Studia I stopnia

Program studiów I stopnia (licencjackich) na filologii angielskiej

Program studiów I stopnia (licencjackich) na filologii angielskiej z językiem niemieckim od roku ak.2019/2020

 

Uwaga: Wszelkie kwestie dotyczące opcji wyjaśniają opiekunowie lat/specjalizacji.

 

Tutaj zapoznać sie można z efektami kształcenia na specjalności: filologia angielska, studia I stopnia, a tutaj na specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim, studia I stopnia.

 

Ścieżka pedagogiczna dla studentów studiów I stopnia (licencjackich)

Program modułu dydaktycznego

 
Studenci filologii angielskiej a także studenci filologii angielskiej z językiem niemieckim pragnący zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego mogą zrealizować program kształcenia pedagogicznego w ramach zajęć opcyjnych przewidzianych w programie studiów w IFA.

Otwarcie specjalizacji nauczycielskiej jest uzależnione od wpisania się na specjalizację nauczycielską co najmniej 15 studentów.


Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli uzyskanie uprawnień pedagogicznych przez studentów rozpoczynających studia licencjackie będzie możliwe po ukończeniu kształcenia na studiach magisterskich.


Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Studium Pedagogicznego UJ oraz pracowników IFA UJ.


Zapisy na specjalizację nauczycielską dla studentów I roku filologii angielskiej oraz filologii angielskiej z niemieckim na studiach stacjonarnych I stopnia potrwają do końca pierwszego tygodnia roku akademickiego. Zapisów można dokonywać w sekretariacie IFA lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: barbara.cukier@uj.edu.pl


Więcej informacji o specjalizacji nauczycielskiej zostanie przekazane na spotkaniu ze studentami I roku przed rozpoczęciem roku akademickiego. Informacji można również zasięgnąć u koordynatora specjalizacji nauczycielskiej w IFA dr. Marcina Klebana pod adresem: marcin.kleban@uj.edu.pl

 

Archiwum

Program studiów I stopnia (licencjackich) na filologii angielskiej  do roku ak. 2019/2020

  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2014/15
  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2015/16
  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2016/17
  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak.2017/18
  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2018/19
  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2019/20
 

 

Studia nauczycielskie I stopnia

Lista opcjirok I 2016/17

Lista opcji - rok II 2016/17

Uwaga: wszelkie kwestie dotyczące opcji wyjaśniają opiekunowie lat/specjalizacji.

Instytut Filologii Angielskiej UJ prowadzi studia na specjalności filologia angielska z językiem niemieckim w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (dawne studia dzienne i zaoczne).

Profil absolwenta

Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu nauczanych języków oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością dwóch języków obcych (głównego i dodatkowego) na poziomie biegłości C1 (język główny) i C1 (język dodatkowy) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi nauczanie języków w szkole, ale również pracę w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków obcych.
 
Absolwenci, którzy wybrali w ramach przedmiotów do wyboru kształcenie nauczycielskie, powinni posiadać przygotowanie w zakresie psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki, umożliwiające pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych.
 
Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 

Plany studiów:

Nowy tryb (do rocznika 2014/15 włącznie)

1. studia stacjonarne

 

Stary tryb

1. studia stacjonarne

 

Program studiów (do rocznika 2014/15 włącznie)

Realizowane plany i programy studiów opracowane zostały z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w standardach nauczania dla kierunku filologia  oraz w standardach kształcenia nauczycieli, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
 
Studia wyższe pierwszego stopnia w specjalizacji nauczycielskiej są prowadzone w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej): filologia angielska z językiem niemieckim. Absolwenci otrzymują dyplom wyższych studiów pierwszego stopnia z tytułem licencjata, uprawniający do nauczania języka angielskiego i niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Przygotowanie pedagogiczne studentów odbywa się przede wszystkim w ramach zajęć z dydaktyki nauczania języka angielskiego lub niemieckiego, pedagogiki, psychologii oraz praktyki pedagogicznej.
 
W zakresie dydaktyki języka angielskiego lub niemieckiego wiedza, umiejętności i kompetencje absolwentów obejmują następujące zagadnienia:
 
Teorie o uczeniu się drugiego języka; rodzaje metod nauczania języka obcego; techniki nauczania; rodzaje programów; sporządzanie programów nauczania; planowanie lekcji; teoria testowania; rodzaje testów i oceniania; praca domowa; posługiwanie się materiałami; audiowizualne pomoce nauczania; ocena podręcznika; urozmaicanie lekcji; metody obserwacji lekcji; interakcja w klasie; kierowanie klasą; zróżnicowanie uczniów; nauczanie w różnych grupach wiekowych; nauczanie leksyki; rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem; rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania; nauczanie wymowy; stosunek do błędu językowego i sposoby poprawiania błędów; samoocena nauczyciela; feedback. Absolwenci nabyli także sprawności analizowania i omawiania wybranych zagadnień z tego przedmiotu.
 
W zakresie pedagogiki wiedza, umiejętności i kompetencje absolwentów obejmują następujące zagadnienia:
 
Antropologiczne i aksjologiczne uwarunkowania sytuacji wychowawczej; nauczyciel jako przewodnik po świecie wartości; ogólnoludzki i pedagogiczny wymiar odpowiedzialności; odpowiedzialność nauczyciela a wolność ucznia; paradoks odpowiedzialności, dylematy autorytetu; doświadczenie naturalne człowieka jako obszar odniesienia pracy pedagogicznej; przewodnik po świecie wartości; ogólnoludzki i pedagogiczny wymiar odpowiedzialności; dialogiczny i dynamiczny charakter sytuacji wychowawczej; proces rozumienia jako zasada bycia człowieka oraz metoda poznawania sytuacji edukacyjnych; etyka zawodu nauczyciela; podstawowe napięcia w roli nauczyciela; nowe funkcje nauczycieli; standardy; kompetencje i kwalifikacje nauczycielskie; wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym; socjologiczno-prawne zagadnienia kariery zawodowej nauczycieli. Nabyli oni także sprawności analizowania i omawiania wybranych zagadnień z tego przedmiotu.
 
W zakresie psychologii wiedza, umiejętności i kompetencje absolwentów obejmują następujące zagadnienia:
 
I. Podstawy rozwoju i wychowania człowieka: a) Psychika jako przedmiot oddziaływań edukacyjnych (metody poznawania psychiki człowieka, psychologiczne kategorie opisu zachowania człowieka: poznawanie, emocjonalność, zachowania społeczne, osobowość i różnice indywidualne). b) Opis, mechanizmy i uwarunkowania rozwoju psychicznego (samowychowanie, nagradzanie i karanie, role i interakcje społeczne, zaburzenia rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych, przebieg rozwoju psychicznego, psychologiczne sposoby transmisji oddziaływań edukacyjnych).
II. Kilkanaście tematów do wyboru, np. psycholingwistyczne i socjolingwistyczne aspekty procesu edukacyjnego; poradnia psychologiczno-pedagogiczna, elementy psychologii twórczości dla nauczycieli; niepowodzenia szkolne. Absolwenci nabyli także sprawności analizowania i omawiania wybranych zagadnień z tego przedmiotu.
 
W ramach praktyki pedagogicznej studenci nabywają sprawności samodzielnego nauczania języka głównego i dodatkowego w szkole, korzystając z wiedzy nabytej na zajęciach z dydaktyki nauczania języków obcych, pedagogiki i psychologii.
 

Egzamin licencjacki dla studentów, którzy tozpoczęli kształcenia przed rokiem akademickim 2012/13

 

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Absolwenci specjalności filologia angielska z językiem niemieckim w Instytucie Filologii Angielskiej UJ uzyskują tytuł licencjata.  Podstawą obliczenia ogólnego wyniku studiów są:

 
a/ średnia ocen z przedmiotów objętych tokiem studiów – 3/4 ogólnej oceny
b/ ocena z egzaminu dyplomowego – 1/4 ogólnej oceny
 
Egzamin dyplomowy obejmuje wybraną przez studenta dziedzinę z zakresu studiów:
 
a/ metodyka nauczania języka angielskiego
b/ literatura angielskiego obszaru językowego
c/ wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
d/ językoznawstwo z elementami gramatyki historycznej i kontrastywne