Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska

Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska

Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, z tytułem honorowego profesora zwyczajnego UJ (Stan na dzień 25 stycznia 2021 r.)

Absolwentka IFA UJ, od r. 1981 związana z Instytutem jako nauczyciel akademicki, rozprawę doktorską pt. Modality as Represented in the Logical Form of Language przygotowała w University of Connecticut, USA a obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim (1990). Od tej pory jej zainteresowania naukowe ewoluowały od semantyki formalnej ku semantyce literackiej, stylistyce porównawczej, poetyce, jak również pragmatyce dzieła literackiego, teorii dyskursu oraz filozofii języka. Jej monografia habilitacyjna Language-Games: Pro and Against (Kraków: Universitas, 2004) poświęcona jest teoretycznym i filozoficznym aspektom gier językowych. Z kolei monografia profesorska Much More than Metaphor. Master Tropes of Artistic Language and Imagination (Frankfurt am Main:Peter Lang Editions, 2013) traktuje o tropach jako wielkich figurach myśli i języka na różnych poziomach interpretacji tekstu. Autorka kilkudziesięciu artykułów i recenzji, z których wiele ukazało się w periodykach i dziełach zbiorowych za granicą, oraz współredaktorka trzech wydawnictw zbiorowych (m. in., wraz z G. Szpilą, In Search of (Non)Sense, Newcastle u. Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009).

Współzałożycielka (1992) i członek zarządu IALS (International Association of Literary Semantics), działa również w komitecie redakcyjnym czasopisma Journal of Literary Semantics. Jest też wieloletnim członkiem PASE (polskiej gałęzi ESSE), członkiem Zarządu (skarbnik) PTJ (Polskiego Towarzystwa Językoznawczego), członkiem PALA (Poetics and Linguistics Association), IAPL (International Association for Philosophy and Literature), MLA (Modern Language Association of America) oraz IACS (International Association for Cognitive Semiotics). Wygłaszała referaty na kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych w Polsce i innych krajach europejskich, organizowała IV Konferencję IALS w Krakowie (2006), współorganizowała V Konferencję IALS w Genui (2010). Wygłosiła ponad 30 wykładów gościnnych  plenarnych na uczelniach wyższych w Polsce, Niemczech, Armenii, Gruzji, na Tajwanie, w Hiszpanii, na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej.

W latach 2005-2008 zastępca dyrektora ds. studenckich IFA, przejściowo kierownik Zakładu Pragmatyki i Teorii Tłumaczenia (2007-2008), dyrektor IFA w latach 2009-2012, kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego (2013-2015), wybrana ponownie na stanowisko dyrektora IFA na kadencję 2016-2020.

Jako tłumacz związany z Muzeum Narodowym w Krakowie (którego pracownikiem była w latach 1978-1981) przetłumaczyła na język angielski 33 pozycje książkowe z dziedziny historii sztuki.

W latach 2005-2010 była również profesorem nadzwyczajnym na filologii angielskiej w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie do r. 2008 pełniła funkcję Dyrektora Kolegium Nauk Humanistycznych.

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ I PROMUJĄCEJ NAUKĘ

 

A. KSIĄŻKI, MONOGRAFIE / BOOKS, MONOGRAPHS

 

1. Rozprawa habilitacyjna; 2. Książka na tytuł profesora

Language-Games: Pro and Against. Kraków: Universitas, 2004.

Much More than Metaphor. Master Tropes of Artistic Language and Imagination. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang Edition, 2013 (seria Interfaces. Bydgoszcz Studies in Language, Mind and Translation, ed. by Anna Bączkowska).

 

B. ARTYKUŁY / ARTICLES

 

DO DOKTORATU:

 

“The ‘Cosmic’ Concept of Time and How Different Languages Try to Cope with It”. Litterae et Lingua in honorem Premyslai Mroczkowski, PAN, Zeszyty Historyczno-Literackie nr 44. Wrocław: Ossolineum, 1984: 219-226.

“Factivity Revisited”. Studia Anglica Posnaniensia XIX, 1986: 129-141.

“Narrative Modalities: Towards Modal Analysis of Literary Texts”. Journal of Literary Semantics XVI/3 (An International Review, University of Kent at Canterbury), 1987: 227-235.

 

DO HABILITACJI:

 

“Semantics of Discourse: Narrative Modalities”. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historycznoliterackie z. 73, 1990: 153-160.

“Pro and Against Montague Semantics”. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze z. 113, 1993: 43-64.

“Proximate and Remote Possible Worlds in Literary Fiction and Their Inhabitants” [w:] Literature and Language in the Cultural Context. Proceedings of the Inaugural Conference of Polish Association for the Study of English. Cracow-Przegorzały, 27-30 April 1992, red. K. Stamirowska, Z. Mazur i A. Walczuk. Kraków: Universitas, 1994. 195-207.

“Language-Games in Non-Literary and Fictional Discourse” [w:] Literature and Language in the Intertextual and Cultural Context. Proceedings of the Sixth International Conference on English and American Literature and Language. Kraków, April 13-17, 1993, red. M. Gibińska i Z. Mazur. Kraków: Jagiellonian University, Institute of English Philology, 1994. 495-510.

“Language-Games in Narrative Fiction” [w:] Studies in English and American Literature and Language. In Memory of Jerzy Strzetelski, red. I. Przemecka i Z. Mazur. Kraków: Universitas, 1995. 255-270.

“Language-Games in Drama” [w:] New Developments in English and American Studies. Continuity and Change. Proceedings of the Seventh International Conference on English and American Literature and Language. Kraków, March 27-29, 1996, red. Z. Mazur i T. Bela. Kraków: Universitas, 1997. 601-612.

„Gry językowe w teoriach naukowych” [w:] Gry w języku, literaturze i kulturze, red. E. Jędrzejko i U. Żydek-Bednarczuk. Warszawa: Energeia, 1997. 9-16.

“Professor Roman Dyboski as a Grammarian” (wraz z E. Mańczak-Wohlfeld) [w:] Professor Roman Dyboski, Founder of English Studies in Poland, red. T. Bela i E. Mańczak-Wohlfeld. Kraków: Universitas, 1998. 69-75.

“Stylistic Devices in Polish-English Contrastive Studies” [w:] Problemy semantyki porównawczej. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1999, red. M. P. Koczergan. Kijów: Kijowski Uniwersytet Lingwistyczny, 1999. 371-374.

“Minimalism in Linguistic Theories at the Close of the 20th Century” [w:] Tradition and Postmodernity. English and American Studies and the Challenge of the Future, red. E. Mańczak-Wohlfeld. Kraków: Jagiellonian University Press, 2000. 33-39.

“Semantic and Pragmatic Language-Games in Poetry”. Journal of Literary Semantics. An International Review 30, 2001: 181-197.

“Stylistic Component in Polish-English Contrastive Semantics: Literary Translation as a Source of Comparison” [w:] Problemy semantyki porównawczej. Zeszyt 5. Zbiór artykułów naukowych, red. M. P. Koczergan. Kijów: Kijowski Uniwersytet Lingwistyczny, 2001. 353-356.

“Metaphoric Worlds – Are They Really Anomalous?”. Zeszyty Kijowskiego Uniwersytetu Lingwistycznego. Seria Filologiczna. Tom 4 Nr 1, 2001: 85-90.

„Gry językowe tłumaczy” [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, tom 2: Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, red. Wł. Chłopicki, seria Język a komunikacja 4, Kraków: Wydawnictwo Tertium, 2002. 33-39.

„Mikrotropy, makrotropy, metatropy”. Stylistyka XII, 2003: 207-224.

“Microtropes, Macrotropes, Metatropes”. AAA – Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik, Band 29 (2004), Heft 1. Tübingen: Gunter Narr Verlag: 65-80.

“Figurative Meanings in Possible World Semantics: Towards a Possible World Stylistics” [w:] The Legacy of History. English and American Studies and the Significance of the Past. Vol. 2: Language and Culture, red. J. Leśniewska i E. Witalisz, Kraków: Jagiellonian University Press, 2004. 41-57.

„Stylistyka kontrastywna angielsko-polska: przekład literacki jako źródło porównań” [w:] Wielojęzyczność w persp ektywie stylistyki i poetyki, red. M. Ruszkowski, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. 53-69.

 

OD HABILITACJI DO PROFESURY TYTULARNEJ:

„Kiedy, gdzie i jak korzystać z materiałów oryginalnych; Literatura piękna w nauce angielskiego”. Anglofan. Czasopismo periodyczne Grupy Felberg, Nr 2(6), 2005: 6-7.

“Poetics of Translation: Imagery and Figuration” [w:] Problemy semantyki porównawczej. Zeszyt 7. Zbiór artykułów naukowych, red. M. P. Koczergan. Kijów: Kijowski Uniwersytet Lingwistyczny, 2005. 407-412.

„Czy jest możliwa stylistyka światów możliwych?” [w:] Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz i St. Gajda. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. 59-67.

„Gry językowe – problemy teoretyczne”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica X. Toruń: UMK, 2005: 9-18.

„Pustka w języku – horror vacui?”. Stylistyka XV, 2006: 85-98.

“A Few Remarks on the Acquisition of Modality” [w:] Mowa. Liudina. Swit. Zbirnik naukowych statiej do 70-riczja profiesora M. P. Kocziergana, red. O. O. Taranienko. Kijów: Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, 2006. 130-140.

„Gramatyka języka angielskiego w nauczaniu studentów polskich” (wraz z E. Mańczak-Wohlfeld) [w:] Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym. Teoria i praktyka, red. A. Duszak, E. Gajek i U. Okulska. Kraków: Universitas, 2006. 101-114.

“On Interplanetary Travels Between Friendly and Unfriendly Worlds” [w:] Cognition in Language. Volume in Honour of Professor Elżbieta Tabakowska, red. W. Chłopicki, A. Pawelec i A. Pokojska. Kraków: Tertium, 2007. 555-573.

“Figuration in Poetic Images, Poetic Images in Translation” [w:] Problemy semantyki porównawczej. Zeszyt 8. Zbiór artykułów naukowych, red. O. O. Taranienko. Kijów: Centrum Wydawnicze Kijowskiego Uniwersytetu Lingwistycznego, 2007. 326-330.

“Metafiguration”. Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies AASE 1(3)/2007. Yerevan: Lusakn Publishers: 101-106.

„Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu” [w:] Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia, red. G. Szpila. Kraków: Tertium, 2007. 15-23.

“On the Borderline between Linguistics and Literature: Teaching Literary Semantics to Polish M.A. Students” [w:] Exploring Language at the Interface, red. M.Y. Tseng. Taipei City (Taiwan): Crane Publishing, 2007. 147-167.

“Logical/Textual Space vs. Physical Space: Same or Different” [w:] PALA Papers 2: Challenging the Boundaries, red. I. Baş i D. C. Freeman. Amsterdam, New York: Rodopi, 2007. 135-147.

“Teaching English Grammar to Polish Students at the Academic Level” (wraz z E. Mańczak-Wohlfeld). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 125 (2008). Kraków: Wydawnictwo UJ: 29-40. (rozszerzona wersja angielskojęzyczna poz. 28)

“Three Faces of Catachresis” [w:] PASE Papers 2008. Vol. 1: Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages, red. M. Kuźniak i B. Rozwadowska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. 123-133.

“Introduction: What Is (Non)Sense” [w:] In Search of (Non)Sense, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i G. Szpila. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. xi –xix.

“Philosophical Underpinnings of Metatropes: Is Vico’s Tropological Circle a Vicious Circle?” [w:] In Search of (Non)Sense, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i G. Szpila. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 102-114.

“Possible Worlds – Text Worlds – Discourse Worlds in a Dialogic Context” [w:] The Contextuality of Language and Culture, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i A. Gołda-Derejczyk. Bielsko-Biała: Wydawnictwo WSEH, 2009. 157-171.

“An Unresolved Issue: Nonsense in Natural Language and Non-Classical Logical and Semantic Systems” [w:] Philosophy of Language and Linguistics. Volume I: The Formal Turn, red. P. Stalmaszczyk. Frankfurt-Paris-Lancaster-New Brunswick: Ontos Verlag, 2010. 43-62.

“Tropological Space: The Imaginary Space of Figuration.” Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 127 (2010): 25-37.

“Dekontekstualizacja i rekontekstualizacja w dyskursie naukowym i artystycznym.” Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXVI (2010): 185-196.

“Catachresis – a Metaphor or a Figure in Its Own Right?” [w:] Beyond Cognitive Metaphor Theory. Perspectives on Literary Metaphor, red. M. Fludernik. New York, London: Routledge, 2011. 36-57.

“Modal Games in Natural Language” [w:] Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis, red. P. Stalmaszczyk. Frankfurt-Paris-Lancaster-New Brunswick: Ontos Verlag, 2012. 57-79.

“Semantics and Poetry” [w:] The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Fourth Edition, red. R. Greene, S. Cushman, C. Cavanagh, J. Ramazani i P. Rouzer. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2012. 1282-1286.

“ ‘Remembrance of Things Past’ – The Lost Landscapes of Marcel Proust and Czesław Miłosz” [w:] Poetry and Its Language. Papers in Honour of Teresa Bela, red. M. Gibińska i W. Witalisz. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien: Peter Lang, 2012. 217-233.

“Can Tropes Be Seen?”. Journal of Kyiv National Linguistic University (KNLU), Series Philology, Vol. 15, No. 2, 2012: 71-80.

“Caught in the Web of Worlds: Modalities of Oneiric Discourse and Freudian Figuration in Kazuo Ishiguro’s The Unconsoled” [w:] Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication, Vol. 2: Language and Culture, red. M. Dąbrowska, J. Leśniewska and B. Piątek. Kraków: Tertium, 2012. 17-36.

„Sztuka strategii w dyskursie w świetle rozwoju teorii gier.” Prace Komisji Neofilologicznej PAU, t. XI, red. M. Gibińska-Marzec i S. Widłak. Kraków: PAU, Wydział Filologiczny, 2013. 33-48.

„Filozoficzne podstawy teorii gier – najnowsze tendencje” [w:] Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju (Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa 2), red. P. Stalmaszczyk. Łódź: Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego & Primum Verbum, 2013. 252-270.

“Synecdoche – an Underestimated Macrofigure?”. Language and Literature. Journal of the Poetics and Linguistics Association, Vol. 22, No. 3, August 2013: 233-247.

“Literary Semantics and Literary Pragmatics – (In)separable Disciplines?”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXIX, 2013: 77-94. (ukazał się w 2014)

„Profesor Roman Dyboski jako językoznawca” (współautorstwo z E. Mańczak-Wohlfeld) [w:] Prace Komisji Neofilologicznej PAU, t. XII, red. M. Gibińska-Marzec i S. Widłak. Kraków: PAU, Wydział Filologiczny, 2014. 35-42.

“The Figures of Suppression. Gappiness of Language and Text-Worlds and Its Reflection in Style”, [w:] Continuity in Language. Styles and Registers in Literary and Non-Literary Discourse, red. E. Willim. Kraków: Oficyna Wydawnicza KAFM, 2014. 107-124.

“Textual Indeterminacy Revisited: From Roman Ingarden Onwards”. Journal of Literary Semantics 2015, 44(1): 1-21.

“Pomiędzy studiami nad tekstem literackim a semiotyką artystyczną”. Stylistyka XXIV, 2015: Różnorodność kulturowa a styl – Cultural Variety and Style: 113-130.

 

OD PROFESURY TYTULARNEJ:

 

„Creation of Fictional Worlds – A Semiotic Game” [w:] Issues in Philosophy of Language and Literature, red. P. Stalmaszczyk, w serii Studies in Philosophy of Language and Linguistics, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. 15-31.

“Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu”. Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal 1 (1&2) (2016): 40-49. www.journal.tertium.edu.pl (artykuł uzupełniony z r. 2007, poz. 32).

„Światy możliwe w tekście literackim i „tekście” malarskim oraz ich niedookreślenie. Przyczynek semiotyczny do semantyki światów możliwych” [w:] Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty, red. A. Iskra-Paczkowska, Stanisław Gałkowski i M. Stanisz, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. 50-69.

„Stylistic Dominants in English and Polish Poetic Texts: Literary Semantics Facing Translation Studies”. Studies in Polish Linguistics, Vol. 11, 2016, issue 4:189-208.

“Introduction: Language, Literature, Works of Art. The Texts of Our Experience”, (we współautorstwie z O. Vorobyovą) [w:] Language–Literature–the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i O. Vorobyova, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017.17-29.

„Corporeal Imagination in the Reception of Verbal and Visual Artworks” [w:] Language–Literature–the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i O. Vorobyova, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. 71-94.

“Popular Artistic Motifs and Intermedial Figuration” [w:] Making Sense of Popular Culture, red. M. del Mar Ramón-Torrijos i E. de Gregorio-Godeo, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. 57-71.

„Figuration Across Artistic Texts”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no. 1 (2017): 8-21.

“Humorous Nonsense and Multimodality in British and American Children’s Poetry”, The European Journal of Humour Research 5(3) (2017): 25-42.

“Possible Worlds – Text Worlds – Discourse Worlds and the Semiosphere”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no. 3 (2017): 35-57.

„Wycieczka multimodalna. Rola wstawek tekstowych w wizualnych dziełach sztuki” [w:] Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Kiklewiczowi z okazji 60. urodzin, red. A. Dudziak i J. Orzechowska, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2017. 55-66.

„The Taming of Death in Western and Eastern Tradition as Reflected in Texts of Culture (Arts, Sacred Texts and Crafts). Christianity vs. Tibetan Buddhism” [w:] Disease, Death, Decay in Literatures and Cultures, red. R. W. Wolny i K. Molek-Kozakowska, Opole: Uniwersytet Opolski, 2018. 173-189.

„Profesor Roman Dyboski jako językoznawca” (współautorstwo z E. Mańczak-Wohlfeld, przedruk poz. 53) [w:] Roman Dyboski 1993-1945. Władysław Tarnawski 1885-1951. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 18 listopada 2011 roku. Kraków: Polska Akademia Umiejętności. Archiwum Nauki PAN i PAU. W służbie nauki, Nr 28. 2018. 53-61.

„Female Portrait in Polish Painting 1897-1956. Heritage as Context for Interpretation”, [w:] Cross-Inter-Multi-Trans-. Proceedings of the 13th World Congress of the International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS), 26-30 June 2017, International Semiotics Institute, Kaunas University of Technology, Lithuania, ed. D. Martinelli et al. Kaunas: IASS Publications & International Semiotics Institute. 2018. 277-285.

“Visual Narrativity and the Creation of a Text World – a Semiotic Study of Selected Cases of Transmediality”. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 136 (2019): 287-296.

“Jakimi artefaktami są światy fikcji? Semantyka literacka wobec artefaktualizmu” [w:] Świat wewnątrz nas, t. 2: Wyznaczanie granic „ja”, red. S. Gałkowski, A. Iskra-Paczkowska [seria wydawnicza Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii], Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. 2019. 11-23.

“The Aesthetics of Frankenstein. Nightmarish Landscapes in European Romantic and Symbolic Fantasy Literature and Fantastic Painting” [w:] Frankenstein 1818.2018 – Parabel der Moderne / Parable of the Modern Age. Symposium 2018 in Ingolstadt, red. D. Petzold, K. Seibel [seria wydawnicza Inklings-Jahrbuch für Literatur und Ästhetik 36. Band 2019], Berlin: Peter Lang. 2020. 73-90.

“English in Confrontation with Languages and Cultural Heritage of Asian Countries: Promotion or Threat?” [w:] Languages in Contact and Contrast. A Festschrift for Professor Elżbieta Mańczak-Wohlfeld on the Occasion of Her 70th Birthday, red. M. Szczyrbak i A. Tereszkiewicz, Kraków: Jagiellonian University Press. 2020. 85-112.

“Linguistica generale czyli o obecności terminologii językoznawczej w opisie dzieł sztuk wizualnych i architektury”, Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique, Fasc. LXXVI, 2020 (Biuletyn PTJ z. 76, 2020): 51-69.

 

ZŁOŻONE DO DRUKU/ IN PRINT:

 

“Voices of Fear: Nightmare Landscapes in Western Fantasy Literature and Fantastic Painting”, wygłoszony podczas 6th University of Malaya Discourse and Society International Conference, 4-6. 12. 2017, Kuala Lumpur, Malezja (złożony do druku w tomie Voices in Texts and Contexts: Individual, Social, Dialogic, red. T. Yamaguchi, Subang Jaya: Sunway University Press. 2021).

“The Language of Fear in Children’s Poetry: A Case Study of Ted Hughes’s Poems for Children” (złożony do druku w czasopiśmie Tematy i Konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2021).

 

C. REDAKCJA PUBLIKACJI ZBIOROWYCH / EDITING AND CO-EDITING OF COLLECTED WORKS

 

PO HABILITACJI:

In Search of (Non)Sense. Literary Semantics and the Related Fields and Disciplines. IALS IV Conference 12-14 October 2006. Book of Abstracts. Compiled and edited by Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska. Kraków: Institute of English Philology, The Jagiellonian University of Kraków, ss. 88.

In Search of (Non)Sense, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i G. Szpila. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, ss. 293. (monografia)

The Contextuality of Language and Culture, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i A. Gołda-Derejczyk. Bielsko-Biała: WSEH, 2009, ss. 271. (monografia)

Language – Literature – the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i O. Vorobyova, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017, ss. 326.(monografia Scopus)

Text-Image-Music. Crossing the Borders. IALS Symposium Krakow 2018. Book of Abstracts, ed. by K. Bazarnik, E. Chrzanowska-Kluczewska & R. Kurpiel. Institute of English Studies, Jagiellonian University in Krakow, ss. 83 [online].

 

D. RECENZJE / REVIEWS IN PERIODICALS
 

DO HABILITACJI:

Recenzja książki T. Moore i C. Carling: Understanding Language: Towards a Post-Chomskyan Linguistics. London: MacMillan Press, 1982 [w:] Studia Anglica Posnaniensia XX (1987). 253-257.

Recenzja książki E. Gellnera: Słowa i rzeczy, czyli nie pozbawiona analizy krytyka filozofii lingwistycznej, tłum. T. Hołówka. Warszawa: Książka i Wiedza, 1984 [w:] Przegląd Humanistyczny 7/8, 1987. 215-218.

Recenzja książki E. Bacha: Informal Lectures on Formal Semantics. Albany: State University of New York, 1989 [w:] Kwartalnik Neofilologiczny 3/90. 222-225.

 

E. STRESZCZENIA REFERATÓW / SUMMARIES OF LECTURES AND PAPERS DELIVERED

 

DO HABILITACJI:

 

„Wprowadzenie do semantyki formalnej – gramatyka Montague” [w:] Sprawozdania Komisji Językoznawstwa PAN, Oddział PAN w Krakowie za rok 1991 (w tomie Sprawozdania Komisji Naukowych PAN).

„Teoria gier językowych” [w:] Sprawozdania Komisji Językoznawstwa PAN, Oddział PAN w Krakowie za rok 1996.

“Game-Theoretic Semantics. Semantic Games of the Author and Pragmatic Games of the Reader in Poetry” [w:] Proceedings of the 2nd International IALS Conference, University of Freiburg, Germany, 1997. s. 43.

“Why Is It Worth Teaching Literary Semantics?” [w:] Proceedings of the 3rd International IALS Conference, University of Birmingham, 2002. s. 13.

“Space in Language and Architecture: Different or Similar?” [w:] Challenging the Boundaries. PALA 2003. Book of Abstracts, Boğaziçi University, Istanbul. s. 11.

 

PO HABILITACJI

 

“Philosophical Underpinnings of Metatropes: Is Vico’s Circle a Vicious Circle?” [w:] In Search of (Non)Sense. Literary Semantics and the Related Fields and Disciplines. IALS IV Conference. 12-14 October 2006. Book of Abstracts. Institute of English Philology, The Jagiellonian University of Kraków, Poland, 2006, s. 23-24.

„Dekontekstualizacja i rekontekstualizacja w dyskursie naukowym i artystycznym” [w:] Język w dialogu między kulturami. LXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Olsztyn, 25-26 września 2009. Streszczenia referatów, s.13-14.

“ ‘Remembrance of Things Past’ in the Poetry of Czesław Miłosz: ‘The Lost Landscapes’ of the Pre-World War II Polish Gentry” [w:] The Language of Landscapes. Book of Abstracts, PALA 2010, July 21st-July 25th 2010, University of Genoa, Italy, 2010, ss. 74-75.

“Discourse Worlds and the Space of Culture” [w:] Słowo i tiekst u prostori kulturi. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej na pamiątkę 80 rocznicy urodzin prof. O. M. Morochowskiego, listopad 2010 r. Kijów: Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, 2010, s.19-20.

“Modal Games in Natural Language. The Game-Theoretic Approach” [w:] Second International Conference on Philosophy of Language and Linguistics PhiLang 2011. Chair of English and General Linguistics. The University of Łódź, red. R. Rasiński i P. Stalmaszczyk. Łódź: Primum Verbum, 2011, 27-28.

“Figurative Concretization of Literary and Visual Artworks” [w:] Cognitive Futures in the Humanities. 1st International Conference. Bangor University. Book of Abstracts, 2013, s. 24-25.

“A Multimodal Excursion: The Role of Textual Inserts in Pictorial Artworks” [w:] IALS 2014 Conference. Keynes College, University of Kent. Book of Abstracts, 2014, s. 5.

“Corporeal Imagination in the Reception of Verbal and Visual Artworks” [w:] Mowa – Litieratura – Mistiectwo: Kognitiwno-semioticzeskij Interfejs, Materiały Międzynarodowej Konferencji NaukowejUkraińskiego Stowarzyszenia Lingwistyki i Poetyki Kognitywnej, Kijów 25-27 września 2014. Kijów: Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, 2014, s. 20.

“Figuration Across Artistic Texts – Master Tropes in Language and the Visual Arts” [w:] Book of Abstracts PLM, 45th Poznań Linguistic Meeting PLM 2015, 17-19 September 2015, Poznań, Poland, s. 17-18.

„Verbal and Pictorial Narrativity – a Case of Intermediality” [w:] Book of Abstracts .2nd Conference of the International Association for Cognitive Semiotics, Lublin, UMCS, 20-22.VI. 2016, Poland, s. 67-70.

“Paradigms of Creativity: from Formalism to Neuroaesthetics” [w:] 7th Conference of IALS: Creation and Innovation. 10-12 April 2017. Book of Abstracts. University of Huddersfield, UK, ss. 11-12.

„Female Portrait in Polish Painting 1897-1956: Heritage as Context for Interpretation” [w:] 13th IASS-AIS World Congress of Semiotics. Cross – Inter – Multi – Trans. Program ad Abstracts. Kaunas, Lithuania, 26-30 June 2017. International Semiotics Institute, Kaunas University of Technology, 112.

“Creativity in Verbal and Non-Verbal Texts: Harmony vs. Dissonance in Semiotic Codes” [w:] Abstract Book. 11th Annual International Conference on Languages & Linguistics. 9-12 July 2018, Athens, Greece, ed. by G.T. Papanikos, The Athens Institute for Education and Research, s. 21.

“The Aesthetics of Frankenstein. Nightmarish Landscapes in European Romantic and Symbolic Fantasy Literature and Fantastic Painting” [w:] Frankenstein 1818-2018. Parable of the Modern Age. International Symposium of the Inklings Society. Catholic University Eichstätt Ingoldstadt, 28th-29th September 2018, Deutsches Medizinhistorisches Museum, Ingoldstadt. Booklet, ed. by K. K. Kegler, Munich 2018, s. 9.

„Verbal Text in Architecture – A Text within a Text” [w:] Book of Abstracts. IALS Symposium Krakow 2018: Text-Image-Music. Crossing the Borders, ed. by K. Bazarnik, E. Chrzanowska-Kluczewska & R. Kurpiel. Institute of English Studies, Jagiellonian University in Krakow (PDF), s. 15-16.

“Verbal Text in Architecture – a Text within a Text” (2nd version) [w:] Abstract Book 9th Annual International Conference on Architecture, 8-11 July 2019, Athens, Greece, ed. by G. T. Papanikos. The Athens Institute for Education and Research (PDF), s. 29.

 

F. RECENZJE WYDAWNICZE / REVIEWS FOR PUBLISHERS

 

DO HABILITACJI:

 

Recenzja wydawnicza skryptu J. Kuźmińskiej et al. : Selected Exercises in English Grammar. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1993.

Recenzje wydawnicze 15 artykułów do Proceedings of the 10th Annual Conference of the PASE, red. E. Mańczak-Wohlfeld, Kraków: Jagiellonian University Press, 2002.

 

PO HABILITACJI:

 

3 recenzje artykułów do Studia Linguistica UJ, 2007, 2008.

6 recenzji artykułów do PASE Papers in Language Studies, Conference 2008.

Recenzja wydawnicza tomu Young Linguists in Dialogue pod red. Ewy Willim, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2009.

Recenzja wydawnicza tomu Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym pod red. J. Nijakowskiej, Kraków: Wydawnictwo Tertium, 2010.

4 recenzje artykułów pt. Manipulation in Language do tomu zbiorowego. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2010.

Recenzowanie 5 artykułów do czasopisma Journal of Literary Semantics (2005-2011).

Recenzja wydawnicza tomu English in Action. Language Contact and Language Variation pod red. E. Willim. Kraków: AFM Publishing House, 2011.

Recenzja wydawnicza tomu Divided by a Common Language. English Across National, Social, and Cultural Boundaries pod red. E. Willim. Kraków: AFM Publishing House, 2012.

Recenzja wydawnicza tomu External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ – an Answer to New Trends in 21st Century pod red. W. Górskiego i L. Zielińskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012.

Recenzja wydawnicza artykułu dla Journal of Literary Semantics (JLS) – 2014.

Recenzja wydawnicza artykułu dla Studies in Polish Linguistics – 2014.

Recenzja wydawnicza artykułu dla Journal of Literary Semantics (JLS) – 2015.

2 x recenzja wydawnicza artykułu dla Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (SLING) – 2015.

Recenzja wydawnicza artykułu dla Biuletynu PTJ 2015.

Recenzja wydawnicza artykułu do tomu Beyond Words (po April Conference), 2015.

3 x recenzja wydawnicza artykułów dla Biuletynu PTJ, 2016.

Recenzja wydawnicza artykułu do tomu prac po konferencji studenckiej, UAM 2016.

Recenzja wydawnicza artykułu dla SLING, 2016.

Recenzja wydawnicza artykułu dla LingVaria, 2017.

Recenzja wydawnicza monografii zbiorowej Translating Across Sensory and Linguistic Borders (red. R. Vidal i M. Campbell) dla Palgrave-Macmillan, London, 2017.

2 recenzje wydawnicze artykułów dla SLING, 2017.

2 recenzje wydawnicze artykułów dla Przekładańca, 2017.

2 recenzje wydawnicze artykułów do monografii po April Conference 2017 (red. M. Szczyrbak), 2018.

2 recenzje wydawicze artykułów dla Towarzystwa Atiner do Athens Journal of Philology, 2018.

1 recenzja artykułu dla SLING, 2018.

1 recenzja artykułu dla BPTJ, 2019.

1 recenzja artykułu dla ATINER, Athens Journal of Philology, 2019.

1 recenzja artykułu dla SLING, 2019.

1 recenzja artykułu dla JLS, 2019.

1 recenzja artykułu dla Języka Polskiego, 2020.

3 recenzje artykułów dla SLING, 2020-21.

1 recenzja artykułu dla ATINER, Athens Journal of Philology, 2020.

1 recenzja artykułu dla The Tertium Linguistic Journal, 2021.

(W sumie: 65 recenzji artykułów do czasopism i monografii wieloautorskich oraz 7 recenzji książek).

Nie wliczone do wykazu są setki abstraktów recenzowanych dla różnych konferencji w Polsce i za granicą.

 

G. TŁUMACZENIA KSIĄŻEK I KATALOGÓW / TRANSLATIONS OF BOOKS AND CATALOGUES INTO ENGLISH AND FROM ENGLISH INTO POLISH

 

DO HABILITACJI:

 

Chruścicki, T., Stolot, F. The National Museum in Cracow, Warszawa: Arkady, 1987 – tłumaczenie na jęz. angielski wydawnictwa albumowego we współpracy z C.S. Acheson-Waligórską, ss. 257.

Praca zbiorowa. Historia Zakonu Karmelitańskiego, Kraków: Klasztor OO. Karmelitów Trzewiczkowych, 1990 – tłumaczenie z jęz. angielskiego, ss. 504.

Praca zbiorowa. Tadeusz Kantor. My Creation, My Journey, Tokyo: Sezon Museum of Art, 1994 – tłumaczenie zespołowe na jęz. angielski katalogu wystawy malarstwa T. Kantora w Japonii, ss. 295.

Pinkwart, M. Karol Szymanowski’s Museum in the Chalet “Atma” in Zakopane. Guide. The National Museum in Cracow, 1997 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 31.

Kozakowska, S., Małkiewicz, B. Modern Polish Painting. The Catalogue of Collections of the National Museum in Cracow. Part 2. Polish Painting from around 1890 to 1945, ed. by Z. Gołubiew. The National Museum in Cracow, 1998 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 540.

Cieślińska, N., Król, A, et al. Picasso, Leger, Nolde, Arp, Miró and Others. Art of Our Century from the Würth Collection. The National Museum in Cracow, 1999 – tłumaczenie części tekstów na jęz. angielski i redakcja całości, ss. 235.

Gołubiew, Z. Kantor. Spanish Motifs in Tadeusz Kantor’s Oeuvre. The Exhibition in the National Museum in Cracow. Cracow 1999 – tłumaczenie na jęz. angielski do polsko-hiszpańsko-angielskiego katalogu wystawy, ss. 32.

Kilijańska, A., Kopera-Banasik, K., Odrzywolska, St., Taszycka, M. Gallery of Decorative Art of the National Museum in Cracow. Guidebook. Cracow 2000 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 76.

Wapiennik-Kossowicz, J. Józef Mehoffer. Opus Magnum. The Exhibition Guide. The National Museum in Cracow, 2000 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 20.

Gołubiew, Z. “I’ve got something to tell you”. Tadeusz Kantor - Self-Portraits. The National Museum in Cracow, 2000 – tłumaczenie na jęz. angielski w dwujęzycznej publikacji, ss. 67.

Czubińska, M. Stanisław Wyspiański. Opus Magnum. The Exhibition Guide. The National Museum in Cracow, 2000 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 18.

Bricken, A. et al. Wobec Wyspiańskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 2000 – tłumaczenie na jęz. angielski do dwujęzycznego katalogu wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, ss. 109.

Martini, M. Gallery of Old Japanese Art of the National Museum in Cracow. Guidebook. The Centre of Japanese Art and Technology “Manggha”, 2001 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 80.

Kłak-Ambrożkiewicz, M. Jan Matejko. Opus Magnum. The Exhibition Guide. The National Museum in Cracow, 2001 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 28.

Rostworowski, M., Zamoyski, A. Żygulski jr., Z., The Princes Czartoryski Museum. A History of the Collections. The National Museum in Cracow, 2001, ss. 262 – nadzór redaktorski nad angielską wersją wydawnictwa tłum. przez A. Zamoyskiego.

Blak, H., Małkiewicz, B., Wojtałowa, E. Modern Polish Painting. The Catalogue of Collections. Part 1. Polish Painting of the 19th Century, ed. by Z. Gołubiew. The National Museum in Cracow, 2001 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 480.

Biedrońska-Słotowa, B. (red.) Wachlarze Zachodu i Wschodu. Fans of the Occident and Orient. The Catalogue of Collections. The National Museum in Cracow, 2001 – tłumaczenie na jęz. angielski w dwujęzycznej publikacji, ss. 267.

Kowalska, J. R. Ethereal Beauty. Fans of the Occident and Orient in the Collections of the National Museum in Cracow, Cracow 2001 – tłumaczenie części angielskiej folderu do wystawy „Zwiewne piękno. Wachlarze Zachodu i Wschodu” w Muzeum Narodowym w Krakowie, ss. 32.

Król, A., Tanikowski, A. Colors of Identity. Polish Art from the American Collection of Tom Podl. National Museum in Kraków, 2001 – tłumaczenie zespołowe na jęz. angielski, ss. 315.

Wałek, J. 200 lat Muzeum Książąt Czartoryskich. 1801-2001. The Bicentenary of the Princes Czartoryski Museum. Jubilee of the Polish Museology, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2001 – tłumaczenie części angielskiej dwujęzycznego folderu obchodów jubileuszowych, ss. 24.

Krzysztofowicz-Kozakowska, S. Ferdynand Ruszczyc. 1870-1936. Life and Oeuvre. The Exhibition Guide. The National Museum in Cracow, 2002 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 24.

Clegg, E. „Ferdynand Ruszczyc – talent europejski” – tłumaczenie z jęz. angielskiego artykułu do katalogu wystawy Ferdynand Ruszczyc. 1870-1936. Życie i dzieło. Muzeum Narodowe w Krakowie, 2002. 51-58.

Biedrońska-Słotowa, B. Perskie tkaniny jedwabne. Persian Silk Textiles in the Collections of the National Museum in Cracow. Cracow 2002 – tłumaczenie na jęz. angielski w dwujęzycznej publikacji, ss. 152.

Kulig-Janarek, K., Milewska, W. Leon Wyczółkowski 1852-1936. On the 150th Anniversary of the Artist’s Birth. The National Museum in Cracow, 2002 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 24.

Czubińska, M. Polski plakat secesyjny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Poster of Polish Art Nouveau from the Collections of the National Museum in Cracow. Kraków 2003 – tłumaczenie na jęz. angielski w dwujęzycznej publikacji, ss. 158.

Halczak, A. (red.). Cricot 2 Theatre. Information Guide 1989-1990. Kraków: Cricoteka, 2003 – tłumaczenie na jęz. angielski w dwujęzycznym wydawnictwie. 169-224.

Wajda, A. / Kantor, T. The Dead Class. Tłumaczenie na jęz. angielski scenariusza filmowego z przedstawienia „Umarłej klasy”. Kraków: Cricoteka, 2003 (tekst wgrany na kasety video).

Żmudziński, J. The World of Silver. Augsburg Goldsmithery from the 16th to the 19th Century in the Polish Collections. The Exhibition Guide. The National Museum in Cracow, 2004 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 28.

 

PO HABILITACJI:

 

Gadomski, J., Organisty, A., Stawowiak, M. Around Veit Stoss. The Exhibition Guide. The National Museum in Cracow, 2005 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 32.

Kozakowska-Zaucha, U. Gallery of 20th Century Polish Art. Guidebook. The National Museum in Cracow, 2005 – tłumaczenie na jęz. angielski, s. 79.

Krzysztofowicz-Kozakowska, S., Małkiewicz, B. Modern Polish Painting. The Catalogue of Collections. Part 3: Polish Painting after the Year 1945, ed. by Zofia Gołubiew. The National Museum in Cracow, 2005 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 481.

Czubińska M. Grafika Alfonsa Muchy. Graphic Works of Alfons Mucha. The National Museum in Cracow, 2006 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 63.

Marcinkowski W., Zaucha T. Art of Old Poland. The 12th-18th Century. Guide to the Gallery, The National Museum in Cracow, 2007 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 80.

Przybyszewski St. “On the Paths of the Soul” [w:] Vigeland + Munch. Behind the Myths, red. Trine Otte Bak Nielsen. Oslo: Munch Museum/Mercatorfonds, 2015. 57-79 – tłumaczenie na jęz. angielski.

Redakcja językowa tomu zbiorowego The Ottoman Orient in Renaissance Culture. Papers from the International Conference at the National Museum in Krakow, June 26-27, 2015. Ed. by R. Born and M. Dziewulski in collaboration with K. Twardowska. Kraków: The National Museum in Krakow, 2015.

 

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I POPULARYZATORSKIEJ /

OTHER FORMS OF SCHOLARLY AND POPULARIZING ACTIVITIES

 

A. CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH i KRAJOWYCH (z wygłoszeniem referatu) / ACTIVE PARTICIPATION IN INTERNATIONAL and DOMESTIC CONFERENCES

 

DO HABILITACJI:

 

April Conference IV (International Conference on English and American Literature and Language) – Institute of English Philology, Jagiellonian University in Krakow, Kraków 1987

Inaugural PASE Conference – Institute of English Philology, JU, Przegorzały 1992

International April Conference VI – Institute of English Philology, JU, Przegorzały 1993

International Conference on Culture and Literature in Foreign Language Teacher Training, Polańczyk 1994

International Conference in Honour of Professor Roman Dyboski – Institute of English Philology, JU, Kraków 1995 (udział w organizacji konferencji oraz wystąpienie wspólne z dr hab. E. Mańczak-Wohlfeld)

International April Conference VII – Institute of English Philology, JU, Kraków 1996

2nd International Conference of IALS (International Association of Literary Semantics) – Albert-Ludwigs University, Freiburg, Germany, 1997

International April Conference VIII – Institute of English Philology, JU – Kraków 1999

IV Międzynarodowa Konferencja z Semantyki Porównawczej – Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, Kijów 1999

International Conference ESSE 5 – The University of Helsinki, 2000

V Międzynarodowa Konferencja z Semantyki i Stylistyki Porównawczej – Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, Kijów 2001 (wykład plenarny)

Konferencja Towarzystwa Tertium: „Język trzeciego tysiąclecia II” – Kraków 2002

Międzynarodowa Konferencja „Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki” – Akademia Świętokrzyska, Kielce 2002

3rd International Conference of IALS – The University of Birmingham, Wlk. Brytania, 2002

Konferencja międzynarodowa „ Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu i inne metody badawcze” – Komisja Stylistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN i Zakładu Języka Polskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Czudec k. Rzeszowa, 22-24. 09. 2003

International Conference of PALA (Poetics and Linguistics Association) – Boğaziçi University, Istambuł 2003

Konferencja międzynarodowa „Słowiańskie gry językowe” – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Ciechocinek, 28-30. 04. 2004

 

OD HABILITACJI DO PROFESURY TYTULARNEJ:

 

April Conference Ten, Institute of English Philology, JU, Kraków, 20-22. 04. 2005, Kraków

VII International Conference “Current Issues of Comparative Semantics” – Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, Kijów, wrzesień 2005 (wykład plenarny)

Konferencja Towarzystwa Tertium “Język trzeciego tysiąclecia” – Kraków, marzec 2006 (wykład plenarny)

4th International Conference of IALS, “In Search of (Non)Sense. Literary Semantics and the Related Fields and Disciplines” – Institute of English Philology, JU, Kraków, 12-14. 10. 2006 (główny organizator konferencji, moderator panelu oraz wygłaszająca referat)

VIII Międzynarodowa Konferencja “Problemy semantyki porównawczej” – Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, Kijów, wrzesień 2007

17th International Conference of PASE – Institute of English Philology, The University of Wrocław, Wrocław 2008

International Conference “The Contextuality of Language and Culture” – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (WSEH), Bielsko-Biała / Institute of English Philology, JU – Kraków, 30.05-1.06. 2008 (główny organizator konferencji oraz wygłaszająca referat)

1st International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, PhiLang 2009 – Department of English and General Linguistics, The University of Łódź, Łódź, maj 2009

International Conference of FRIAS (Freiburg Institute for Advanced Studies) “Linguistics & Literary Studies: Interfaces, Encounters, Transfers”, Albert-Ludwigs University, Freiburg, Germany, 8-10. 07. 2009

LXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (PTJ), “Język w dialogu między kulturami” – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, wrzesień 2009

VI Konferencja Tertium „Język III Tysiąclecia”, Kraków, 17-19.03. 2010

Warsztat z cyklu „Metodologie językoznawstwa” (Workshop in the cycle “Methodologies in Linguistics”) – Department of English and General Linguistics, The University of Łódź, maj 2010

International Conference of PALA (Poetics and Linguistics Association), Uniwersytet Genueński (The University of Genova) – Genua, 21-25. 07. 2010

5th International Conference of IALS, Uniwersytet Genueński (The University of Genova) – Genua, 26-27. 07. 2010 (współorganizator konferencji, moderator panelu, wygłaszająca referat)

International Conference “Word and Text in the Space of Culture” – Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, Kijów 2010 (wykład plenarny)

12th International April Conference – Institute of English Philology, JU, Kraków 2011 (wykład plenarny)

2nd International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, PhiLang 2011 – Department of English and General Linguistics, The University of Łódź, Łódź 2011

Krajowa Sesja “Żyjąc dla idei… Roman Dyboski i Władysław Tarnawski” – Wydział Filologiczny PAU, Kraków 2011

International Conference of IAPL (International Association for Philosophy and Literature) – Tallinn University, Estonia 2012

LXX Zjazd PTJ “Metodologiczne aspekty pragmalingwistyki” – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012 (wykład plenarny)

International Workshop “Cognitive Cultural Criticism – Literature-Linguistics-Semiotics” – The Department of English and American Studies, University of Vienna, Wiedeń 2012 (wykład plenarny)

5th International Confgress of SELICUP (Spanish Society for the Literary Study of Popular Culture): “Multidisciplinary Views on Popular Culture” – Departamento de Filogía Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, 25-27. 10. 2012 (wykład plenarny)

Konferencja “Styles and Registers” – Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków, 19. 03. 2013

1st International Conference “Cognitive Futures in the Humanities” – Bangor University, Walia, Wlk. Brytania, 4-6. 04. 2013

2nd International Workshop on Semiotic Systems – Tyumen State University, Federacja Rosyjska, 3. 04. 2014 (wykład plenarny)

6th IALS 2014 Conference “Literary Semantics: Past, Present, Future?” – Keynes College, University of Kent, Wlk. Brytania, 3-5. 07. 2014

LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Ciągłość i zmiana w języku i językoznawstwie” – Uniwersytet Jagielloński, Kraków , 22-23. 09. 2014 (wykład plenarny)

UACLaP 2014 Conference „Language – Literature – the Arts: A Cognitive and Semiotic Interface” – Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, Kijów, 25-27. 09. 2014 (wykład plenarny)

Konferencja krajowa “Światy możliwe”, z cyklu “Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii II” – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 14-15. 05. 2015 (wykład plenarny).

Konferencja międzynarodowa „PLM Poznań Linguistic Meeting. Understanding Linguistic Concepts” – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 17-19. 09. 2015.

Konferencja krajowa: LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Granice interpretacji lingwistycznej” – Uniwersytet im. J. Kochanowskiego, Kielce 28-29. 09. 2015, udział bez referatu (jako członek Zarządu PTJ i moderator)

 

OD PROFESURY TYTULARNEJ:

 

Udział w dyskusji panelowej „Style komunikacyjne” podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Językoznawczej „Język Trzeciego Tysiąclecia” (Tertium) w Krakowie, 18. 03. 2016.

Seminarium międzynarodowe „BLŐŐF: Nonsense in Translation and Beyond”, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński, 18. 05. 2016 (referat „Nonsense in Visual and Multimodal Texts for Children”).

Konferencja międzynarodowa: 2nd Conference of IACS (International Association for Cognitive Semiotics) – UMCS Lublin, 20-22. 06. 2016 (referat “Verbal and Pictorial Narrativity – a Case of Transmediality”).

Konferencja krajowa: LXXIV Zjazd PTJ, „Norma a język i językoznawstwo” – Uniwersytet Zielonogórski, 12-13. 09. 2016 (referat „Poezja wizualna – przekraczanie norm na poziomie graficznym utworu”).

Konferencja międzynarodowa „Disease, Death, Decay in Literatures, Cultures, and Languages” – Uniwersytet Opolski, 26-28. 09. 2016, wykład plenarny “The Taming of Death in Western and Eastern Tradition (Christianity vs. Tibetan Buddhism) as Reflected in Arts, Crafts and Sacred Texts”.

Third International School on Semiotics, Tyumen State University, Federacja Rosyjska, 20-24. 03. 2017. Cykl 4 wykładów plenarnych.

Konferencja międzynarodowa 7th Conference of IALS: Creation and Innovation. University of Huddersfield, UK, 10-12. 04. 2017 (referat “Paradigms of Creativity: From Formalism to Neuroaesthetics).

14th April Conference, “New Perspectives in English and American Studies”, Institute of English Philology, The Jagiellonian University , Kraków, 20-22 April 2017 (referat “Visual Narratives: Three Intermedial Study Cases” oraz convener sesji tematycznej Stylistics of Multimodality, 11 wystąpień).

III międzynarodowa konferencja z cyklu “Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii”, pt. „Świat wewnątrz nas”, Instytut Filozofii i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Rzeszowski, 25-26. 05. 2017 (wykład plenarny „Czy prywatne światy fikcji są artefaktami?”).

13th IASS-AIS World Congress of Semiotics “Cross – Inter – Multi – Trans”, International Semiotics Institute, Kaunas University of Technology, Litwa, 26-30. 06. 2017 (referat z prezentacją “Female Portrait in Polish Painting 1897-1956: Heritage as Context for Interpretation”).

LXXV Zjazd PTJ “Źródła w badaniach językoznawczych”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 18-19. 09. 2017 (udział bez referatu jako członek Zarządu i moderator).

6th Discourse and Society International Conference “Discourse, Culture and Identity”, Faculty of Languages and Linguistics, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malezja, 4-6. 12. 2017 (referat z prezentacją “Nightmare Landscapes in Fantasy Literature and Fantastic Painting”), złożony do druku tamże.

Workshop “Figurativity and Cognition”, z udziałem prof. Grega Currie, Director of Research, Department of Philosophy, University of York, UK, zorganizowany przez Zakład Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia IFA UJ, 7. 06. 2018 (referat z prezentacją “Master Tropes of Human Conceptualization, Literary Language and the Fine Arts).

11th Annual International Conference on Languages & Linguistics, The Athens Institute for Education and Research (ATINER), Ateny, Grecja, 9-12.07.2018 (referat z prezentacją “Creativity in Verbal and Non-Verbal Texts: Harmony vs. Dissonance in Semiotic Codes” oraz członkostwo w Komitecie Naukowym tejże Konferencji).

Konferencja krajowa: LXXVI Zjazd PTJ “Kontakty językowe: Historia i współczesność”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk-Oliwa, 17-18.09.2018 (referat „Język angielski w konfrontacji z językami i dziedzictwem kulturowym krajów azjatyckich – promocja czy zagrożenie?” oraz udział jako członka Zarządu PTJ i moderatora).

Konferencja międzynarodowa „Frankenstein 1818-2018, Parable of the Modern Age”, International Symposium of the Inklings Society for Literature and Aesthetics. Catholic University Eichstätt Ingolstadt & Deutsches Medizinhistorisches Museum, Ingoldstadt, 28-29.09.2018 (referat z prezentacją “The Aesthetics of Frankenstein. Nightmarish Landscapes in European Romantic and Symbolic Fantasy Literature and Fantastic Painting”).

Organizator konferencji międzynarodowej 2018 IALS Symposium “Text-Image-Music. Crossing the Borders”, IFA UJ, Kraków 18-20.10.2018 (referat z prezentacją „Verbal Text in Architecture – A Text within a Text”).

Sesja naukowo-dydaktyczna krajowa “Dwieście lat Frankensteina Mary Shelley – Twórca i potwór”, IFA UJ, Kraków 6.11.2018 (wystąpienie „Krajobrazy we Frankensteinie: pomiędzy wzniosłością a koszmarem”).

The 8th Conference of the International Association of Literary Semantics (IALS) „Wor(l)ds”, University of Iceland, Reykjavik, 15-17.04. 2019 (referat “Fictional Worlds as Artefacts. Literary Semantics in Conversation with Artefactualism”).

9th Annual International Conference on Architecture. A Stream on Inter and Transdisciplinary Relationships in Architecture, The Athens Institute for Education and Research (ATINER), Ateny, Grecja, 8-11.07.2019 (referat z prezentacją “Verbal Text in Architecture – A Text within a Text”).

MLA (Modern Language Association of America) International Symposium “Remembering Voices Lost”, Universidade Católica Portuguesa, Lizbona, Portugalia, 23-25.07.2019 (referat “Remembering Landscapes Lost through Voices Lost and Regained: ‘The Issa Valley’ of Czesław Miłosz”).

Konferencja krajowa: LXXVII Zjazd PTJ “Terminologia językoznawcza. Różne tradycje, różne języki”, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, 16-17.09.2019 (wykład plenarny „Linguistica generale czyli o obecności terminologii językoznawczej w opisie dzieł sztuk wizualnych” oraz udział jako członka Zarządu PTJ i moderatora).

 

B. REFERATY I WYKŁADY GOŚCINNE / GUEST LECTURES IN POLAND AND ABROAD

 

DO HABILITACJI:

 

„Wprowadzenie do semantyki formalnej – gramatyka Montague” – referat wygłoszony w Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie 27. 03. 1991 r. (“Introduction to formal semantics – Montague Grammar”).

„Teoria gier językowych” – referat wygłoszony w Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie 24. 04. 1996 r. (“Theory of language-games”).

“Anomaly (alleged) of metaphoric language (non-literal meanings) and the question of truth” – wykład wygłoszony 13.06.2001 w Institut für Anglistik/Amerikanistik der F.-Schiller-Universität Jena, Niemcy, dla pracowników i studentów, w ramach wymiany bezpośredniej.

„Przestrzeń tekstu. Językowa koncepcja przestrzeni” – wykład wygłoszony 13.11.2002 dla Samodzielnego Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach fakultetu dla pracowników i studentów: „Przestrzeń publiczna jako medium komunikacji”/”Public space as a medium of Communications” (“The space of the text. Linguistic conception of space”).

“Logical and textual space. The conception of space in language” – wykład wygłoszony 20.02.2003 dla studentów Politechniki w Münster, Niemcy oraz dla studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej w ramach ww. fakultetu.

„Przestrzeń logiczna – światy możliwe – konkretyzacja/interpretacja” – wykład wygłoszony 24.05.2004 dla studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej w ramach ww. fakultetu (“Logical space – possible worlds – concretization/interpretation”).

 

OD HABILITACJI DO PROFESURY TYTULARNEJ:

 

„Pustka – dwie koncepcje” – wykład wygłoszony 19.04.2005 dla studentów i pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach ww. fakultetu (“Emptiness – two conceptions”).

“Microtropes, macrotropes, metatropes” – wykład wygłoszony w kwietniu 2006 r. dla pracowników i studentów anglistyki na Narodowym Uniwersytecie Lingwistycznym w Erewaniu, Armenia.

“Different functional levels of figuration” – wykład wygłoszony w kwietniu 2006 r. dla pracowników i studentów anglistyki w Narodowym Instytucie Pedagogicznym w Gyumri, Armenia.

“The conception of space in language and arts – filling in empty spaces” – wykład wygłoszony w kwietniu 2006 dla pracowników Wydziału Filologicznego Narodowego Uniwersytetu w Erewaniu, Armenia.

Wykład o meta-figuracji wygłoszony w kwietniu 2007 dla pracowników i doktorantów Graduate School of Linguistics, National Taiwan University w Taipei (“Meta-figuration”).

“Translations of haiku poems into English and Polish” – wykład ze stylistyki kontrastywnej wygłoszony w kwietniu 2007 r. dla pracowników i studentów Department of Foreign Languages and Literatures, National Taiwan University w Taipei.

“Possible worlds semantics and its applications in fiction” – wykład wygłoszony w kwietniu 2007 r. dla pracowników i doktorantów Graduate College of Linguistics, Chengchi University w Taipei.

Wykład o mikro-, makro- i metafiguracji wygłoszony w kwietniu 2007 r. dla pracowników i studentów College of Liberal Arts, Sun Yat-Sen University w Kaohsiungu, Tajwan (“Micro-, macro- and metafiguration”).

“Metaphor vs. other metafigures” – wykład wygłoszony w kwietniu 2007 r. dla pracowników i studentów College of Liberal Arts, Sun Yat-Sen University w Kaohsiungu, Tajwan.

Wykład nt. metaforyzacji wygłoszony w kwietniu 2007 r. dla pracowników i studentów National University of Kaohsiung, Tajwan (“Metaphorization”).

Wykład nt. niedookreślenia tekstów literackich wygłoszony w kwietniu 2007 r. dla pracowników i studentów Normal University w Kaohsiungu, Tajwan (“Indeterminacy of literary texts”).

Wykład nt. zastosowań pojęcia ‘świata możliwego’ dla badań semantyki tekstu wygłoszony w kwietniu 2008 r. dla pracowników i studentów Wydziału Filologicznego Państwowego Uniwersytetu im. Ilii Chawczawadzego w Tbilisi, Gruzja (“Application of the concept of ‘possible world’ in text semantics”).

Wykład nt. poetyki fikcji wygłoszony w maju 2008 r. dla pracowników i studentów Wydziału Filologicznego Państwowego Uniwersytetu im. I. Chawczawadzego w Tbilisi, Gruzja (“Poetics of fiction”).

„Katachreza – wydumana metafora czy odrębna meta-figura?” – wykład otwarty wygłoszony w maju 2008 r. dla pracowników i doktorantów na zebraniu Zakładu Pragmatyki Językowej i Teorii Tłumaczenia, IFA UJ (“Catachresis – a far-fetched metaphor or a separate meta-figure?”).

“English grammar from a bird’s-eye view – theory” – wykład wygłoszony 9. 01. 2009 r. dla uczniów klas dwujęzycznych w VI LO, Kraków (ul. Wąska 7).

“English grammar from a bird’s-eye view – practical applications” – wykład wygłoszony 9. 01. 2009 r. dla uczniów klas dwujęzycznych w VI LO, Kraków (ul. Wąska 7).

„Światy możliwe w nauce i sztuce” – wykład inauguracyjny wygłoszony 1. 10. 2009 r. dla studentów MISH (Międzywydziałowe Studia Humanistyczne) UJ (“Possible worlds in science and arts”).

“Metaphor and beyond: micro-, macro- and megafiguration as discourse-forming strategies” – wykład wygłoszony 22. 06. 2010 r. dla pracowników, doktorantów i magistrantów Department für Anglistik/Amerikanistik, Universität München.

„Semantyka a język literacki/poetycki” – wykład otwarty wygłoszony w marcu 2011 r. dla pracowników i doktorantów na zebraniu Katedry Językoznawstwa Angielskiego, IFA UJ (“Semantics and literary/poetic language”).

“Sztuka strategii w dyskursie w świetle rozwoju teorii gier”, wykład wygłoszony na posiedzeniu Komisji Neofilologicznej PAU, 7. 03. 2012 r.

Wykład I z cyklu „Figuration Across Artistic Texts”, wygłoszony dla pracowników i magistrantów Narodowego Uniwersytetu w Tiumeniu, Federacja Rosyjska, 4. 04. 2014 r.

Wykład II z cyklu „Figuration Across Artistic Texts, j. w., 7. 04. 2014 r.

Wykład III “Concretization of Literary Texts vs. Textualization of Pictorial Works”, j. w., 8. 04. 2014 r.

Wykład IV “Neuroaesthetics and Artistic Semiotics”, j. w. 9. 04. 2014 r.

 

OD PROFESURY TYTULARNEJ:

 

Wykład otwarty dla Studium Doktorantów UP w Krakowie „Kreacja światów fikcji jako gra semiotyczna), 28. 04. 2016.

Wykład interdyscyplinarny nt. semiotycznych, transmedialnych związków między tekstem literackim a malarstwem i rzeźbą ( „Figuratywne konkretyzacje literackich i wizualnych dzieł sztuki) dla Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 28. 06. 2016.

Wykład „Semantyka literacka a artefaktualizm – jakimi artefaktami są fikcje?” dla Komitetu Językoznawstwa PAN, Warszawa, 5. 12. 2016.

Wykład plenarny „Possible Worlds – Text Worlds – Discourse Worlds and the Semiosphere”, wygłoszony podczas III International School on Semiotics, Tyumen State University, Federacja Rosyjska, 20. 03. 2017.

Wykład plenarny “Verbal and Pictorial Narrativity – A Case of Intermedality”, wygłoszony j.w., 21. 03. 2017.

Wykład plenarny „The Taming of Death in Western and Eastern Tradition as Reflected in Texts of Culture (Arts, Sacred Texts and Crafts). Christianity vs. Tibetan Buddhism”, wygłoszony j.w., 23. 03. 2017.

Referat “Jakimi artefaktami są fikcje? Filozofia języka (artefaktualizm) w konwersacji z semantyką literacką i tekstologią” wygłoszony w Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie, 25. 11. 2020.

 

C. WYMIANA BEZPOŚREDNIA I INNE FORMY POROZUMIEŃ MIĘDZYUCZELNIANYCH (STAŻE NAUKOWE):

 

Pobyt dwutygodniowy w Institut de la Langue Anglaise, Université de Nancy II, Nancy, Francja – 16. 04-1. 05. 1983.

Pobyt 3-miesięczny jako Visiting Scholar w University of Kent at Canterbury, Wlk. Brytania – 14. 06.-14. 09. 1986.

Pobyt roczny na studiach doktoranckich w Department of Linguistics, The University of Connecticut, Storrs CT, USA – rok akademicki 1987/1988.

Pobyt tygodniowy naukowy w Institut für Anglistik/Amerikanistik der F.-Schiller-Universität, Jena, Niemcy – czerwiec 2001.

Pobyt miesięczny naukowy w Indiana University, Bloomington, USA – 26. 01-25. 02. 2011.

Pobyt tygodniowy (Erasmus) w Dept. III Anglistik und Amerikanistik, Ludwig-Maximilians Universität, Monachium – czerwiec 2010.

 

D. PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 

Członek PASE (Polish Association for the Study of English, gałąź ESSE – European Society for the Study of English) – od 1992 r.

Członek PTJ (Polskie Towarzystwo Językoznawcze) – od 1993 r (członek Zarządu – Skarbnik PTJ 2014-2017, 2017-2020).

Członek-założyciel IALS (International Association of Literary Semantics, Zarząd w Wlk. Brytanii) – od 1992 r., od 2006 r. członek Zarządu.

Członek PALA (Poetics and Linguistics Association, Zarząd w Wlk. Brytanii) – od 2002 r.).

Członek IAPL (International Association for Philosophy and Literature, Zarząd w USA) – od 2012 r. (na zaproszenie).

Członek Komisji Neofilologicznej PAU (Polish Academy of Arts and Sciences) – od 22. 03. 2013 r.

Członek MLA (Modern Language Association of America, Zarząd w USA) – od 2014 r.

Członek IACS (International Association for Cognitive Semiotics) – od 2016 r.

Członek IASS (International Association for Semiotic Studies) – od 2017 r.

Członek ATINER (Athens Institute for Education and Research. A World Association of Academics & Researchers) – na zaproszenie od 2018 r.

 

E. PRZYNALEŻNOŚĆ DO REDAKCJI NAUKOWYCH:

 

Członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Literary Semantics (czasopismo z listy ERIH/MNi SW, wydawca de Gruyter, 140 pkt.) – od 2005 r.

 

Współredaktor (wraz z dr hab. Władysławem Witaliszem) serii wydawniczej Text-Meaning-Context. Cracow Studies in English Language, Literature and Culture wydawanej przez Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften (Frankfurt am Main) – od 2011 r.

 

Członek Rady Naukowej czasopism Mind oraz Polonia Journal, wydawanych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną (WSEH) w Bielsku-Białej – od 2016 r.

 

Członek Rady Naukowej czasopisma Półrocznik Językoznawczy Tertium – od 2016 r.

 

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Polonica – od 2017 r.

 

Członek Rady Naukowej czasopisma Cognition, Communication, Discourse (https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse) przy Narodowym Uniwersytecie V.N. Karazina w Charkowie, Ukraina – od 2018 r.

 

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Philology, Kherson State University, Ukraina – od 2019 r.

 

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Current Issues of Philology and Translation Studies, Khmelnytsky National University, Ukraina – od 2019 r.

 

Członek Rady Naukowej czasopisma Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies, AASE, Yerevan – od 2019 r.

 

F. WSPÓŁPRACA W RAMACH MIĘDZYNARODOWYCH GRUP BADAWCZYCH:

 

Udział w grupie naukowej “International Workshop: Cognitive Cultural Criticism: Literature-Linguistics-Semiotics” skupiającej badaczy z Europy i Australii, powołanej do życia w r. 2012 w Institute for English and American Studies, the University of Vienna, zakończona w 2015 r.

Wieloletnia (od r. 1999 do chwili obecnej) współpraca ze specjalistami od semantyki porównawczej i stylistyki w Narodowym Uniwersytecie Lingwistycznym w Kijowie, w ostatnich latach szczególnie z Ukrainian Association of Cognitive Linguistics and Poetics (UACLaP).

 

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE I PROMOWANIE KADRY NAUKOWEJ

 

A. OBRONY MAGISTERSKIE:

 

Wypromowałam 90 magistrów filologii angielskiej. Pozostałe 2 osoby nadal piszą swoje prace pod moim nadzorem.

Recenzowałam 70 prac magisterskich w IFA UJ.

 

PRZEWODY DOKTORSKIE:

 

Wypromowałam trzech doktorów:

dr Monikę Markiewicz, na podstawie rozprawy Towards a Theory of Macrosynecdochic Selectivity, obrona publiczna odbyła się 17. 04. 2008 r.

dr Weronikę Sobitę, na podstawie rozprawy Textualisation as an Interpretative Strategy: Intermediality in Contemporary Verbal-Visual Artistic Texts, obrona publiczna odbyła się 13. 12. 2018.

dr Joannę Szczepańską-Włoch, na podstawie rozprawy Contemporary Political Interview in Great Britain and Poland. A Contrastive Analysis of the Genre with Respect to the Theory of Discourse Games, obrona publiczna online odbyła się 14. 10. 2020 r.

 

RECENZJE PRAC DOKTORSKICH:

Anna Tereszkiewicz – Online Encyclopedias. Genre Analysis of Wikipedia, obrona publiczna 27. 11. 2008 r.

Magdalena Szczyrbak – The Realisation of Concession in the Discourse of Judges: A Genre Perspective, obrona publiczna 11. 06. 2012

Farrah Diebaa Rashid Ali, Faculty of Languages and Linguistics, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malezja – Unveiling Vocational Roles and Relational Identities: A Critical Metaphor Analysis on Malaysian Supply Bills, promotor Dr. Siti Zaidah Binti Zainuddin – styczeń 2020 jako “external examiner” czyli recenzent zewnętrzny (oraz udział w obronie viva voce wiosną 06.04.2020).

Thusha Devi A/P K. Rajendra, Faculty of Languages and Linguistics, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malezja – A Multimodal Analysis of Children’s Concrete Poems, promotor Prof. Dr. Surinderpal Kaur – wrzesień 2020 jako recenzent zewnętrzny.

 

C. PRZEWODY HABILITACYJNE:

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr Andrzeja Pawelca w r. 2011 (kolokwium przed Radą Wydziału Filologicznego UJ odbyło się 7. 10. 2010 r.).

Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Grzegorza Szpili (IFA UJ) – kolokwium habilitacyjne przed Radą Wydziału Filologicznego UJ w dniu 13. 06. 2013 r.

Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Moniki Kusiak (IFA UJ), grudzień 2013 r.

Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Wojciecha Majki (UP Kraków), 2014 r.

Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Piotra Twardzisza (Uniwersytet Warszawski), październik 2014.

Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Marii Jodłowiec (IFA UJ), czerwiec 2015.

Członek Komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Konrada Szcześniaka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), marzec 2016.

Członek Komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Krystyny Warchał (Uniwersytet Śląski w Katowicach), wrzesień 2016.

Członek Komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Katarzyny Molek-Kozakowskiej (Uniwersytet Opolski), lipiec 2018.

Członek Komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Władysława Chłopickiego (IFA UJ), czerwiec 2019.

Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Agaty Hołobut (IFA UJ), październik 2019.

Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Leszka Szymańskiego (Uniwersytet Zielonogórski, postępowanie habilitacyjne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego), kwiecień 2020.

Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Agaty Rozumko (Uniwersytet w Białymstoku, postępowanie habilitacyjne na Wydziale Filologicznym UJ/przed Radą Dyscypliny Językoznawstwo UJ), maj 2020.

 

D. PRZEWODY PROFESORSKIE

 

Recenzent w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora dr hab. Piotrowi Mametowi, prof. AJD (2017).

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji WF UJ w sprawie nadania tytułu profesora dr hab. Zygmuntowi Mazurowi (2018-2019).

Recenzent w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora dr hab. Dorocie Brzozowskiej, prof. UO (2019).

Recenzent w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora dr hab. Elżbiecie Górskiej, prof. UW (czerwiec 2020).

Recenzent w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora dr hab. Iwonie Ewie Krasce-Szlenk, prof. UW (w toku).