Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Program studiów niestacjonarnych - informacja dla kandydatów

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM (FAN)

W trakcie 3-letnich studiów pierwszego stopnia:

będziecie mogli pogłębić praktyczną znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego podczas intensywnych zajęć z mówienia, czytania i pisania, a także poznać zaawansowane słownictwo, gramatykę, wyrażenia idiomatyczne i kolokacje, 

podczas prorynkowych kursów opcyjnych będziecie mogli rozwijać swoje kompetencje językowe i nauczycie się wykorzystywać swoje umiejętności na rynku pracy,

dowiecie się, jak rozwijał się język angielski oraz język niemiecki, a także jak te języki wyglądają dzisiaj,

zobaczycie, czym jest tłumaczenie i zaczniecie poznawać różne strategie przekładu

poznacie historię literatury angielskiej i amerykańskiej od średniowiecza do XXI wieku,

poznacie historię Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych,

poznacie historię i literaturę niemieckojęzycznego obszaru językowego,

zobaczycie, co się dzieje na zajęciach o nazwie „seminarium” i zdobędziecie dyplom licencjata,

będziecie mogli ubiegać się o grant wyjazdowy w ramach programu Erasmus+ do jednego z naszych uniwersytetów partnerskich i odbyć jeden semestr studiów za granicą,

będziecie mogli wziąć udział w działalności Koła Naukowego IFA

 

INFORMACJE O KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2 oraz języka niemieckiego na poziomie B1.

Pozostałe kryteria formalne dostępne są na stronie rekrutacji UJ.

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Program studiów obejmuje kursy z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego (zajęcia m.in. z zakresu pisania, rozumienia tekstu, wymowy), praktycznej nauki języka niemieckiego, literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturoznawstwa, cywilizacji Wielkiej Brytanii i USA, a także językoznawstwa, komunikacji i kultury krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.
Szczegółowe informacje na temat programu.


Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz niemieckiego w mowie i piśmie (poziom C1 ESKOJ) oraz orientacją w literaturze i kulturze angielskiego obszaru językowego. Ma wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, ma znakomite kompetencje językowe i komunikacyjne, umiejętność tworzenia, analizowania, interpretowania różnorodnych tekstów w języku angielskim i niemieckim, umiejętność tłumaczenia pisemnego i ustnego. Posiada także kompetencje społeczne, umiejętność pracy w grupie, umiejętność organizowania pracy w zespole oraz kierowania dalszym rozwojem swojej kariery.

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w różnorodnych instytucjach, w redakcjach, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, a także w sektorze usługowym i w korporacjach.

Absolwenci mają także możliwość kontynuowania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia np. na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim (IFA oferuje następujące specjalności: przekładoznawczą, literaturoznawczą i językoznawczą (język w biznesie), a także na innych kierunkach studiów humanistycznych.
 

Charakterystyka kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim (studia I stopnia).

 

Lektorat z języka nowożytnego na studiach I stopnia

Studenci realizują 120 godzin lektoratu w ciągu 2 lat (na drugim i trzecim roku studiów).  Lektorat kończy się egzaminem po trzecim roku studiów. 

Szczegółowe informacje na temat lektoratów.

 

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA


KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA (FA)

W trakcie 2-letnich studiów drugiego stopnia:

będziecie mogli wykorzystać i rozwijać wiedzę oraz umiejętności, które zdobyliście na studiach pierwszego stopnia,

będziecie mogli pogłębić praktyczną znajomość języka angielskiego na zajęciach obowiązkowych oraz rozwijać swoje kompetencje językowe w trakcie kursów opcyjnych,

będziecie mogli uczęszczać na kursy właściwe dla wybranej specjalności,

będziecie mogli odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań związanych z literaturą, przekładem i językoznawstwem,

zobaczycie, co się dzieje na zajęciach o nazwie „seminarium” i zdobędziecie dyplom magistra,

będziecie mogli ubiegać się o grant wyjazdowy w ramach programu Erasmus+ do jednego z naszych uniwersytetów partnerskich i odbyć jeden semestr studiów za granicą,

będziecie mogli wziąć udział w działalności Koła Naukowego IFA.

 

INFORMACJE O KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych. 
Link do tabeli zawierającej listę starych i nowych dyscyplin zaliczanych do dziedziny nauk humanistycznych.

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1 udokumentowana dyplomem ukończenia studiów w zakresie języka angielskiego, informacją w suplemencie do dyplomu o zdanym egzaminie z języka angielskiego na poziomie C1, świadectwem ukończenia szkoły średniej w kraju anglojęzycznym lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1.

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Zapisując się na studia kandydaci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalności: , przekładoznawczej lub językoznawczej (język w biznesie). Program studiów obejmuje kursy z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, przekładu, przedmiotów z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz przekładoznawstwa oraz szereg przedmiotów specjalizacyjnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie oraz drugiego języka obcego na poziomie minimum B2. Ma wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i przekładoznawstwa.

Absolwenci mają również kompetencje społeczne, umiejętność pracy w grupie, umiejętność organizowania pracy w zespole oraz kierowania dalszym rozwojem swojej kariery.

Absolwenci specjalności przekładoznawczej są świadomi mechanizmów komunikacji międzykulturowej. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat procesu przekładu, a także uwarunkowań formalnych i prawnych pracy tłumacza. Mają więc przygotowanie do pracy jako tłumacze tekstów literackich i użytkowych, redaktorzy w czasopismach lub wydawnictwach, adiustatorzy językowi przekładów, krytycy przekładu oraz pracownicy naukowi w dziedzinie przekładoznawstwa. Natomiast absolwenci specjalności językoznawczej (język w biznesie) posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa oraz umiejętność analizowania i interpretowania różnorodnych zjawisk językowych. Mają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w mediach, instytucjach kultury, korporacjach, redakcjach czasopism, a także w sektorze usługowym.

Absolwenci wszystkich specjalności mają także możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia (studiach doktoranckich z zakresu nauk humanistycznych).
 

Charakterystyka kierunku Filologia angielska (studia II stopnia).

 

KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM (FAN)

W trakcie 2-letnich studiów drugiego stopnia:

będziecie mogli wykorzystać i rozwijać wiedzę oraz umiejętności, które zdobyliście na studiach pierwszego stopnia,

będziecie mogli pogłębić praktyczną znajomość języka angielskiego oraz praktyczną znajomość języka niemieckiego na zajęciach obowiązkowych oraz rozwijać swoje kompetencje w obu językach w trakcie kursów opcyjnych,

będziecie mogli uczęszczać na kursy właściwe dla wybranej specjalności,

będziecie mogli odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań związanych z , przekładem lub lingwistyką,

zobaczycie, co się dzieje na zajęciach o nazwie „seminarium” i zdobędziecie dyplom magistra,

będziecie mogli ubiegać się o grant wyjazdowy w ramach programu Erasmus+ do jednego z naszych uniwersytetów partnerskich i odbyć jeden semestr studiów za granicą,

będziecie mogli wziąć udział w działalności Koła Naukowego IFA.

 

INFORMACJE O KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych. 
Link do tabeli zawierającej listę starych i nowych dyscyplin zaliczających się do dziedziny nauk humanistycznych.

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego na poziomie C1 udokumentowana dyplomem ukończenia studiów w zakresie języka angielskiego/niemieckiego, informacją w suplemencie do dyplomu o zdanym egzaminie z języka angielskiego/niemieckiego na poziomie C1, świadectwem ukończenia szkoły średniej w kraju anglojęzycznym/niemieckojęzycznym lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego/niemieckiego na poziomie min. C1.

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Zapisując się na studia kandydaci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalności:, przekładoznawczej lub językoznawczej (język w biznesie). Program studiów obejmuje min. 500 godzin przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, przekładu, przedmiotów z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz przekładoznawstwa oraz min. 120 godz. praktycznej nauki języka niemieckiego. Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się bardzo dobrą znajomością języków angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie oraz orientacją w literaturze i kulturze angielskiego i niemieckiego obszaru językowego ze szczególnym uwzględnieniem kultury współczesnej, a także doskonałą znajomością języka polskiego.

Absolwenci specjalności przekładoznawczej są świadomi mechanizmów komunikacji międzykulturowej. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat procesu przekładu, a także uwarunkowań formalnych i prawnych pracy tłumacza. Mają więc przygotowanie do pracy jako tłumacze tekstów literackich i użytkowych, redaktorzy w czasopismach lub wydawnictwach, adiustatorzy językowi przekładów, krytycy przekładu oraz pracownicy naukowi w dziedzinie przekładoznawstwa. Natomiast absolwenci specjalności językoznawczej (język w biznesie) posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa oraz praktyczne umiejętności posługiwania się językiem biznesu w tym również tłumaczenia w środowisku biznesowym Mają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w mediach, instytucjach kultury, korporacjach, redakcjach czasopism, a także w sektorze usługowym.

Absolwenci wszystkich specjalności mają także możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia (studiach doktoranckich z zakresu nauk humanistycznych).

Charakterystyka kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim (studia II stopnia).


 

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH (FA I FAN)

(w roku akad. 2021/2022)


Przekładoznawstwo

Rozpoczynając studia na specjalności Przekładoznawstwo studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu translatoryki. Poznają dzieje i nurty myśli przekładoznawczej, uczą się krytycznego spojrzenia na własne i cudze rozwiązania, a ponadto dyskutują o przekładzie jako zjawisku językowym, kulturowym i artystycznym. Podczas ćwiczeń praktycznych, studenci spotykają się z doświadczonymi nauczycielami i tłumaczami, poznają tajniki przekładu tekstów literackich, humanistycznych i urzędowych. Specjalizacja Przekładoznawstwo oferuje 2 seminaria magisterskie oraz szereg kursów dodatkowych. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań przekładoznawczych, by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej. 


Językoznawstwo – język w biznesie

Rozpoczynając studia na specjalizacji Językoznawstwo – język w biznesie studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat różnorodnych zagadnień dotyczących języka. Wybierając tę specjalizację studenci między innymi poznają odmiany języka angielskiego, dyskutują na temat języków mniejszości, stylów językowych kobiet i mężczyzn, badają problem wpływu mediów na język oraz komunikację, zarówno w kontekście mediów tradycyjnych, jak również elektronicznych, analizują różne przykłady użycia języka w prasie, telewizji, czy w Internecie. Poszerzają również swoją wiedzę na temat kontaktów językowych, zmian i tendencji rozwojowych w języku angielskim, omawiają kwestię języka angielskiego jako języka globalnego i międzynarodowego. Studenci poznają różne techniki analizy języka, dyskursu oraz gatunków tekstów. Specjalizacja Językoznawstwo – język w biznesie oferuje 2 seminaria magisterskie oraz szereg opcji. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań językoznawczych (w ramach wybranego seminarium oraz poprzez bogatą ofertę opcji), by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej.


Program studiów niestacjonarnych na kierunku Filologia angielska (specjalność Przekładoznawstwo i Językoznawstwo - Język w biznesie).
 

Program studiów niestacjonarnych na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim (specjalność Przekładoznawstwo i Językoznawstwo - Język w biznesie).

 

Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w IFA.

 

Lektorat z języka nowożytnego na studiach II stopnia

Studenci realizują 60 godzin lektoratu z języka niemieckiego w ciągu 2 lat. W przypadku kontynuacji lektoratu zaliczonego na studiach I stopnia należy zrealizować lektorat na wyższym poziomie. Lektorat kończy się egzaminem po drugim roku studiów.