumentacją potwierdzającą naruszenie procedury kwalifikacyjnej do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych przy ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków. Odwołania dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja odwoławcza pod przewodnictwem Prorektora UJ ds. dydaktyki rozpatrzy podania i poinformuje kandydatów o wyniku.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ DOTYCZĄCE WYJAZDÓW STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

1. Studenci kwalifikują się do wyjazdu na stypendium według kryteriów podanych na stronie IFA.

2. Pobyt na uczelni partnerskiej powinien z reguły obejmować jeden semestr; w uzasadnionych przypadkach może on zostać przedłużony na jeden rok akademicki.

3. Studentowi zaliczane są wszystkie kursy, jakie odbył na uczelni partnerskiej. Zaleca się taki dobór kursów na stypendium, który odpowiada programowi studiów w IFA UJ.

4. Student zobowiązany jest zaliczyć w IFA UJ wszystkie kursy stanowiące kanon lub ustalić z prowadzącymi zajęcia w IFA UJ zasady przepisania oceny z egzaminów na podstawie ocen zdobytych na kursach odbytych w ramach stypendium. W przypadku pozostałych przedmiotów wyjeżdżający student ma ustalić sposób zaliczenia każdego kursu z prowadzącym przed wyjazdem.

5. Prawo do wyjazdu na semestr zimowy ma tylko student wpisany na rok akademicki.

6. W ciągu całego roku akademickiego student jest zobligowany do zgromadzenia co najmniej 60 punktów ECTS, z uwzględnieniem punktów zdobytych podczas pobytu na stypendium Erasmus+.

7. Zaliczenia w IFA UJ wymagają w szczególności następujące kursy:

a) przedmioty obowiązkowe w ramach PNJA - student nie musi zdobywać zaliczeń cząstkowych, tj. z poszczególnych kursów wchodzących w skład bloku PNJA, ale jest zobowiązany przystąpić do egzaminu końcowego. Prowadzący zajęcia wpisują wracającemu z wyjazdu studentowi zaliczenia do systemu USOS.

b) przedmioty obowiązkowe w ramach PNJN - student jest zobowiązany zaliczyć przedmioty zgodnie z ustaleniami z prowadzącymi poszczególne zajęcia, a następnie przystąpić do egzaminu końcowego z PNJN.

c) Seminaria zaliczane są indywidualnie przez prowadzących na podstawie przedstawionego przez studenta raportu dotyczącego postępu w pisaniu pracy dyplomowej.

8. Wszystkie braki powinny zostać uzupełnione najpóźniej w czasie sesji jesiennej we wrześniu.

9. Powrót studenta z pobytu na uczelni partnerskiej powinien nastąpić w przewidzianym terminie, a student jest zobowiązany do dopełnienia wszystkich wymaganych formalności (takich jak przepisywanie zaliczeń oraz rozliczenie wyjazdu w IFA na podstawie transkryptu lub LA „After the Mobility”) do 15 września.