dr hab. Robert Kusek

Robert Kusek jest adiunktem w Zakładzie Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej (2005) oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2006). W 2011 r. obronił na Wydziale Filologicznym UJ pracę doktorską poświęconą powieści biograficznej, a w 2018 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego „Pamiętnik pisarza jako gatunek literatury dokumentu osobistego (życiopisania) w kontekście zwrotu auto/biograficznego we współczesnym pisarstwie angielskojęzycznym”.


Jest laureatem wielu nagród i stypendiów, m.in. Rektora UJ, Dziekana Wydziału Filologicznego UJ, Corbridge Trust Fellowship oraz SUISS Fellowship. Studiował i prowadził badania na University of East Anglia, University of Exeter, University of Edinburgh, University of Texas w Austin, University of Trieste oraz University of Cambridge.

Jako dziennikarz przez wiele lat współpracował z Polskim Radiem S.A. Od 2008 r. pełni funkcję koordynatora Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh w Instytucie Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Jego zainteresowania badawcze obejmują gatunki „życiopisania", współczesną powieść angielskojęzyczną, komparatystykę literacką (zwłaszcza związki pomiędzy Europą Środkową a Południową Afryką), dziedzictwo kulturowe, poetykę pamięci i utraty, sztuki wizualne oraz queer. Uczestniczył w licznych międzynarodowych konferencjach, a także opublikował wiele artykułów, raportów, sprawozdań oraz analiz. Był współ-autorem i realizatorem kilku projektów naukowych i edukacyjnych. Jest autorem dwóch monografii oraz ponad 40 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i tomach zbiorowych; współredaktorem 11 tomów zbiorowych oraz  autorem blisko 50 artykułów, raportów, sprawozdań, analiz i wywiadów. 


Wybrane publikacje z lat 2015-2018:


1.    Ewa Kowal, Bożena Kucała, Robert Kusek (red.), Powieść brytyjska w XXI wieku. Szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
2.    Robert Kusek, Through the Looking Glass: Writers’ Memoirs at the Turn of the 21st Century, Jagiellonian University Press, Kraków 2017.
3.    Robert Kusek, Wojciech Szymański, „Neither Here Nor There”: Ali Smith and the Nachleben of Aby Warburg, [w:] „Hungarian Journal of English and American Studies”, Vol. XXIII(2)/2017, s. 263–284.
4.    Robert Kusek, Blue Is (Not) the Warmest Colour: Contradictions of Grieving in Joan Didion’s Blue Nights, [w:] „Brno Studies in English”, Vol. 43(1)/2017, s. 171–183.
5.    Ewa Kowal, Robert Kusek (red.), Powieść irlandzka w XXI wieku. Szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
6.    Robert Kusek, Umarł im. Żałoba i autobiografia w Norze Webster Colma Tóibína, [w:] Powieść irlandzka w XXI wieku. Szkice, red. Ewa Kowal, Robert Kusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 151–168.
7.    Krzysztof Broński, Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga (red.), Pamięć, wybór, tożsamość. Szkice o mieście, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2016.
8.    Robert Kusek, „Il veleno di Auschwitz” . Literacki wizerunek Krakowa w prozie angielskojęzycznej XX i XXI wieku, [w:] Pamięć, wybór, tożsamość. Szkice o mieście, red. Krzysztof Broński, Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2016, s. 277–294.
9.    Robert Kusek, La vie d'un coeur. Autobiograficzny tetraptyk Alice Munro, [w:] Alice Munro. Wprowadzenie do twórczości, red. M. Bucholtz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 355-372.
10.    Robert Kusek, Challenging Generic Conventions: Levels of Life by Julian Barnes and the genre of (auto)thanatography, [w:] „Anglistik: International Journal of English Studies" Vol. 26(2)/2015, s. 149-160.
11.    Robert Kusek, Provincial, yet Major? Damon Galgut's Arctic Summer and Transnationalism of Biographical Fiction, [w:] „Journal of Commonwealth and Postcolonial Studies", New Series (Volume 3.1, Spring 2015), s. 3-20.
12.    Robert Kusek, Wojciech Szymański, An Unlikely Pair: J.M. Coetzee and Berlinde De Bruyckere, [w:] „Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies" 10(1)2015, s. 13-32.
13.    Robert Kusek, Upheavals of Emotions, Madness of Form. Mary M. Talbot's and Bryan Talbot's Dotter of Her Father's Eyes and a Transdiegetised (Auto)Biographical Commix, [w:] „Prague Journal of English Studies" 4(1) 2015, s. 107-121.
14.    Robert Kusek, Between Friends? Here and Now, or an „Epistolary Dialogue" between J.M. Coetzee and Paul Auster, [w:] J.M. Coetzee: Dead-Ends and Beyond, red. L. Gruszewska-Blaim, T. Wiśniewski, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwerytetu Gdańskiego, 2015, s. 171-192.