Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania naukowe w IFA

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH W IFA

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu Filologii Angielskiej mieszczą się w szeroko pojętym obszarze nauk humanistycznych. Główne kierunki badań naukowych obejmują dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo. Wśród tematów badawczych znajdują się zagadnienia z zakresu językoznawstwa angielskiego, językoznawstwa stosowanego, przekładoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Językoznawcze badania pracowników IFA dotyczą między innymi: odmian języka angielskiego, języka angielskiego jako języka międzynarodowego, dyskursów specjalistycznych, składni, językoznawstwa porównawczego angielsko-polskiego, stylistyki, semantyki literackiej i semiotyki artystycznej, frazeologii, paremiologii, relewancji i komunikacji międzyludzkiej, języka mediów, komunikacji elektronicznej, stylometrii, przekładu intersemiotycznego i audiowizualnego, komunikacji międzykulturowej oraz językoznawstwa kognitywnego. Literaturoznawcze badania w zespołach badawczych w IFA dotyczą między innymi: zagadnień tożsamości i pamięci we współczesnej literaturze anglojęzycznej, historii w literaturze i powieści historycznej, autobiografii i życiopisania, genologii i liberatury, literatury pokolenia Beatu, literackiej i teatralnej recepcji sztuk Szekspira w Polsce, recepcji tradycji klasycznej w angielskiej literaturze średniowiecznej, retoryki kaznodziejskiej okresu Wielkiego Przebudzenia, zimnej wojny w literaturze i kulturze amerykańskiej, a także literatury amerykańskiego południa i powieści amerykańskiej XX wieku.

Kliknij aby przejść do podstrony prezentującej wybrane projekty

INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA

POB DigiWorld

DigiWorld jest Priorytetowym Obszarem Badawczym wyodrębnionym w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ogniskuje wokół siebie badania związane z przełomem cyfrowym: rozwojem technologii cyfrowych, ich wpływem na społeczeństwo, wielkimi zbiorami danych oraz metodami sztucznej inteligencji, które pozwalają je przetwarzać, analizować i modelować. Ma służyć rozwojowi interdyscyplinarności, innowacyjności oraz umiędzynarodowieniu prowadzonej działalności naukowej.

Jedną z domen badawczych realizowanych w ramach POB DigiWorld jest humanistyka cyfrowa. Obejmuje ona między innymi cyfrowe badania nad językiem, literaturą, kulturą i sztuką: analizę ilościową i jakościową danych tekstowych i multimedialnych, wykorzystanie metod obliczeniowych (uczenia maszynowego, information retrieval, text mining, przetwarzania języka naturalnego) w badaniach literackich, językoznawczych i kulturoznawczych (np. stylometria, lingwistyka komputerowa, w tym językoznawstwo korpusowe, badania nad tłumaczeniem maszynowym, itd.); tworzenie i utrzymywanie zasobów cyfrowych.

W ramach działalności POB DigiWorld odbywają się cyklicznie interdyscyplinarne seminaria i wykłady, organizowane są również konkursy na finansowanie badań indywidualnych i zespołowych, w tym: kosztów wynagrodzeń, wyjazdów, konferencji, zakupu aparatury naukowo-badawczej, usług obcych. Wśród ogłoszonych dotychczas konkursów znalazły się: konkurs na minigranty dla badaczek i badaczy zatrudnionych na Uniwersytecie Jagiellońskim; konkurs na minigranty naukowe dla osób studiujących na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego oraz konkurs na pokrycie kosztów korekty językowej, tłumaczenia oraz publikacji artykułów oraz monografii naukowych w trybie Open Access. Więcej informacji na temat działalności POB DigiWorld można znaleźć na następującej stronie: https://id.uj.edu.pl/digiworld. Zobacz też nową stronę obszaru badawczego: https://digiworld.id.uj.edu.pl.

 

POB Heritage

Priorytetowy Obszar Badawczy Heritage wspiera wszelkie działania naukowe pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego powiązane z szeroko rozumianym dziedzictwem – w tym jego uwarunkowaniami językowymi, rozumieniem i wyjaśnianiem obyczajów, rytuałów i tekstów tworzących kulturę oraz krytycznymi badaniami nad różnorodnością – zmierzające do doskonalenia nauki i integracji z międzynarodowym środowiskiem akademickim. Zakres merytoryczny jest bardzo rozległy i obejmuje również tematy z obszaru językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz przekładoznawstwa, w obrębie 6 domen strategicznych. Środki finansowe rozdzielane są na zasadzie otwartych konkursów, zgodnie z ustalonymi regulaminami. Więcej informacji i szczegóły dotyczące regulaminów konkursów umożliwiających finansowanie rozmaitych działań związanych z badaniami i ich upowszechnianiem w ramach POB Heritage dostępne są na stronie:  https://id.uj.edu.pl/heritage.

 

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów

Link do Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów https://cawp.uj.edu.pl 

Konkursy

Konkurs o wyjazd naukowy im. Juliusza Palczewskiego

Dr hab. Juliusz Palczewski, badacz twórczości H.G. Wellsa z Uniwersytetu Wrocławskiego, przekazał w spadku fundusze na wyjazdy naukowe na Wyspy Brytyjskie pracowników IFA UJ w wysokości 8 tys. zł przez kolejnych 15 lat (od 2016).

W konkursie mogą brać udział niesamodzielni pracownicy IFA (zarówno naukowo-dydaktyczni, jak i dydaktyczni), dla których wyjazd będzie przydatny do realizacji projektu literaturoznawczego bądź przekładoznawczego z obszaru kultury anglosaskiej. W danym roku finansowanie otrzymuje jedna osoba, którą wyłania kapituła.

Tutaj znajduje się wzór wniosku konkursowego. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić bilety lotnicze (kopie) w sekretariacie IFA po powrocie; będzie również proszony o sporządzenie krótkiego raportu z pobytu.