Przekład literacki - nowa specjalność na stacjonarnych studiach magisterskich w roku ak. 2016/17

Nowe studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku neofilologia w roku akademickim 2016/17

Specjalność: przekład literacki (język angielski)

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na nowy kierunek studiów prowadzonych przy Wydziale Filologicznym. Dwuletnie studia odbywają się w języku angielskim (część realizowana w Instytucie Filologii Angielskiej) i w języku polskim (część realizowana na Wydziale Polonistyki), mają charakter ściśle uniwersytecki i kończą się przyznaniem dyplomu MAGISTRA NEOFILOLOGII o specjalności PRZEKŁAD LITERACKI.

Przedmiotem studiów jest przekład rozumiany jako zjawisko kultury i postrzegany w kontekście komparatystycznego ujęcia literatury. Pogram studiów kładzie duży nacisk na językowe kształcenie studenta uwzględniające różnorodność stylów związanych z konkretnym momentem historycznym rozwoju języka i obowiązujących konwencji językowo-literackich. W ujęciu tym istotne są zwłaszcza  teorie i metodologie nowoczesnego przekładoznawstwa spod znaku tzw. zwrotu kulturowego. Oferujemy akademickie kształcenie w zakresie filologii obcej i przekładoznawstwa z możliwością zaawansowanych studiów z zakresu literaturoznawstwa, antropologii i kulturoznawstwa. Zajęcia realizowane w Instytucie Filologii Angielskiej to dwie trzecie wymaganych punktów ECTS (80), zajęcia realizowane na Wydziale Polonistyki zapewniają jedną trzecią punktów ECTS (40). Oferta IFA obejmuje warsztaty tłumaczeniowe, seminaria magisterskie w zakresie przekładu literackiego, zajęcia dotyczące współczesnej literatury i kultury krajów anglojęzycznych oraz ćwiczenia z praktycznej nauki j. angielskiego i innego współczesnego języka obcego. Wydział Polonistyki oferuje zajęcia na temat polskiej literatury współczesnej (XX i XXI w.), zajęcia ze stylistyki praktycznej w kontekście kontrastywnym oraz wybrane opcje przekładoznawcze. Dodatkowo student może rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Anglistów.

Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia o specjalności przekład literacki (język angielski)

 • swobodnie porozumiewa się po angielsku (poziom C2);
 • zna drugi współczesny język obcy;
 • zna język, literaturę i kulturę krajów anglojęzycznych;
 • zna polską literaturę współczesną;
 • jest biegły w zakresie stylistyki języka polskiego;
 • potrafi interpretować teksty obu literatur;
 • rozumie znaczenie języka jako nośnika kultury;
 • posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat procesu przekładu;
 • zna prawne aspekty pracy tłumacza (prawo autorskie, prawo o ochronie własności intelektualnej);
 • rozumie rolę przekładu w tworzeniu kultury oraz społeczny wymiar pracy tłumacza;
 • potrafi tłumaczyć teksty literackie oraz inne teksty humanistyczne na język polski oraz wybrany język obcy;
 • posiada kompetencje potrzebne do oceny i wartościowania przekładu literackiego;
 • posiada umiejętności w zakresie redakcji tekstu;
 • może pracować w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach kultury, biurach turystycznych i firmach;
 • może kontynuować dalszą naukę na studiach III stopnia (doktoranckich);

Oferta jest skierowana do osób posiadających dyplom licencjata zdobyty na jednym z kierunków zaliczających się do obszaru nauk humanistycznych.

Zapraszamy!