Informacje dla kandydatów

  • Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich i cudzoziemców można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl

  • Information on admission to English-language programmes can be found at: welcome.uj.edu.pl

  • Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie irk.uj.edu.pl

 

Zachęcamy do zapisywania się na opcjonalny moduł dydaktyczny przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela - więcej informacji dostępnych jest tutaj.

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia:

I. Studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne:

1. Filologia angielska (FA SL)(
2. Filologia angielska z językiem niemieckim (FAN SL)

Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji nauczycielskich zapraszamy na studia stacjonarne pod tym linkiem

 

II. Studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne:

W trybie niestacjonarnym Instytut Filologii Angielskiej prowadzi studia licencjackie Filologia angielska z językiem niemieckim (w skrócie FAN SL). Wszystkie informacje o wymaganiach dotyczących  rekrutacji na ten kierunek i opłat za studia znajdują się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)


Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.


Program studiów obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego  i praktycznej nauki języka niemieckiego w takim samym wymiarze (po 364 godziny w toku studiów), a także przekładu, językoznawstwa, literatury oraz kultury angielskiego obszaru językowego oraz literatury i kultury niemieckiego obszaru językowego. Ponieważ wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim lub niemieckim, od kandydatów wymagamy znajomości tych języków  na poziomie co najmniej B1.


Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada szeroką wiedzę z zakresu filologii angielskiej i legitymuje się dobrą znajomością języków angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie. Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego, może podejmować pracę w korporacjach, instytucjach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, a także w sektorze turystycznym. Ponieważ jest to kierunek o profilu ogólnoakademickim (a nie praktycznym), to program studiów nie obejmuje przygotowania do pracy w zawodzie nauczyciela, ani praktyk zawodowych. Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji nauczycielskich zapraszamy na studia stacjonarne: pod tym linkiem znajdują się między innymi informacje o możliwościach zdobycia kwalifikacji nauczycielskich w IFA .

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich), w chwili obecnej Instytut Filologii Angielskiej prowadzi studia drugiego stopnia FAN w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Zajęcia dla studentów, którzy wybrali studia niestacjonarne odbywają się w soboty i niedziele (7-8 weekendów na semestr), terminy zjazdów są ogłaszane na około miesiąc przed rozpoczęciem zajęć. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej (w term inach ustalonych przez władze uczelni) ale, podobnie jak zajęcia, wyłącznie w soboty i niedziele.

Studenci studiów niestacjonarnych mają dostęp do wszystkich świadczeń (stypendia i akademiki) oraz do programów wymiany międzynarodowej (Erasmus) w takim samym zakresie jak studenci studiów stacjonarnych.

Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji nauczycielskich zapraszamy na studia stacjonarne pod tym linkiem

III. Studia drugiego stopnia (magisterskie), stacjonarne:

1. Filologia angielska (FA SM)

2. filologia angielska z językiem niemieckim (FAN SM)

Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji nauczycielskich zapraszamy na studia stacjonarne pod tym linkiem

 

IV. Studia drugiego stopnia (magisterskie), niestacjonarne:

1.Filologia angielska (FA SM)


Wszystkie informacje o wymaganiach dotyczących  rekrutacji na ten kierunek i opłat za studia znajdują się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych. Tutaj znajduje się link do tabeli zawierającej listę starych i nowych dyscyplin zaliczających się do dziedziny nauk humanistycznych.


Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1 udokumentowana dyplomem ukończenia studiów w zakresie języka angielskiego, informacją w suplemencie do dyplomu o zdanym egzaminie z języka angielskiego na poziomie C1, świadectwem ukończenia szkoły średniej w kraju anglojęzycznym lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1.
Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Zapisując się na studia kandydaci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalizacji: przekładoznawczej lub językoznawczej. Program studiów obejmuje min. 546 godzin przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, przekładu, przedmiotów z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz przekładoznawstwa. Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie oraz orientacją w literaturze i kulturze angielskiego obszaru językowego z naciskiem na kulturę współczesną, także doskonałą znajomością języka polskiego.


Absolwenci specjalizacji przekładoznawczej są świadomi mechanizmów komunikacji międzykulturowej. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat procesu przekładu, a także uwarunkowań formalnych i prawnych pracy tłumacza. Mają więc przygotowanie do pracy jako tłumacze tekstów literackich i użytkowych, redaktorzy w czasopismach lub wydawnictwach, adjustatorzy językowi przekładów; krytycy przekładu, oraz pracownicy naukowi w dziedzinie przekładoznawstwa. Natomiast absolwenci specjalizacji językoznawczej posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu języka biznesu oraz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach. Ponieważ są to studia o profilu ogólnoakademickim (a nie praktycznym) w toku studiów nie organizujemy praktyk zawodowych, nie można również uzyskać kwalifikacji nauczycielskich w toku studiów niestacjonarnych. Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji nauczycielskich zapraszamy na studia stacjonarne pod tym linkiem znajdują się między innymi informacje o możliwościach zdobycia kwalifikacji nauczycielskich w IFA.

Zajęcia dla studentów, którzy wybrali studia niestacjonarne odbywają się w piątki po południu, soboty i niedziele (7-8 weekendów na semestr), terminy zjazdów są ogłaszane na około miesiąc przed rozpoczęciem zajęć. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej (w terminach ustalonych przez władze uczelni), ale  wyłącznie w soboty i niedziele.

Studenci studiów niestacjonarnych mają dostęp do wszystkich świadczeń (stypendia i akademiki) oraz do programów wymiany międzynarodowej (Erasmus) w takim samym zakresie jak studenci studiów stacjonarnych.

Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji nauczycielskich zapraszamy na studia stacjonarne pod tym linkiem

2. Filologia angielska z językiem niemieckim (FAN SM)


Wszystkie informacje o wymaganiach dotyczących  rekrutacji na ten kierunek i opłat za studia znajdują się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Warto wiedzieć, że na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych. Tutaj znajduje sie link do tabeli zawierającej listę starych i nowych dyscyplin zaliczających się do dziedziny nauk humanistycznych).

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego na poziomie C1 udokumentowana dyplomem ukończenia studiów w zakresie języka angielskiego/niemieckiego, informacją w suplemencie do dyplomu o zdanym egzaminie z języka angielskiego/niemieckiego na poziomie C1, świadectwem ukończenia szkoły średniej w kraju anglojęzycznym/niemieckojęzycznym lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego/niemieckiego na poziomie min. C1.

Niestacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Zapisując się na studia kandydaci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalizacji: przekładoznawczej lub językoznawczej. Program studiów obejmuje min. 546 godzin przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, praktycznej nauki języka niemieckiego, przekładu, przedmiotów z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz przekładoznawstwa. Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się bardzo dobrą znajomością języków angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie oraz orientacją w literaturze i kulturze angielskiego i niemieckiego obszaru językowego z naciskiem na kulturę współczesną, także doskonałą znajomością języka polskiego.


Absolwenci specjalizacji przekładoznawczej są świadomi mechanizmów komunikacji międzykulturowej. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat procesu przekładu, a także uwarunkowań formalnych i prawnych pracy tłumacza. Mogą więc znaleźć pracę jako tłumacze tekstów literackich i użytkowych, redaktorzy w czasopismach lub wydawnictwach, adjustatorzy językowi przekładów; krytycy przekładu, oraz pracownicy naukowi w dziedzinie przekładoznawstwa. Natomiast absolwenci specjalizacji językoznawczej posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu języka biznesu oraz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach. Ponieważ są to studia o profilu ogólnoakademickim (a nie praktycznym) w toku studiów nie organizujemy praktyk zawodowych, nie można również uzyskać kwalifikacji nauczycielskich w toku studiów niestacjonarnych. Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji nauczycielskich zapraszamy na studia stacjonarne pod tym linkiem znajdują się między innymi informacje o możliwościach zdobycia kwalifikacji nauczycielskich w IFA.

Zajęcia dla studentów, którzy wybrali studia niestacjonarne odbywają się w piątki po południu, soboty i niedziele (7-8 weekendów na semestr), terminy zjazdów są ogłaszane na około miesiąc przed rozpoczęciem zajęć. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej (w terminach ustalonych przez władze uczelni), ale  wyłącznie w soboty i niedziele.

Studenci studiów niestacjonarnych mają dostęp do wszystkich świadczeń (stypendia i akademiki) oraz do programów wymiany międzynarodowej (Erasmus) w takim samym zakresie jak studenci studiów stacjonarnych.

Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji nauczycielskich zapraszamy na studia stacjonarne pod tym linkiem

V. Studia doktoranckie

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://human.phd.uj.edu.pl

Olimpiada języka angielskiego

 

Sekretarz Komitetu Okręgowego OJA

dr Andrzej Kurtyka: andrzej.kurtyka@uj.edu.pl