Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld uzyskała stopień doktora z zakresu językoznawstwa angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim w 1977 roku, a stopień doktora habilitowanego - na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1993 rok. Tytuł profesora otrzymała w 1997 roku na podstawie dwu monografii: Angielskie elementy leksykalne w języku polskim, Kraków: Universitas, 1994 oraz Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków: Universitas, 1995. Jest autorką ponad 160 publikacji. Od 2006 r. redaguje czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae. Jej zainteresowania naukowe dotyczą kontaktów językowych, wpływu angielszczyzny na język polski i inne języki europejskie, gramatyki kontrastywnej angielsko-polskiej, a także nauczania gramatyki języka angielskiego. Od 1994 roku jest kierownikiem Zakładu (obecnie Katedry) Językoznawstwa Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Wypromowała dziesięciu doktorów. Jest członkiem wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń językoznawczych. W latach 2003 – 2006 była przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Od 2003 r. jest członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2011 – 2020 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu. Ponadto, między innymi, była prodziekanem Wydziału Filologicznego UJ, dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej UJ, ekspertem Państwowej/Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Spis publikacji

Książki

1992. Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim. (Zeszyty Naukowe

UJ. Prace Językoznawcze 235). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1994. Angielskie elementy leksykalne w języku polskim. Kraków: Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

1995. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Kraków:
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

2001. A Dictionary of European Anglicisms. A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen
European Languages. M. Görlach (red.). Oxford: Oxford University Press, (2005 wyd.
II.), (autor części Polish).

2006. Angielsko-polskie kontakty językowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

 

Redakcja oraz współredakcja książek

1998. Professor Roman Dyboski. Founder of English Studies in Poland. Proceedings of the
Commemorative Conference for Roman Dyboski (1883–1945). Kraków: Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, (współred. T. Bela).

2000. Tradition and Postmodernity. English and American Studies and the Challenge of the
Future. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2000. Studia linguistica in honorem Stanislai Stachowski. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2002. Proceedings from the Tenth Annual Conference of the Polish Association for the Study
of English (PASE Papers in Linguistics, Translation and TEFL Methodology). Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2002–2003. Radosa Personiba. Vol.  II. Riga: Raka, (współred. R. Bebre, A.J. Cropley, A. Petrulyté).

2010. Studies on the Turkish World. A Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the
Occasion of His 80th Birthday. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
(współred. B. Podolak).

2010. Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.

2013. Exploring the Microcosm and Macrocosm of Language Teaching and Learning. A
Festschrift on the Occasion of 70th Birthday of Professor Anna Niżegorodcew. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, (współred. M. Jodłowiec).

2015. Words and Dictionaries. A Festschrift  for Professor Stanisław Stachowski on the
Occasion of His 85th Birthday. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
(współred. B. Podolak).

 

Redakcja rocznika

2006– . Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Kraków: Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Podręczniki

1981. A Practical Grammar of English. Cz. I. Wyd. I. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego, (1982, wyd. II), (współaut. A.Niżegorodcew).

1981. A Practical Grammar of English. Cz. II. Wyd. I. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, (1982, wyd. II), (współaut. A. Niżegorodcew).

1981. A Practical Grammar of English. Cz. III. Wyd. I. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, (1983, wyd. II), (współaut. E. Willim).

1981. Mała gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami. Warszawa: Wiedza Powszechna,
(współaut. A. Niżegorodcew, E. Willim).

1987. A Practical Grammar of English. Wyd. III. Zmienione. Warszawa: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, (współaut. A. Niżegorodcew i E. Willim).

1988. A Practical Grammar of English. Cz. IV. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, (współaut. E. Willim).

1993. Teksty i podteksty. Polish Language in its Cultural Context: A Handbook and Reader.
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”,
(współaut. B. Mazur, M. Jodłowiec, R. Nagucka, J. Ozga i E. Tabakowska).

1997. A Contrastive Approach to Problems with English. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, (współaut. E. Willim).

1999. A Practical Grammar of English. Wyd. VII. Kaunas: „Sviesa”, (współaut. A.
Niżegorodcew i E. Willim).

1999. A Practical Grammar of English. Wyd. VIII. Praha: Academia, (współaut. A.
Niżegorodcew i E. Willim).

1999. Mała gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami. Wyd. V. Warszawa: Wiedza
Powszechna, (współaut. A. Niżegorodcew i E. Willim).

2010. A Practical Grammar of English. Wyd. XIV. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, (współaut. A. Niżegorodcew i E. Willim).

 

Artykuły w czasopismach

1979–1989

1979. Stative verbs in imperative sentences. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze 63:
43–47.

1980. The use of stative verbs in English and Polish imperative sentences. Kwartalnik
Neofilologiczny XXVII(1): 43–48.

1980. Angielskie zdania warunkowe w procesie nauczania. Języki Obce w Szkole 4: 222–226.

1980. Clipping in English seen in relation to Zipf’s hypothesis. Kwartalnik Neofilologiczny
XXVII(3): 359–363.

1984. Analiza błędów gramatycznych w pracach kandydatów na filologię angielską. Przegląd
Glottodydaktyczny VI: 117–129, (współaut. E. Willim).

1984. Teaching English grammar to Polish university students. Zeszyty Naukowe UJ. Prace
Historyczno-Literackie 51: 227–233, (współaut. A. Niżegorodcew).

1984. A note on the classification of English imperative sentences. Kwartalnik Neofilologiczny XXXI(1): 45–49.

1984. On some Russian words in the British press. Kwartalnik Neofilologiczny XXXI(3): 351–354.

1986. On the construction ‘give it him’. Kwartalnik Neofilologiczny XXXIII(1): 61–65.

1987. Najstarsze zapożyczenia angielskie w polszczyźnie. Język Polski LXVII: 25–31.

1987. Efemerydy pochodzenia angielskiego w Słowniku wileńskim. Poradnik Językowy 2:
100–103.

1988. Anglicyzmy w Słowniku warszawskim. Język Polski LXVIII: 24–29.

1988. Liczba mnoga zapożyczeń angielskich. Poradnik Językowy 7: 512–514.

1988. Semantic fields of English loanwords in modern Polish. Kwartalnik Neofilologiczny
XXXV(3): 271–284.

1989. Z historii rozwoju analizy składnikowej znaczenia leksykalnego. Przegląd
Humanistyczny 12: 139–151.

1989–1990. Zapożyczenia angielskie w słowniku Jungmanna. Studia Occidentalis 46(7): 115–119.

 

1990–1999

1990. Przedmioty językoznawcze w kształceniu nauczycieli języka angielskiego na poziomie
akademickim. Materiały i Sprawozdania 18. Kraków: Wydawnictwo WSP, 61–70,
(współaut. M. Jodłowiec).

1991. The semantic integration of English loanwords in Polish. Kwartalnik Neofilologiczny
XXXVIII(1): 45–54.

1991. Dopełniacz niektórych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Poradnik Językowy 9–10: 429–431.

1991. Tamersi – nowa tendencja w języku polskim? Poradnik Językowy 9–10: 431–432.

1993. Uwagi o wpływie języka angielskiego na polszczyznę końca XX w. Język Polski LXXIII: 279–281.

1994. Leksykon w procesie nauczania języka angielskiego. Języki Obce w Szkole 3: 206–208.

1994. On some lexical differences between English and Polish. Kwartalnik Neofilologiczny
XLI(1): 31–35.

1994. Leksykon zapożyczeń angielskich w języku polskim. Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego L: 101–108.

1994. English loanwords in Amszejewicz’s dictionary. Kwartalnik Neofilologiczny XLI(3):
251–254.

1994. The projected “Usage Dictionary of Anglicisms in Selected European Languages
(UDASEL)”. The European English Messenger 3(2): 65–69, (współaut. M. Görlach).

1995. Parę uwag na temat wielojęzycznego słownika Ph. A. Nemnicha. Zeszyty Naukowe UJ.
Prace Językoznawcze 117: 69–72.

1996. Parę uwag o pierwszej gramatyce języka angielskiego wydanej w Polsce. Języki Obce w Szkole 5: 395–388.

1996. The influence of English on the language of Polish teenagers. Studia Etymologica
Cracoviensia 1: 45–48.

1996. The frequency of English loanwords in written Polish. Suvremena Lingvistica 22(1–2):
643–648.

1997. O konieczności nauczania gramatyki języka obcego. Języki Obce w Szkole 2: 138–143.

1997. Czy rzeczywiście nadużywamy zapożyczeń angielskich w polszczyźnie? Język Polski
LXXVII(4–5): 292–297.

1997. The future of libraries from the linguist’s point of view. Studia in Librarianship and
Information Science 3: 47–48.

1997. Najnowsze zapożyczenia angielskie w polskiej prasie. Poradnik Językowy 3: 84–86.

1999. Wpływ angielszczyzny na języki europejskie. Kwartalnik Neofilologiczny XLI: 129–135.

1999. On the origin of -s in the third person singular present indicative. Studia Etymologica
Cracoviensia IV: 97–104.

1999. Anglicyzmy w terminologii marynistycznej. Poradnik Językowy 1: 30–34.

 

2000–2009

2000. Jeszcze o najnowszych zapożyczeniach angielskich w języku polskim. Poradnik
Językowy 2: 74–76.

2000. Gramatyka języka polskiego w kształceniu neofilologów. Biuletyn Glottodydaktyczny 6: 101–105, (współaut. J. Labocha).

2003. Anglicyzmy w słowniku wyrazów obcych M. Arcta a występowanie zapożyczeń
angielskich we współczesnej polszczyźnie. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze 121: 213–218.

2004. Starsze i nowsze zapożyczenia angielskie w mówionej oraz pisanej odmianie języka
polskiego. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LX: 109–115.

2004. Fonetyka zapożyczeń angielskich w polszczyźnie XXI wieku. Poradnik Językowy 3: 3–
7.

2005. English borrowings in two contemporary Polish lexicons of anglicisms. Studia
Turcologica Cracoviensia 10: 269–277.

2005. Angielski językiem międzynarodowej komunikacji. Alma Mater 75: 34–35.

2006. Basic assumptions of the theory of borrowing. Armenian Folia Linguistika 1(2): 55–60.

2007. Rodzaj gramatyczny zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. Biuletyn Polskiego
Towarzystwa Językoznawczego LXIII: 39–48.

2007. Some remarks on “A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European Languages”.
Armenian Folia Linguistika 1(3): 18–27.

2008. Teaching English grammar to Polish students. Studia Linguistica Universitatis
Iagellonicae Cracoviensis 125: 29–40, (współaut. E. Chrzanowska-Kluczewska).

2008. Morfologia zapożyczeń angielskich w językach europejskich. Studia Linguistica
Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 125: 113–120.

2008. The impact of English on Polish: Myth or truth? Kwartalnik Neofilologiczny LV: 3–8.

2009. Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. Rucie Naguckiej (1930–2009). Kwartalnik
Neofilologiczny LVI(1): 115–117.

2009. Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. Rucie Naguckiej (1930–2009). Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXV: 19–22.

 

2010–2020

2010. Uwagi na temat „Słownika zapożyczeń angielskich w polszczyźnie”. Prace Komisji
Neofilologicznej PAU IX: 73–84.

2013. English loanwords in Polish. Kwartalnik Neofilologiczny LX: 17–28.
2014. Angielskie wyrazy okolicznościowe we współczesnej polszczyźnie. LingVaria IX(1):
69–79, (współaut. M. Kuźniak).

2014. Profesor Roman Dyboski jako gramatyk. Prace Komisji Neofilologicznej PAU XII: 35–
42, (współaut.  E. Chrzanowska-Kluczewska).

2014. Profesor Kazimierz Polański jako slawista i anglista (dorobek anglistyczny).
Bohemistyka 3: 299–303.

2014. Ocena programów nauczania przedmiotów językoznawczych na filologiach obcych.
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXX: 223–238.

2016. English-Polish contrastive grammar at Polish universities. LingBaw (Linguistics Beyond and Within) 2: 126–138.

2016. The influence of English on Polish morphology. Kwartalnik Neofilologiczny LXIII(4):
421–434, (współaut. A. Witalisz).

2016. Language planning activities and policy: The case of Poland. Glottodidactica XLIII(2):
63–83, (współaut. M. Kuźniak).

2017. Norma językowa w kontekście kontaktów językowych. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXIII: 211–219.

2018. Profesor Roman Dyboski jako językoznawca. Polska Akademia Umiejętności. Archiwum PAN i PAU. W Służbie Nauki 28: 53–61, (współaut. E. Chrzanowska-Kluczewska).

2018. Introducing and developing GLAD – The Global Anglicism Database Network. The
ESSE Messenger 27(2): 4–19, (współaut. H. Gottlieb, G. Andersen, U. Busse, E.
Peterson, V. Pulcini).

2019. Wpływ angielszczyzny na języki europejskie i nieeuropejskie w kontekście projektu
GLAD (Global Anglicism Database). Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego LXXV: 99–110, (współaut. A. Witalisz).

2019. Anglicisms in The National Corpus of Polish: Assets and limitations of corpus tools.
Studies in Polish Linguistics 14(4): 171–190, (współaut. A. Witalisz).

2020. Polityka językowa w Polsce a wpływ języka angielskiego na polszczyznę. LingVaria 30 (2): 149-158.
 

2021 - 2023

2021. Parę uwag dotyczących leksemu subsumpcja i wyrazów pokrewnych. Język Polski CI.1: 110-116, (współaut. Joanna Duska).

2023. Nowy słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie – założenia ogólne i mikrostruktura haseł.  Język Polski  CIII.1.: 5-19, (współaut. Agnieszka Cierpich-Kozieł, Alicja Witalisz).

2023. English-sourced direct and indirect borrowings in a new lexicon of Polish Anglicisms. Studies in Polish Linguistics 18.1:1-23, (współaut. Agnieszka Cierpich-Kozieł, Alicja Witalisz).

 

Artykuły w książkach

1990–1999

1993. Najstarsze zapożyczenia angielskie w polszczyźnie. W: Z. Krążyńska (red.). Historia
języka polskiego. Wypisy z literatury. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
232–234 (przedruk skróconej wersji wcześniej opublikowanego artykułu).

1995. Should we teach English lexicon? W: A. Niżegorodcew i A. Kosiarz-Stolarska (red.).
Second and Foreign Language Acquisition. Kraków: Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 43–45.

1997. Teksty i podteksty – podręcznik do nauki kultury i języka polskiego dla zaawansowanych studentów anglojęzycznych. W: B. Janowska i Z. Porayski-Pomsta (red.). Język polski w kraju i za granicą. Tom II. Warszawa: Elipsa, 31–34, (współaut. W. Chłopicki i M. Jodłowiec).

1998. Roman Dyboski as a grammarian. W: T. Bela i E. Mańczak-Wohlfeld (red.). Professor
Roman Dyboski: Founder of English Studies in Poland. Proceedings of the
Commemorative Conference for Roman Dyboski (1883–1945). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 69–75, (współaut. E.
Chrzanowska-Kluczewska).

1999. On teaching English-Polish contrastive grammar. W: M. Wysocka (red.). On Language
Theory and Practice. Tom II. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 53–59, (współaut. E. Willim).

1999. Elementy kultury angielskiej w „Panu Tadeuszu”. W: Z. Kurzowa i Z. Cygal-Krupa
(red.). Mickiewicz i Kresy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych „Universitas”, 221–229.

1999. Nowe zjawiska w procesie zapożyczania z języka angielskiego do polszczyzny. W: M.
Brzezina i H. Kurek (red.). Collectanea linguistica in honorem Casimiri Polański.
Kraków: Księgarnia Akademicka, 119–124.

 

2000–2009

2000. Najstarsza warstwa anglicyzmów określających ubiór w języku polskim. W: H. Wróbel
(red.). Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane prof. Teresie Orłoś. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 149–154.

2000. Tendencje purystyczne we współczesnej polszczyźnie. W: E. Mańczak-Wohlfeld (red.).
Studia linguistica in honorem Stanislai Stachowski. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 93–97.

2001. Pozycja języka angielskiego w świecie. W: Z. Cygal-Krupa (red.). Studia Językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 209–214.

2001. The English equivalents in “Linguarum totius orbis vocabularia comparative”.  W: W.
Witalisz (red.). Studies on Language and Literature in Honour of Professor Karl-Heinz Göller. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 181–186.

2002. Występowanie zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie. W: W. Chłopicki (red.). Język a komunikacja 4.2. Język trzeciego tysiąclecia 2. Tom II. Kraków: Tertium, 341–347.

2002. Polish W: M. Görlach (red.). An Annotated Bibliography of European Anglicisms.
Oxford: Oxford University Press, 176–189.

2002. Polish. W: M. Görlach (red.). English in Europe. Oxford: Oxford University Press, 213–229, (wyd. II 2004).

2004. Does the spread of English constitute a threat to Polish? W: A. Duszak i U. Okulska
(red.). Speaking from the Margin. Frankfurt am Main: Peter Lang, 177–182.

2004. Język angielski na przełomie stuleci. W: H. Kurek i J. Labocha (red.). Studia Linguistica.
Danutae Wesołowska oblata. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych „Universitas”, 163–168.

2005. The oldest layer of English loans in the Polish language. W: A. Witalisz, D. Jandl, K.
Odwarka, H.D. Pohl i W. Witalisz (red.). Filled with Many Splendored Words. Papers
on Culture, Language and Literature in Honour of Prof. Dr. Fritz K. König. Krosno:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 263–268.

2005. Język angielski w polskich nagłówkach prasowych. W: M. Dąbrowska (red.). Język a
komunikacja 8.3. Język trzeciego tysiąclecia 3. Tom III. Kraków: Tertium, 57–63.

2006. Language contact vs. foreign and second language acquisition. W: J. Arabski (red.).
Cross-linguistic Influences in the Second Language Lexicon. Clevedon/Buffalo/
Toronto: Multilingual Matters, 46–54.

2006. Gramatyka języka angielskiego w nauczaniu studentów polskich. W: A. Duszak, E.
Gajek i U. Okulska (red.). Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie
kontrastywnym. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
„Universitas”, 101–112, (współaut. E. Chrzanowska-Kluczewska).

2007. The semantics of English loanwords in European languages. W: O.O. Taranienko (red.).
Problemi zistavnoi semantiki 8. Kiev: Vid. centr KNLU, 114–118.

2007. English studies in Poland  (with reference to linguistics). W: M.Y. Tseng (red.).
Exploring Language at the Interface. Taipei: The Crane Publishing Co.,
209–235.

2007. Nieścisłości w polskich słownikach wyrazów obcych. W: G. Szpila (red.). Język a
komunikacja 17. Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy. Kraków:
Tertium, 209–217.

2008. Influences of  English in contemporary Polish. W: E. Andrews (red.). Linguistic Changes
in Post-Communist Eastern Europe and Eurasia. New York: Columbia University
Press, 88–102.

2008. Niedostatki w opisie znaczenia w słownikach języka polskiego. W: M. Kita (red.). Błąd
językowy w perspektywie komunikacyjnej. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania
Marketingowego i Języków Obcych, 323–330.

2009. A contrastive approach to teaching English as a foreign language. W: M. Wysocka (red.).
On Language Structure Acquisition and Teaching. Katowice: Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, 445–453.

2009. Terminologia językoznawcza w Wikipedii. W: A. Janus-Sitarz (red.). W trosce o dobrą
edukację. Prace dedykowane prof. Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy
naukowej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
„Universitas”, 445–453.

 

2010–2019

2010. Ortografia i fonetyka zapożyczeń angielskich w językach europejskich. W: R.
Przybylska, J. Kąś i K. Sikora (red.). Symbolae grammaticae in honorem Boguslai
Dunaj. Kraków: Księgarnia Akademicka 403–408.

2010. Czas w procesie zapożyczania. W: E. Komorowska (red.). W kręgu koloru, przestrzeni i
czasu. Szczecin: Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 181–188.

2010. Język polski w dobie globalizacji. W: J. Gruchała i H. Kurek (red.). Silva rerum
philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej
jubileuszu. Kraków: Księgarnia Akademicka, 213–221.

2010. Semantyka zapożyczeń angielskich w języku francuskim. W: J. Górnikiewicz, H.
Grzmil-Tylutki i I. Piechnik (red.). W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane
Marceli Świątkowskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 317–
324.

2011. The nature of English as a foreign language in Poland. W: P.P. Chruszczewski i Z. Wąsik
(red.). Languages in Contact 2010. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Filologicznej, 121–126.

2011. Uwagi na temat liczby mnogiej zapożyczeń angielskich. W: E. Komorowska i D.
Stanulewicz (red.). Liczba i miara w językach i kulturach świata. Szczecin:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 169–175.

2012. The status of English lexis in Polish. W: Z. Wąsik i P.P. Chruszczewski (red.).
Languages in Contact 2011. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej,
165–175.
2012. The assimilation of English loanwords in Polish and German on the semantic level. W:
M. Olpińska-Szkiełko, S. Grucza, Z. Berdychowska i J. Żmudzki (red.). Der Mensch
und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza. Frankfurt am Main:
Peter Lang, 428–435.

2012. Polski wariant języka polskiego – Polish English. W: M. Pachowicz i K. Choińska (red.).
Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa. Tarnów: Wydawnictwa Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 248–252.

2013. A comparison of the influences of English on Hungarian and Polish. W: A. Witalisz
(red.). Papers on Language, Culture and Literature 4. Krosno: Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa, 185–197.

2014. Zmiany  w programach nauczania  językoznawstwa na krakowskiej anglistyce. W: D.
Dziadosz, A. Krzanowska i A. Szlachta (red.). Stałość i zmienność w językach i
kulturach świata. Tom I. Szczecin: Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 233–250.

2014. Wybrane zapożyczenia pochodzenia skandynawskiego we współczesnej
polszczyźnie. W: A. Moroz, P. Sobotka i M. Żabowska (red.). Maiuscula linguistica.
Studia in honorem Professori  M. Grochowski sextuagesimo quinto dedicata.
Warszawa: Bel Studio, 383–390.

2015. Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. Rucie Naguckiej. In: A. Banach (red.). Kroniki
Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010. Kraków:
Uniwersytet Jagielloński, 193–195.

2016. English language use in scientific discourse. W: B. Cetnarowska, M. Kuczok i M. Zabawa
(red.). Various Dimensions of Contrastive Studies. Katowice: Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, 233–245.

2017. Is English a lingua franca of scientific discourse in modern times? W: B. Mišić Ilič i V.
Lopčič (red.). Jezik, Književnost, Vreme: Jezička Istraživanja. Niš: Filozofski fakultet u
Nišu, 487–498.

2017. On the etymology of anglicisms in Polish dictionaries. W: M. Németh, B. Podolak i M.
Urban (red.). Essays in the History of Languages and Linguistics. Dedicated to Marek
Stachowski on the Occasion of his 60th Birthday. Kraków: Księgarnia Akademicka,
423–432.

2018. Kryteria opisu haseł w projekcie Global Anglicism Database (GLAD). W: A.
Dobaczewski, A. Moroz i P. Sobotka (red.). Sens i konwencje w języku. Studia
dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 221–234.

2018. Projekt Global Anglicism Database (GLAD) – stan prac. W: U. Okulska, U. Topczewska
i A. Jopek-Bosiacka (red.). Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu,
komunikacji międzykulturowej. In memoriam Profesor Anny Duszak (1950–2015).
Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 301–328.

2019. Language policy in Poland: A case of the influence of English on Polish. W: A. Koll-
Stobbe (red.). Informalization and Hybridization of Speech Practices. Polylingual
Meaning-Making across Domains, Genres, and Media. Berlin: Peter Lang, 69–81.

 

2021 -

2021. The Englishization of Polish higher education W: R. Wilkinson, R. Gabriels (red.) The Englishization of Higher Education in Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press, 259 -280, (współaut. Agnieszka Cierpich-Kozieł).

2021. Problemy związane z tworzeniem bazy zapożyczeń angielskich w języku polskim w ramach projektu GLAD (Global Anglicism Database). W: E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki (red.) Język polski – Między tradycją a współczesnością. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 662-673.

2022. Porównanie najstarszej warstwy anglicyzmów w języku polskim i czeskim. W: A. Budziak, W. Hojsak (red.) Słowem przenikanie. Szkice o języku i kulturze. Kraków: scriptum, 209 – 220.

 

Recenzje

1979. Close, R.A. 1975. A Reference Grammar for Students of English. Studia Anglica

Posnaniensia 11: 210–212.

1983. Leech, G., Svartvik, J. 1975. A Communicative Grammar of English. Kwartalnik
Neofilologiczny XXX(1): 86–88.

1985. Aarts, F., Aarts, J. 1982. English Syntactic Structures. Studia Anglica Posnaniensia 17:
310–311.

1989. Bosewitz, R. 1987. Penguin Students’ Grammar. Języki Obce w Szkole 5: 459–460.

1996. Tabakowska, E. 1995. Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa
kognitywnego. Kwartalnik Neofilologiczny XLIII: 167–168.

1999. Seretny, A. 1998. Definicje i definiowanie. Kwartalnik Neofilologiczny XLVI: 315–316.

2000. Chłopicki, W., Świątek, J. 2000. Angielski w polskiej reklamie. Kwartalnik
Neofilologiczny XLVII: 357–359.

2002. Ożóg, K. 2001. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Poradnik Językowy 2: 68–70.

2004. Lipiński, K. 2000. Vademecum tłumacza. Kwartalnik Neofilologiczny LI: 208–209. 

 

Sprawozdania i abstrakty

1990. Zapożyczenia angielskie w słowniku Jungmanna. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji
Naukowych PAN XXXI(2): 40–41.

1992. Zapożyczenia angielskie w języku polskim (XVIII–XX w.). Sprawozdania z Posiedzeń
Komisji Naukowych PAN XXXVI(1–2): 45–46.

1998. Pozytywne i negatywne aspekty programu TEMPUS JEP 09639-95. Uwagi
językoznawcy. W: J. Gierowski (red.). Tempus PHARE. The Final Conference of the
Mobility for the Study of Religious Interaction: Christianity – Judaism – Islam.
Biblioteka Ekumenii i Dialogu 6. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII, 35–41.

2002. The humanities for natural scientists (on the example of linguistics). W: I. Maciejowska
i G. Stochel (red.). Interdisciplinary Education – Challenge of 21st Century: Tempus
Seminar, Jagiellonian University: Kraków, 13–17 December 2000. Kraków: Fall, 133.

2004. Nowa forma kształcenia – studia międzywydziałowe. W: D. Skulicz (red.). W
poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 163–166.

2009. Czy język polski podlega globalizacji. Język w dialogu między kulturami, 27.

2010. The nature of English in Polish. Languages in Contact (Book of Abstracts). Wrocław:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, 47.

2011. The status of English lexis in the Polish language. Languages in Contact (Book of
Abstracts). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, 37–38.