dr hab. Władysław Chłopicki

Adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej, gdzie jest zatrudniony od roku 1988. Przebywał na stypendiach naukowych w USA (1985-87), gdzie otrzymał stopnie Bachelor of Arts i Master of Arts (Purdue University), jak również w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Danii. Prace doktorską pt. "Pragmatic indicators of sophistication in verbal humour" obronił w roku 2000 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania naukowe obejmują: interdyscyplinarne badania nad humorem w kontekście kulturoznawstwa, językoznawstwa kognitywnego, dyskursologii i narratologii, jak również zagadnienia przekładoznawstwa i komunikacji w biznesie. Od roku 1986 członek International Society for Humor Studies, i uczestnik jego dorocznych międzynarodowych konferencji, w latach 2006-2009 członek zarządu tego towarzystwa naukowego i organizator 24. konferencji ISHS planowanej na rok 2012 w Krakowie.

Od roku 1996 sekretarz, a od roku 2008 przewodniczący Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", współorganizator cyklu ogólnopolskich konferencji "Język trzeciego tysiąclecia" i współredaktor publikacji z serii "Język a komunikacja". Od roku 2000 prowadzi również specjalizację translatoryczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, obecnie kierownik Zakładu Filologii Angielskiej PWSZ w Krośnie.


Publikacje książkowe

 1. 1995, Poradnik ortograficzny dla Polaków: Język angielski, Kraków: PWN. (wraz z Anną Sosnowską)

Inne wybrane publikacje naukowe:

 1. 1995, O humorze poważnie, PAN: Kraków.
 2. 2000, Angielski w polskiej reklamie, PWN: Kraków (wraz z Jerzym Świątkiem).
 3. 2002, Język trzeciego tysiąclecia II tom 2: Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, pod red. Władysława Chłopickiego, seria Język a komunikacja 4, Kraków, Tertium.
 4. 2006, Kognitywizm i komunikatywizm: dwa bieguny współczesnego językoznawstwa. Dyskusja okrągłego stołu, ed. W. Chłopicki, Język a komunikacja 9, Kraków: Tertium.
 5. 2007, Cognition in Language: Volume in Honour of Professor Elżbieta Tabakowska, eds. W. Chłopicki, A. Pawelec and A. Pokojska, Kraków:Tertium
 6. 2007, Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań inter-dyscyplinarnych, ed. W. Chłopicki, Język a komunikacja 19, Kraków: Tertium.
 7. 2008, Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej: Dyskusja panelowa, eds.W. Chłopicki, S. Gajda. Język a komunikacja 23. Kraków: Tertium.
 8. 1997, "An approach to the analysis of verbal humor in short stories", Humor: International Journal of Humor Research 10:3, str. 333-347.
 9. 2000,Linguistic analysis of humour in short stories" [w:] Świat humoru pod red. S. Gajdy i D. Brzozowskiej, Opole, Uniwersytet Opolski, s. 513-524.
 10. 2000, "Język angielski w polskiej reklamie", [w:] Język trzeciego tysiąclecia, pod red. G. Szpili, Język a komunikacja 1, Kraków, Tertium, s. 187-196.
 11. 2001, "Humorous and non-humorous stories: Are there differences in frame-based reception?" Stylistyka 10: Style and humour, s. 59-78.
 12. 2001, "Wpływ języka angielskiego na współczesny język polskiej reklamy" [w:] Język w komunikacji tom 1, pod red. G. Habrajskiej, Łódź, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, s. 319-326 (wraz z Jerzym Świątkiem).
 13. 2001, "Język, kultura i znaczenie: semantyka międzykulturowa", adaptacja rozdziału 6 podręcznika pt. Cognitive explorations in language and linguistics, [w:] Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, pod red. E. Tabakowskiej, Kraków, Universitas, s. 175-202.
 14. 2002, "Reorientation in technical translation: Shifting point of view in DIY texts in English and Polish", [w:] Proceedings of the Tenth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English pod red. E. Mańczak-Wohlfeld, Kraków, Jagiellonian University Press, s. 31-40.
 15. 2002, "Interdyscyplinarna analiza humoru w tekstach literackich: rozumienie a interpretacja (na przykładzie opowiadań)." [w:] Humor w kulturze - kultura humoru, pod red. M. Sugiery i J. Zając, Biblioteka Komedii: Tom I, Tarnów, Gmina Miasta Tarnowa, s. 19-29.
 16. 2002 "Pragmatic analysis of humour in jokes and in short stories" [w:] The Message is the Medium: Proceedings of the 21st Poetics and Linguistics Association Conference 2001, pod red. S. Csabi i J. Zerkowitz, Budapeszt, School of English and American Studies Eotvos Lorand University, s.102-113.
 17. 2002 "Humor w komunikacji językowej" [w:] Język trzeciego tysiąclecia II tom 1: Nowe oblicza polszczyzny, pod red. G. Szpili, Język a komunikacja 4, Kraków, Tertium, 2002, s. 23- 32.
 18. 2004. "Humor w opowiadaniach - wyzwanie dla językoznawcy", w: Aspekty współczesnych dyskursów, pod red. P. Chruszczewskiego, Język a komunikacja 5 tom 1, Tertium s. 15-37.
 19. 2004 "Are there cultural prototypes of humorous short stories?" w: E. Graur et al. (red) Messages, Sages and Ages: Proceedings of the 1st International Conference on British and American Studies Suceava University, Editura Universităţii Suceava: Suceava. s. 241-244.
 20. 2005 "Study of humour in literature: An interdisciplinary venture?" w: Ways of Looking at a Blackbird: Essays in British and American Literature and Studies in Honor of Prof. Irena Przemecka, pod red. Grażyny i Andrzeja Brannych, Kraków: Instytut Filologii Angielskiej UJ. s. 385-393.
 21. Aspekty współczesnych dyskursów, ed.P. Chruszczewski, Język a komunikacja 6, v. 1, Kraków: Tertium, p. 59-77.
 22. "Polish Under Siege?", in: In and Out of English: For Better, For Worse?, eds. G. Anderman, M. Rogers, series: Translating Europe, Multilingual Matters, pp. 108-123.
 23. "Humour and Cognition: Dynamics of Characters and Events", in: At the Crossroads of Linguistic Sciences, ed. P. Chruszczewski, Język a komunikacja 10, Kraków: Tertium, pp. 331-347.
 24. Permitted Laughter: Socialist, Post-Socialist and Never-Socialist Humour, ed. A. Krikmann and L. Laineste. ELM Scholarly Press, Tartu, Estonia. pp.171-181.
 25. Perceptual Imagery in Humour Processing" in: In Search of (Non)Sense, ed. E. Chrzanowska-Kluczewska and G. Szpila, Cambridge Scholars Publishing. pp. 179-205.
 26. Rene T. Proyer et al. "Breaking ground in cross-cultural research on the fear of being laughed at (gelotophobia): A multinational study involving 73 countries." Humour: International Journal of Humor Research 22 (1/2). pp. 253-279.
 27. Good Humor, Bad Taste: A Sociology of the Joke, Giselinde Kuipers, Mouton de Gruyter, Berlin, New York, 2006.
 28. On the Discourse of Satire: Towards a Stylistic Model of Satirical Humour,Paul Simpson, John Benjamins, Amsterdam, Philadelphia, 2003 (book review), Journal of Pragmatics, pp. 857-862.

Niektóre opublikowane tłumaczenia:

 1. 2002, PWN Oxford, Wielki Słownik Angielsko-Polski, English-Polish Dictionary, PWN (część haseł, udział w zespole tłumaczy).
 2. 2003, Roman Malarz, Polish Mountains, Wyd. Kluszczyński.
 3. 2003, Regina Chłopicka, Krzysztof Penderecki. Musica Sacra - Musica Profana: A Study of Vocal-Instrumental Works, Instytut Adama Mickiewicza.
 4. 2004, Roman Marcinek, Poland, Wyd. Kluszczyński
 5. 2005, Roman Marcinek, Poland: A Guidebook, Kraków: Kluszczyński.
 6. 2006, Jan H. Zawada, Warsaw, Kraków: Kluszczyński.
 7. 2006, Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Piotr Krasny, Marek Walczak, Art of Poland , Kraków: Kluszczyński.
 8. 2007,"Beauty came to me", Wojciech Weiss, Paintings of the white period 1905-1911 (exhibition catalogue), ed. Z. Weiss-Nowina Konopka, Kraków.
 9. 2008,Wojtyła-Świeżowska, Maria. "The Place of Abstract Nouns in the Indo-European Word Formation System". in: Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego. Rozprawy Wydziału Filologicznego, tom 76 RWF. Kraków, pp  463-479.
 10. 2009, Endless Sea, Endless Sky. The Baltic in the Paintings of Wojciech Weiss and Aneri Irena Weiss (exhibition catalogue), Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 11. 2009, Paweł Kotowicz, Painting and Drawing, Wilk Studio, Kraków.
 12. 1992, Martin Dunford i in.. Holandia: The Rough Guide. Praktyczny Przewodnik, Pascal.
 13. 1995, Ralph Martin, Kryzys prawdy, Kairos.