Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INDYWIDUALIZACJA TOKU STUDIÓW

STUDENCI MOGĄ

ubiegać się o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów,

ubiegać się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów,

uczestniczyć w programach mobilności studenckiej (krajowej wymiany międzyuczelnianej MOST oraz wymiany z uczelniami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+ i Una Europa),

wybierać przedmioty fakultatywne (opcje) z oferty przygotowanej w danym roku akademickim,

zaliczać przedmioty nieobjęte programem studiów,

zaliczać przedmioty z kolejnych etapów studiów (nadwyżka punktowa) oraz zaliczać rok awansem,

ubiegać się o przepisanie przedmiotów (tj. uznanie efektów uczenia się),

zmienić formę studiów stacjonarnych na niestacjonarne oraz niestacjonarnych na stacjonarne (po spełnieniu określonych warunków),

ubiegać się o urlop dziekański,

ubiegać się o urlop studencki.

 

 

STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

[par. 31, pkt 1. Regulaminu studiów]


Do studentów, o których mowa w ust. 1 zalicza się osoby:

1) z niepełnosprawnością posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,

2) przewlekle chorujące nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza przedłożona w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych UJ (DON UJ) dokumentacja medyczna,

3) u których choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona w DON UJ dokumentacja specjalistyczna.

[par. 31, pkt 2. Regulaminu studiów]


 

INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW

Dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualny Plan Studiów na wniosek studenta, którego sytuacja nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z programem studiów, w szczególności w przypadku:

1) niepełnosprawności lub choroby,

2) odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku studiów,

3) sprawowania opieki na dzieckiem,

4) udziału w programie wymiany, której stroną jest Uniwersytet,

5) aktywnej działalności w samorządzie studenckim lub uczelnianej organizacji studenckiej na rzecz Uniwersytetu.

[par. 26, pkt 6. Regulaminu studiów]

 

Indywidualny Plan Studiów może polegać w szczególności na:

1) modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów, rozkładu zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów lub wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, z zastrzeżeniem § 10 ust.1,

2) eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia,

3) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń.

[par. 26, pkt 7. Regulaminu studiów]

 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW

Indywidualny Program Studiów polega na modyfikacji programu studiów w celu dostosowania go do zainteresowań naukowych studenta lub umożliwienia mu prowadzenia badań naukowych oraz przyznaniu indywidualnej opieki nauczyciela akademickiego.

Wniosek o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów student zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym chce skorzystać z Indywidualnego Programu Studiów. W wyjątkowych przypadkach wniosek można złożyć w trakcie roku akademickiego.

Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów przedstawia dziekanowi do zaakceptowania propozycję programu na najbliższy rok akademicki uzgodnioną z nauczycielem akademickim, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji opiekuna naukowego. W przypadku niewskazania przez studenta kandydata na opiekuna naukowego, opiekuna wyznacza dziekan. Modyfikacja programu studiów musi zapewnić realizację wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Dziekan wyrażając zgodę na Indywidualny Program Studiów zatwierdza jednocześnie program studiów oraz kandydaturę opiekuna naukowego.

[par. 25, punkty 1-4 Regulaminu studiów]

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wniosek do Zastępcy Dyrektora IFA składa się w razie ubiegania się o:

zaliczenie przedmiotów nieobjętych programem studiów,

przepisanie przedmiotu (uznanie efektów uczenia się),

przyznanie urlopu studenckiego.


Wniosek do Dziekana WF składa się w razie ubiegania się o:

realizację roku awansem,

przyznanie urlopu dziekańskiego,

przyznanie Indywidualnego Planu Studiów,

przyznanie Indywidualnego Programu Studiów,

dostosowanie sposobu organizacji toku studiów do niepełnosprawności studenta.