Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Health, Knowledge, Society

Projekt:

HEALTH KNOWLEDGE AND DIGITAL HERITAGE: EMERGING DISCURSIVE PRACTICES IN ONLNE MEDICAL COMMUNICATION

 

Zespół badawczy:

HEALTH – KNOWLEDGE – SOCIETY GROUP

 

Kierownik

Anna Tereszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

 

Członkowie

Magdalena Szczyrbak (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Ramona Bongelli (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)

Ilaria Riccioni (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)

Alessia Bertolazzi (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)

 

Projekt dotyczy praktyk dyskursywnych w komunikacji medycznej, kształtujących się pod wpływem nowych technologii i kontekstów interakcji.

W ostatnich latach można obserwować szereg przemian w obszarze komunikacji zdrowotnej. Dzięki nowym technologiom i zmianom w sposobach interakcji, szerokie grono odbiorców, pacjentów oraz osób zainteresowanych kwestiami zdrowia otrzymało dostęp do wiedzy eksperckiej, a także zyskało możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczeń.

Celem zespołu badawczego jest identyfikacja nowych praktyk społecznych występujących w komunikacji medycznej w internetowych kanałach komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych oraz stron internetowych, a także ich wpływu na strategie dyskursywne stosowane przez ekspertów medycznych oraz pacjentów i innych użytkowników.

Nasze badania mają na celu określenie, jakie praktyki społeczne i dyskursywne wyłaniają się w komunikacji medycznej online oraz w jakim stopniu dotychczasowe konwencje charakterystyczne dla dyskursu medycznego zostały zachowane lub przekształcone w tzw. cyfrowy dorobek z zakresu medycyny. Istotnym analizowanym aspektem jest również sposób konceptualizacji pojęć ‘ekspert medyczny’ i ‘eksperckość w zakresie medycyny’ we współczesnym społeczeństwie. Tematem podejmowanych badań są także zmiany dotyczące dynamiki epistemicznej odnoszącej się do ról eksperta medycznego oraz pacjenta zorientowanego w kwestiach zdrowia.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i łączy perspektywy z zakresu językoznawstwa, psychologii komunikacji oraz socjologii. Członkowie grupy prowadzą badania z zakresu pragmatyki, analizy gatunkowej, tekstowej i multimodalnej analizy dyskursu, a także socjologii medycyny. Analizowane zjawiska obejmują m.in.: ewolucję gatunków medycznych, praktyki dyskursywne w komunikacji zdrowotnej, tekstowe i multimodalne sposoby tworzenia tożsamości eksperta medycznego i pacjenta online, negocjację ról epistemicznych, rozpowszechnianie wiedzy medycznej, rekontekstualizację i popularyzację wiedzy zdrowotnej, a także kulturowe i społeczne rozumienie choroby.

Badania prowadzone są w oparciu o materiał z języka polskiego, włoskiego i angielskiego w celu określenia międzykulturowych i międzyjęzykowych podobieństw i różnic w wyłaniających się praktykach przekazywania wiedzy z zakresu zdrowia online w trzech ww. kontekstach społeczno-kulturowych.

 

DZIAŁANIA ZESPOŁU

Konferencje

15th April Conference Humanity/Humanities (20-22 kwietnia 2023, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Organizacja panelu tematycznego: Health Knowledge and Online Communication

Wygłoszone referaty:

Anna Tereszkiewicz & Magdalena Szczyrbak

Identity and knowledge construction on medical doctors’ Facebook profiles

Ramona Bongelli, Ilaria Riccioni & Alessia Bertolazzi

Certainty, uncertainty and conflicting opinions about the possible adverse effects of the AstraZeneca vaccine after its first precautionary suspension: A pragmalinguistic analysis of Facebook comments on news posts in Italy

 

Wykład zaproszonego gościa w ramach panelu:

Carolina Figueras Bates (University of Barcelona)

Doing emotions and displaying empathy: The construction of online peer support

 

International Pragmatics Association Conference (4-14 lipca 2023, Université Libre de Bruxelles, Bruksela, Belgia)

Udział w panelu tematycznym: Hierarchies of Knowledge in Online Health Communities

Wygłoszony referat:

Anna Tereszkiewicz & Magdalena Szczyrbak

Knowledge formation and patient expertise in Polish health communities on Facebook

 

Udział w sesji plakatowej:

Ramona Bongelli, Ilaria Riccioni & Alessia Bertolazzi

“The benefits of the vaccine outweigh the risks… they say”. An empirical study on Facebook comments on news conveying uncertainty and conflicting opinions about the possible adverse effects of the AstraZeneca vaccine

 

Warsztaty i seminaria online

Seminarium online z zakresu komunikacji zdrowotnej, kwiecień 2024

Zaproszenie na seminarium

Wizyty badawcze

Wizyta badawcza polskich członków zespołu na Uniwersytecie w Maceracie, październik 2022

Wizyta badawcza włoskich członków zespołu na Uniwersytecie Jagiellońskim, kwiecień 2023

Wizyta badawcza włoskich członków zespołu na Uniwersytecie Jagiellońskim, wrzesień 2023

 

Planowane wyniki projektu

  • Internacjonalizacja i wzmocnienie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Maceracie
  • Określenie nowych praktyk społecznych tworzących tzw. ‘dorobek cyfrowy’ w zakresie komunikacji medycznej online
  • Analiza wyłaniających się praktyk dyskursywnych w komunikacji zdrowotnej online w mediach społecznościowych i na stronach internetowych z perspektywy interdyscyplinarnej
  • Charakterystyka strategii dyskursywnych online w procesie interakcji, rozpowszechniania i rekontekstualizacji wiedzy medycznej w mediach społecznościowych i na stronach internetowych
  • Opis dynamiki epistemicznej w odniesieniu do ról kognitywnych eksperta medycznego i pacjenta/użytkownika zorientowanego w kwestiach zdrowotnych
  • Międzykulturowa i międzyjęzykowa analiza komunikacji wiedzy zdrowotnej w językach polskim, włoskim i angielskim
  • Wprowadzenie analizy komunikacji medycznej w językach polskim i włoskim do obszaru badań opartego o materiał z zakresu języka angielskiego
  • Nawiązywanie nowych międzynarodowych kontaktów dzięki wizytom badawczym i udziale członków zespołu w międzynarodowych konferencjach i seminariach
  • Popularyzacja interdyscyplinarnych badań dotyczących komunikacji medycznej

 

Projekt jest finansowany ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.