Przejdź do głównej treści

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program ERASMUS+

Rekrutacja na Program ERASMUS+ Studia

Uwaga: Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z podanymi poniżej kryteriami kwalifikacyjnymi oraz aktualnymi informacjami na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: https://erasmus.uj.edu.pl/

Wnioski mogą składać studenci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranci. Chętnym umożliwia się  wyjazd na stypendium do 12 miesięcy na studiach licencjackich, na magisterskich uzupełniających i na studiach doktoranckich.

Po zakończeniu rekrutacji, każdy student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest złożyć w sekretariacie IFA pok. 127 wniosek o oddelegowanie (wzór wniosku znajduje się  tutaj).

Koordynatorzy:

dr Andrzej Kurtyka (andrzej.kurtyka@uj.edu.pl);

Rozliczanie wyjazdów: dr Marta Kapera (marta.kapera@uj.edu.pl)

 

WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Szczegółowy terminarz II rekrutacji:

  • 6-17.09.2021 składanie wniosków w systemie USOSweb

  • 20.09-24.09.2021 kwalifikacja i przyznawanie wyjazdów w systemie USOSweb

  • 27.09-1.10.2021 odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

  • 4-8.10.2021 ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w systemie USOSweb

Rekrutacja na program Erasmus+ Studia w roku akademickim 2021/2022 odbywa się poprzez system USOSweb.Kwalifikacja do programu Erasmus+ odbywa się na zasadach konkursu według następujących kryteriów:

  1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której student chce wyjechać na stypendium Erasmus+. Alternatywnie można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. W liście należy zamieścić dokładne dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, informację o formie realizowanych studiów (np. Filologia angielska studia stacjonarne I stopnia; Filologia angielska z językiem niemieckim studia stacjonarne I stopnia) i roku studiów. (waga procentowa: 5%)

  1. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów z sekretariatu: średnia ważona –  minimum 3,5; a także, w wyjątkowych przypadkach, przy średniej niższej na wniosek promotora lub opiekuna roku. (waga procentowa: 50%)

             Średnią ocen podaje sekretariat przez system USOS.

  1. Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski, macierzysty język danego kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem. Skan należy przesłać e-mailem do koordynatora programu Erasmus+. (waga procentowa: 30%)

              Stosowne potwierdzenie znajomości języka wydaje JCJ UJ przez system USOS.

  1. Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność nonprofit, społeczna, charytatywna. Wymagane jest zaświadczenie, które należy przesłać e-mailem do koordynatora programu Erasmus+. (waga procentowa: 15%)

 

Skład komisji kwalifikacyjnej:

Zastępca Dyrektora IFA ds. studenckich

Koordynatorzy programu Erasmus+

Przedstawiciel studentów

 

Procedura odwoławcza

Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+ Studia, są uprawnieni do  składania  odwołania  od  decyzji  komisji  w  terminie podanym powyżej.  Pismo  należy wysłać e-mailem do Dyrektora IFA ds. studenckich oraz do wiadomości koordynatora programu Erasmus+ lub złożyć w sekretariacie IFA, pokój 127. Odwołania rozpatruje komisja kwalifikacyjna.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ DOTYCZĄCE WYJAZDÓW STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

1. Studenci kwalifikują się do wyjazdu na stypendium według kryteriów podanych na stronie IFA.

2. Pobyt na uczelni partnerskiej powinien z reguły obejmować jeden semestr; w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrekcji, może on zostać przedłużony na jeden rok akademicki.

3. Studentowi zaliczane są wszystkie kursy, jakie odbył na uczelni partnerskiej. Zaleca się taki dobór kursów na stypendium, który odpowiada programowi studiów w IFA UJ.

4. Student zobowiązany jest zaliczyć w IFA UJ wszystkie kursy stanowiące kanon lub ustalić z prowadzącymi zajęcia w IFA UJ zasady przepisania oceny z egzaminów na podstawie ocen zdobytych na kursach odbytych w ramach stypendium. W przypadku pozostałych przedmiotów wyjeżdżający student ma ustalić sposób zaliczenia każdego kursu z prowadzącym przed wyjazdem.

5. Prawo do wyjazdu na semestr zimowy ma tylko student wpisany na rok akademicki.

6. Na stypendium Erasmus+ student jest zobowiązany do uzyskania liczby punktów ECTS potrzebnej do zaliczenia roku akademickiego.

7. Zaliczenia w IFA UJ wymagają w szczególności następujące kursy:

a) przedmioty obowiązkowe w ramach PNJA - student nie musi zdobywać zaliczeń cząstkowych, tj. z poszczególnych kursów wchodzących w skład bloku PNJA, ale jest zobowiązany przystąpić do egzaminu końcowego. Prowadzący zajęcia wpisują wracającemu z wyjazdu studentowi zaliczenia do systemu USOS.

b) przedmioty obowiązkowe w ramach PNJN - student jest zobowiązany zaliczyć przedmioty zgodnie z ustaleniami z prowadzącymi poszczególne zajęcia, a następnie przystąpić do egzaminu końcowego z PNJN.

c) Seminaria zaliczane są indywidualnie przez prowadzących na podstawie przedstawionego przez studenta raportu dotyczącego postępu w pisaniu pracy dyplomowej.

8. Wszystkie braki powinny zostać uzupełnione najpóźniej w czasie sesji jesiennej we wrześniu.

9. Powrót studenta z pobytu na uczelni partnerskiej powinien nastąpić w przewidzianym terminie, a student jest zobowiązany do dopełnienia wszystkich wymaganych formalności (takich jak przepisywanie zaliczeń oraz rozliczenie wyjazdu w IFA na podstawie transkryptu lub LA „After the Mobility”) do 15 września.

Uwaga: W ciągu całego roku akademickiego student jest zobligowany do zgromadzenia co najmniej 60 punktów ECTS, z uwzględnieniem punktów zdobytych podczas pobytu na stypendium Erasmus+.