Opcje - studia licencjackie i magisterskie, rok ak. 2020/21

Opcje - studia licencjackie, zima 2020/21 Opcje - studia licencjackie, lato 2020/21
Opcje - studia magisterskie, zima 2020/21 Opcje - studia magisterskie, lato 2020/21
Opcje specjalizacyjne

 

Opcje - studia licencjackie, semestr zimowy 2020/21

Celem kursu jest przedstawienie historii gatunku science fiction wraz z jego najciekawszymi przedstawicielami, oraz pokazanie różnorodnych odmian tego gatunku. Wybrane zagadnienia: definicja science fiction; odmiany science fiction oraz gatunki pogranicza: dystopia, political fiction, social science fiction, feminist science fiction, fantasy, horror; science fiction a literatura głównego nurtu.

Kurs opcyjny Old English Literature ma na celu przybliżenie studentom literatury staroangielskiej (sprzed podboju normańskiego) oraz jej kontekstu historyczno-kulturowego. Ćwiczenia będą poświęcone czytaniu, analizie i interpretacji wybranych tekstów Anglo-Saskich, pokrywających szeroki wachlarz gatunków i tematyki, w celu ukazania różnorodności i bogactwa literatury tamtego okresu. Studenci będą mogli zakosztować poezji heroicznej (np. Beowulf, Battle of Maldon), historiografii (Kronika Anglosaska), poezji elegijnej (np. The Ruin, The Seafarer), twórczości religijnej (np. Genesis B, Sermo Lupi ad Anglos), oraz spotkać ważne postacie kobiece (np. Judith) czy też różne potwory (Physiologus). W trakcie kursu studenci zostaną również zachęceni do spojrzenia na współczesne adaptacje wątków Anglo-Saskich w dziełach różnych autorów (np. J.R.R. Tolkiena). Studenci nie muszą znać języka staroangielskiego aby uczestniczyć w kursie, gdyż dzieła staroangielskie będą omawiane w tłumaczeniu.

 • Opcja literaturoznawstwo 3: The Second World War in English Lterature and Culture, prowadząca: mgr Alicja Lasak

Zajęcia dotyczą przedstawienia drugiej wojny światowej w wybranej poezji angielskiej, współczesnej angielskiej fikcji historycznej i adaptacjach filmowych powieści historycznych. Fikcja literacka, która nawiązuje do wojny, jest omawiana w kontekście traumy, pamięci i postpamięci. W odniesieniu do technik literackich stosowanych we współczesnej fikcji historycznej, poddana zostaje analizie powieść szkatułkowa. Wzięte zostaje również pod uwagę przedstawienie wojny z różnych perspektyw: dzieci, kobiet oraz sprawców zbrodni wojennych. Udział w zajęciach umożliwi zapoznanie się z utworami zarówno uznanych pisarzy angielskich, m.in. takich jak Rachel Seiffert, Markus Zusak, John Boyne i Simon Mawer, jak również tych mniej znanych, m.in. takich jak Elizabeth Wein, Lily Graham, Lissa Evans czy John Donoghue.

Autobiografie, biografie, dzienniki, wspomnienia, powieści I filmy biograficzne. Ale także facebook, twitter, blog. Innymi słowy, kurs poświęcony wszechogarniającemu „życiopisaniu”. Od Jane Austen do Justina Biebera.

1.    Teoria kontaktu językowego.
2.    Język angielski jako lingua franca.
3.    Wpływ angielszczyzny na język polski.

Przegląd największych rodzin językowych świata i ich wybranych cech. Celem kursu jest dać słuchaczom ogólny obraz spotykanych typów języków oraz występujących w nich zjawisk. Wszystkie one są omawiane na podstawie konkretnych przykładów, nie teoretycznych generalizacji. Z powodu ograniczeń czasowych, perspektywa jest raczej szeroka niż głęboka. Poruszane są m.in.: typologia, rodziny: indoeuropejska, uralska, ałtajska, sino-tybetańska, austronezyjska, afro-azjatycka, nigero-kongijska, eskimo-aleucka, i in.

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniem wariantywności wymowy we współczesnych odmianach języka angielskiego. Na zajęciach zostaną przedstawione podstawowe pojęcia używane w badaniach nad wariantywnością fonetyczną oraz najważniejsze zmienne fonetyczne cechujące współczesną ang. Ich przegląd obejmuje odmiany używane na Wyspach Brytyjskich, w Ameryce Północnej, oraz w Australii i Nowej Zelandii. Jako ilustracja wykorzystywane będą autentyczne nagrania. Warunkiem wstępnym jest znajomość międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA) w zakresie jednego z dwóch standardowych modeli wymowy: brytyjskiego i amerykańskiego.

Kurs wprowadza studentów w obszar podstawowych elementów badań nad przekładem, czyniąc to na przykładzie angielskich tłumaczeń prozy Stanisława Lema. Oczekuje się, że wykonując praktyczne zadania tłumaczeniowe studenci nabędą stabilny warsztat przekładoznawcy, zawierający zarówno przedwstępną podbudowę teoretyczną, jak i biegłość w rzemiośle, pozwalającą im skutecznie zajmować się fragmentami ojczystej, acz nieprostej prozy Lema.

 

Kurs trwa 30 godzin (15 spotkań po 2 godziny lekcyjne). Aby uczestniczyć w kursie, należy biegle posługiwać się zarówno językiem polskim, jak i angielskim. Celem kursu jest zapoznanie studentów z faux amis na różnych poziomach funkcjonowania języka (morfologia i słownictwo, frazeologia oraz idiomy, składnia) oraz z problemem "fałszywych przyjaciół" w pracy tłumacza posługującego się językami polskim i angielskim.

 • Opcja językoznawstwo stosowane 1: Bridgebuilders - an Introduction to Effective Communication and Interpersonal skills, prowadząca: dr Dagmara Kowalewska

Kurs jest poświęcony szeroko rozumianej komunikacji i ma na celu rozwiniecie umiejętności pozwalających na lepsze nawiązywanie relacji i podtrzymywanie ich; lepsze radzenie sobie z mówieniem, prezentacjami, oraz innymi umiejętnościami przydatnymi w codziennym życiu i relacjach międzyludzkich. Mimo, iż uczestnicy uzyskują wiedzę teoretyczną, główny nacisk jest położony na praktyczny rozwój umiejętności komunikowania się i wchodzenia w relacje. Dlatego udział w kursie wymaga osobistego zaangażowania, wytrwałości i pragnienia rozwoju.

 • Opcja językoznawstwo stosowane 2:  When to Use the Grammar Hammer and Other Important Questions in ELT, prowadzący: dr Aeddan Shaw

„When to Use the Grammar Hammer” to praktyczny kurs z natury, skierowany zarówno na nauczycieli stażystów, jak i osób zainteresowanych zmierzeniem się z kapryśna sztuką nauczania. Dzięki analizie szeregu zagadnień związanych z pedagogiką w XXI wieku oraz kwestionowaniu uświęconych zasad rządzących ELT, kurs pomaga uczestnikom budować i rozwijać praktyczne techniki nauczania. Kurs kończy się opracowaniem podręcznika przydatnych technik i narzędzi do wykorzystania w nauczaniu.

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z zależnościami między formą, znaczeniem i użyciem języka z naciskiem na rozumienie roli strategii i wyborów językowych w tekstach pisanych i mówionych w tworzeniu znaczenia i oddziaływaniu na czytelnika. Kurs składa się  z trzech modułów – stylistyki tekstu pisanego z uwzględnieniem tropów i figur stylistycznych nadających tekstowi unikatową formę, elementów logiki formalnej (sylogistycznej) w argumentowaniu dedukcyjnym i indukcyjnym, ze szczególnym naciskiem na błędy rozumowania (fallacies) oraz retoryki tekstu mówionego jako środka perswazyjnego wykorzystującego elementu etosu, logosu i patosu. Zagadnienia wchodzące w zakres trzech modułów pozwalają także zrozumieć w jaki sposób gramatyka języka tworzy jego znaczenia.

Opcje - studia licencjackie, semestr letni 2020/21

Jest to uzupełnienie, pogłębienie i rozszerzenie podstawowego kursu literatury w zakresie poezji. Opcja  jest przeznaczona zarówno dla studentów, którzy potrzebują pomocy w czytaniu i rozumieniu poezji, jak i tych, dla których poezja stanowi szczególny przedmiot zainteresowania i poszukiwań. Zasadniczym aspektem kursu jest praca z tekstem poetyckim, jego analiza i próby interpretacji w różnych płaszczyznach tematycznych i formalnych. Opcja zakłada kształtowanie wrażliwości na bogactwo i złożoność dzieła poetyckiego oraz rozbudzanie świadomości potencjału interpretacyjnego, jaki tkwi w figurach retorycznych, symbolice i wieloznaczności  języka poezji. Przedmiotem analizy i dyskusji są wiersze poetów anglojęzycznych, zwłaszcza XX i XXI wieku.

W ramach opcji „Modern Drama” zapoznamy się z głównymi nurtami dramatu Wysp Brytyjskich XX i XXI wieku. Przyjrzymy się różnorodności tematycznej, innowacyjnym formom i nowatorskim treściom dramatów w kontekście społecznym i historycznym, a także w relacjach do realiów polityczno-ekonomicznych i klimatu intelektualnego epoki. W kręgu naszego zainteresowania będzie także struktura formalna dzieła dramatycznego, a także potencjał teatralny i performatywny tekstu dramatycznego i jego realizacje w inscenizacjach teatralnych i filmowych.

Tematy omawiane na zajęciach:
1. semantyka jako komponent analizy języka.
2. wybrane teorie znaczenia: znaczenie jako odniesienie (referencja), sens (intensja) lub reakcja.
3. semantyka leksykalna.
4. semantyka zdania.
5. kontekst i referencja.
6. funkcje języka.

Kurs omawia najważniejsze momenty w ewolucji pisma, główne typy pism, i przedstawia pokrótce wybrane pisma z całego świata, przy czym kryteriami doboru są tak dzisiejsze rozpowszechnienie i znaczenie, jak i wyjątkowość. Zajęcia kończą się podstawowym kursem praktycznym pisma arabskiego. Nieco dokładniej omawiane są takie pisma, jak: hieroglify egipskie, devanagari, pismo tybetańskie, runy staroturkijskie, pismo chińskie, hangul, pisma używane w Japonii; do tego liczne pisma omawiane mniej szczegółowo.

Kurs stanowi wprowadzenie do zagadnień komunikacji w kontekście interpersonalnych kontaktów międzykulturowych. Podstawowe tematy poruszane na zajęciach obejmują bariery komunikacyjne; komunikację werbalną i jej typy; komunikację niewerbalną wraz z jej wieloma aspektami, jak pojęcie metakomunikacji, parajęzyk, proksemika, chronemika, haptyka itp.; stereotypizację; szok kulturowy
i akulturacja; kompetencję interkulturową oraz wieloaspektowość zjawiska globalizacji i pozycji języka angielskiego w świecie.

Kurs wprowadza studentów w obszar podstawowych elementów badań nad przekładem, czyniąc to na przykładzie angielskich tłumaczeń prozy Stanisława Lema. Oczekuje się, że wykonując praktyczne zadania tłumaczeniowe studenci nabędą stabilny warsztat przekładoznawcy, zawierający zarówno przedwstępną podbudowę teoretyczną, jak i biegłość w rzemiośle, pozwalającą im skutecznie zajmować się fragmentami ojczystej, acz nieprostej prozy Lema.

 • Opcja przekładoznawstwo 5: Contemporary Philosophy - the Translator's Ultimate Challenge, prowadząca: mgr Giulia Cirillo

Cel kursu jest dwojaki. Po pierwsze przedstawić studentom sylwetki kilku spośród najznakomitszych twórców współczesnej filozofii, którzy swoje prace tworzą w języku angielskim. Po drugie sprawić, aby studenci potrafili dostrzec potencjalne trudności, jakie może napotkać tłumacz przekładający teksty współczesnych myślicieli.
Każdy z wybranych fragmentów prac filozoficznych posłuży zatem jako przykład zastosowania języka, charakteryzującego się pewną cechą stanowiącą translacyjne wyzwanie (e.g. elementami humorystycznymi, przenośnią, wieloznacznością, neologizmami czy niezgodnościami terminologicznymi). Praca z tekstem obejmować będzie dwa spotkania – pierwsze poświęcone omówieniu dorobku filozoficznego autora oraz wyjaśnieniu kluczowych punktów jego myśli, drugie natomiast mające formę warsztatu i polegające na wspólnej dyskusji wokół problemów, jakie dany fragment stwarzać może w procesie przekładu. Zarówno za przedstawienie autorów, jak i prowadzenie debaty odpowiedzialni będą uczestnicy kursu. Zostaną podzieleni na grupy, z których każdej przypisany będzie jeden filozof. Zadaniem zespołu jest w pierwszej kolejności rzetelne, a zarazem atrakcyjne przedstawienie sylwetki myśliciela z wykorzystaniem elementów multimedialnych, a następnie organizacja warsztatu, którego zwieńczenie powinna stanowić wspólnie stworzona propozycja przekładu zadanego fragmentu.

 • Opcja przekładoznawstwo 6: Audiovisual Translation,  prowadzący: dr Jerzy Świątek

Opcja stanowi praktyczne wprowadzenie do teorii i – przede wszystkim – praktyki tłumaczenia audiowizualnego, a konkretnie do tworzenia i tłumaczenia napisów przy wykorzystaniu przynajmniej dwu różnych platform przeznaczonych do tego celu. Część teoretyczna obejmuje bardzo skrótowe przedstawienie specyfiki tłumaczenia audiowizualnego i przedstawienie wybranych przykładów ilustrujących tę specyfikę. Część praktyczna to indywidualna i grupowa praca polegająca na tworzeniu napisów do prezentacji TED na platformie specjalnie dedykowanej do tego celu, które następnie zostają weryfikowane i na stałe pozostają na platformie YouTube. Cześć druga to zapoznanie z jedną z dostępnych platform oraz tworzenie transkrypcji oryginalnego testu, synchronizacja ścieżki dźwiękowej z obrazem aż w końcu tłumaczenie ścieżki dźwiękowej na język polski.

Głównym celem kursu jest wykształcenie umiejętności obserwacji i refleksji dotyczących różnych aspektów uczenia się i nauczania języka obcego. Zajęcia będą polegały na studiowaniu literatury na temat kształcenia w.w. umiejętności u nauczycieli języków obcych oraz wykonywaniu praktycznych ćwiczeń, np. obserwacji lekcji, dyskusji na ich temat, refleksji dotyczącej własnego procesu uczenia się języka obcego. Przykładowe pytania do refleksji to: Czy każdy może nauczyć się języka obcego? Dlaczego nie ma idealnego podręcznika? Czy inteligencja w nauce języków obcych to ważny czynnik?

Opcje - studia magisterskie

Opcje - studia magisterskie, semestr zimowy 2020/21

 • Opcja literaturoznawstwo 1: Racial Identity in the Literature of American South,  prowadzący: dr Michał Choiński

Kurs poświęcony będzie problematyce rasowej w piśmiennictwie obszaru amerykańskiego Południa. Lektura tekstów historycznych oraz powieści i opowiadań napisanych przez autorów wywodzących się z tego regionu pozwoli nam lepiej zrozumieć paradoksy kultury amerykańskiej oraz złożoność pojęcia tożsamości rasowej oraz przynależności lokalnej. W literaturze przedmiotu często opisuje się Południe jako obszar nawiedzony przez „duchy przeszłości” – przez dziedzictwo historyczne niewolnictwa, przemoc rasową oraz biedę spowodowaną Wielkim Kryzysem. Bazując na tekstach takich autorów jak Lillian Smith (Killers of the Dream), William Faulkner (Dry September), czy Richard Wright (Black Boy), postaramy się lepiej zrozumieć złożoność kultury regionu w kontekście owych metaforycznych „duchów”. Postaramy się też lepiej zrozumieć retoryczne aspekty mówienia o tożsamości rasowej oraz zjawiska denializmu historycznego.

 • Opcja literaturoznawstwo 2: The (Fe)Male Tradition: gay and Lesbian Writing in the Twentieth Century, prowadzący: dr hab. Robert Kusek

Książki pisane przez osoby homoseksualne, traktujące o osobach homoseksualnych oraz odczytywane jako homoseksualne. Lekturze wybranych tekstów z anglojęzycznego homoseksualnego „kanonu” XX i XXI wieku towarzyszyć będzie refleksja teoretyczna nad takimi pojęciami jak literatura gejowska i lesbijska, homtekstualizm, queer.

Podczas kursu uczestnicy będą przyglądać się różnym wizerunkom kobiety (a kobiety pisarki w szczególności) w Wielkiej Brytanii od końca XVII do początków XVIII wieku. Sprawdzimy jakie role wypadało kobietom przybrać i jak próbowały granice tych ról poszerzać; jak pisarki wypracowywały swoją pozycję literacką i z jakimi kosztami takiej pozycji musiały się liczyć. W tym celu sięgniemy po szeroki wachlarz tekstów kultury okresu: od sztuk skandalizującej Aphry Behn, poprzez fragmenty literatury edukacyjnej dla panien i popularnych powieści, aż po teksty feministyczne Mary Wollstonecraft i młodociane próbki pisarskie Jane Austen.

 • Opcja literaturoznawstwo 4: The Mind-Body Problem in Contemporary English Fiction, prowadząca: mgr Kinga Jęczmińska

Kurs koncentruje się wokół sposobu prezentacji relacji między umysłem a ciałem we współczesnej prozie anglojęzycznej. Analiza prowadzona jest z perspektywy problemu psychofizycznego w jego ujęciu obowiązującym we współczesnej analitycznej filozofii umysłu. Problem psychofizyczny wymaga wyjaśnienia czym jest umysł, jak powstaje w ciele fizycznym lub innym bycie oraz jaki jest związek między stanami psychicznymi a stanami fizycznymi. Najważniejszymi stanowiskami odpowiadającymi na problem psychofizyczny są dualizm substancjalny, dualizm własności, fizykalizm, naturalizm, funkcjonalizm i teorie umysłu ucieleśnionego. Dualizm substancjalny zakłada, że istnieją dwie ontologicznie odrębne substancje: dusza, często identyfikowana z umysłem, oraz ciało. Dualizm własności głosi, że istoty świadome są zbudowane z jednej substancji (obecnie zazwyczaj uważanej za fizyczną), która ma dwa rodzaje własności: fizyczne i psychiczne. W fizykalizmie wszystkie stany psychiczne są generowane przez stany fizyczne mózgu. Naturalizm przyjmuje, że świadomość i stany psychiczne mogą zostać w pełni wyjaśnione przez nauki przyrodnicze. Na gruncie teorii umysłu ucieleśnionego umysł nie jest generowany jedynie przez stany mózgowe, ale wyłania się w procesie interakcji między ciałem a środowiskiem. Według funkcjonalizmu z kolei każdy organizm spełniający pewien opis funkcjonalistyczny, tzn. reagujący w określony sposób na pewne bodźce, może być świadomy, niezależnie od tego, czy jest utworzony z substancji fizycznej czy duchowej. Kurs analizuje odpowiedź współczesnej prozy na problem psychofizyczny w jej literackiej reprezentacji umysłu i ciała. Analiza dotyczy wybranej prozy współczesnych pisarzy, takich jak Samuel Beckett, Philip Dick, J. M. Coetzee i Ian McEwan. Kurs ukazuje, w jaki sposób problemy filozoficzne znajdują swoje odzwierciedlenie we współczesnej literaturze anglojęzycznej.

 • Opcja językoznawstwo 1: Langage and Mind, prowadząca: dr Marta Ruda

Kurs jest poświęcony naukowemu podejściu do języka i koncentruje się na umiejscowieniu języka w ramach ludzkiego umysłu. Przyjmując perspektywę (neuro)nauk kognitywnych, omówimy obiektywne fakty dotyczące języka ludzkiego i zastanowimy się nad tym, w jaki sposób mogą nam one naświetlić kwestię własności ludzkiego umysłu. Skupimy się na próbie zrozumienia zakresu i celów mentalistycznego badania języka, jak i rozumowania stojącego za łączeniem obserwacji naukowych i wyników eksperymentów z wnioskami dotyczącymi mechanizmów rządzących językiem i jego użyciem. Zagadnienia, które poruszymy to:

- wstęp do zagadnień badawczych biolingwistyki, tj. podejścia, które uznaje język za część ludzkiej biologii i psychologii
- umysłowe mechanizmy rozumienia i produkcji języka
- zaburzenia językowe
- neurologiczne podstawy języka
- jak na powyższe zagadnienia wpływa posiadanie wielu systemów językowych w umyśle/mózgu
- związek między postępem w neuronauce i postępem w językoznawstwie.

Zajęcia mają na celu konsolidację i pogłębienie wiedzy morfologicznej zdobytej na wcześniejszych etapach nauki o języku. Kurs omawia najważniejsze kwestie morfologiczne natury ogólnej oraz zagadnienia szczegółowe dotyczące poszczególnych języków. Studenci zapoznają się z taki pojęciami, jak wyraz, słowo, leksem, morfem, poznają zasady działania fleksji i derywacji słowotwórczej oraz zdobywają wiedzę na temat typów procesów słowotwórczych. Zajęcia mają charakter teoretyczny, uzupełniają je jednak także ćwiczenia praktyczne dotyczące analiz morfologicznych języka angielskiego.

Głównym celem tego kursu jest zapoznanie studentów z podstawami kreolistyki, czyli nauką pidginów, kreoli i języków mieszanych. W pewnym sensie te trzy terminy opisują rosnący stopień złożoności w sytuacjach kontaktu językowego, które zostały (i są) opisane praktycznie na całym świecie. Russenorsk, Jamaica Patois oraz Michif to typowe przykłady pidżina, j. kreolskiego oraz j. mieszanego. W celu przedstawienia treści tego kursu zostaną przyjęte dwie perspektywy: teoretyczna i praktyczna. Pierwsza dotyczy omówienia zagadnień ogólnych, takich jak na przykład a) pochodzenie terminów ‘pidgin’, ‘kreol’, ‘język mieszany’ i związane z nimi konotacje historyczne („języki popsute”, niewolnictwo, itp.), b) główne cechy strukturalne z trzech punktów widzenia: opisowego, historycznego i typologicznego, oraz c) teorie dotyczące ich pochodzenia.Druga dotyczy szczegółowej analizy jednego z kreoli bazującego na języku angielskim. Ta część kursu obejmuje analizę gramatyczną (fonologia, morfologia, składnia) o charakterze kontrastowym (kreol vs. angielski) oraz analizę tekstów oryginalnych.

Kurs stanowi praktyczne wprowadzenie do tematyki przekładu tekstów turystycznych głównie na język polski, a także angielski. Na początku kursu uczestnicy zastanawiają się nad charakterystyką języka tekstu turystycznego. Następnie ćwiczą przekład tekstów opisujących różne atrakcje turystyczne w krajach anglojęzycznych: Wlk. Brytanii, USA, Irlandii, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii czy RPA, a także kilka polskich, oraz strategie przekładu nazw własnych, miar, terminów architektonicznych, historycznych, geograficznych, biologicznych czy ekonomicznych, a także form adresatywnych i innych stałych elementów przekładu.

Zajęcia maja na celu zapoznanie studentów ze specyfiką przekładu ustnego oraz ćwiczeniami językowymi, pamięciowymi i kognitywnymi związanymi z przygotowywaniem i wykonywaniem tego typu tłumaczenia. Studenci zapoznają się z wymaganiami językowymi, intelektualnymi, społecznymi, etycznymi i technicznymi, które uwarunkowują tłumaczenia ustne, a także poznają (teoretycznie i praktycznie) trzy podstawowe typy przekładu ustnego, jakim jest przekład a vista, przekład konsekutywny i przekład symultaniczny.  Zdobędą znajomość kryteriów oceny tłumaczenia ustnego i nauczą się stosować je w praktyce w odniesieniu do istniejących, przykładowych tłumaczeń. Nauczą się także podstaw tłumaczenia na odległość (on-line interpretation)  oraz  współpracy w parach, zarówno w kabinie jak i poza kabiną.

Opcja obejmuje trzy grupy zagadnień – potencjał perswazyjny języka, psychologiczne teorie perswazji oraz błędy logiczne w argumentacji. Są to zatem – jak widać – jedynie wybrane i stosunkowo szerokie zagadnienia obejmujące tylko pewną część zagadnień stanowiących o potencjale perswazyjnym w przekazach językowych. Obszar pierwszy to w głównej mierze ogólny przegląd potencjału językowego na podstawie języka reklamy. Analiza przykładów reklam stanowić ma punkt wyjścia do formułowania wniosków na temat możliwości perswazyjnego wykorzystania języka. Obszar drugi to przedstawienie kilku wiodących teorii psychologicznych dotyczących zjawiska perswazji wraz z próbą określenia w jaki sposób określone podejścia teoretyczne znajdują odzwierciedlenie w przekazach perswazyjnych zarówno w warstwie językowej jak i wszelkich innych przejawach określonego rozumienia sytuacji komunikacyjnej (perswazyjnej). Obszar trzeci obejmuje przybliżenie podstaw teorii argumentacji oraz pokazanie istoty błędów logicznych (lub też zamierzonych strategii perswazyjnych wykorzystujących błędy logiczne) w przekazach o charakterze perswazyjnym. Pokazanie różnych błędów logicznych oraz analiza przekazów, wykorzystujących takie błędy ma prowadzić do zrozumienia zjawiska oraz wyrobienia określonej wrażliwości w odniesieniu do przekazów perswazyjnych.

 • Opcja językoznawstwo stosowane 3: Critical Skills for Studying Languages and Cultures, prowadząca: dr Ewa Bandura

Kurs ma na celu wykorzystanie teorii do ćwiczeń praktycznych, których celem jest budowanie krytycznej postawy niezbędnej do studiowania języka i kultury, oraz uczestnictwa w otaczającym świecie mediów, a także w praktyce pedagogicznej. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia z różnych dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa i edukacji językowej. Po przeanalizowaniu takich pojęć jak m.in. krytycyzm, myślenie krytyczne, stereotyp, czy krytyczna świadomość kulturowa, omawiane będą różne aspekty kultury oraz sposoby jej poznawania i nauczania. Oprócz podstaw teoretycznych studenci uzyskają możliwość rozwijania własnych umiejętności krytycznych oraz nabywania kompetencji pedagogicznych umożliwiających wprowadzenie wymiaru krytycznego na lekcji języka obcego. Głównym celem kursu jest rozwijanie krytycznej świadomości kulturowej, której towarzyszy podejście oparte na otwartości, wnikliwości, sceptycyzmie, samokrytycyzmie i unikaniu stereotypizacji, oraz umiejętności ewaluacji i weryfikacji źródeł informacji (w tym internetowych i podręczników), a także wyrażania własnego sądu w debacie z przedstawicielami różnych kultur. Dyskusje oparte na wybranych tekstach i ilustrowane przykładami stanowią punkt wyjścia do przygotowania indywidualnych i grupowych projektów polegających na ocenie wiarygodności różnych źródeł wiedzy o kulturze i języku oraz interpretacji ukrytej ideologii.

Kurs ma charakter praktyczny i skupia się na prezentacji strategii klarownego komunikowania informacji w kontekście technologii. Kurs wyjaśnia specyficzny kontekst takiej komunikacji i uczy podstawowych zasad projektowania dokumentów takich jak: analiza odbiorcy, klarowność i precyzja przekazu, organizacja tekstu, prawidłowy styl, unikanie wieloznaczności, retoryka wizualna itp. Kurs prezentuje praktyczne podstawy pisania instrukcji obsługi z wykorzystaniem DITA (Darwin Information Typing Architecture). W przypadku dużej liczby chętnych rekrutacja na zajęcia odbywa się na podstawie listy rankingowej według punktów zdobytych przez studenta w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Kurs przygotowuje do kolejnego kursu, Technical Writing, przeprowadzanego przez zawodowych technical writerów.

 

Opcja poświęcona jest analizie, rozumieniu i interpretowaniu relacji pomiędzy językiem (formą i znaczeniem słów), ideami, które słowa niosą i tworzą, a także tekstem jako wynikiem relacji słów i idei. Studenci  zapoznają się  także ze zmieniającymi się   relacjami językowymi w procesie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski. Na zajęciach studenci pracować będą nad tekstami  literackimi i nieliterackimi, zapoznając się z ich aspektami semantycznymi, gramatycznymi, stylistycznymi i kognitywnymi. Odpowiedzą na pytania dotyczące struktury analizowanych tekstów, ich znaczeń dosłownych i przenośnych i wymowy przekazu.

Opcje - studia magisterskie, semestr letni 2020/21

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi utworami literatury brytyjskiego romantyzmu w kontekście historycznym przełomu XVIII i XIX wieku. Szczególna uwaga poświęcona zostanie twórczości i problematyce kobiecej. Oprócz tekstów kanonicznych poetów romantycznych, przedmiotem dyskusji będą również utwory poetek i pisarek, które omawiane będą w kontekście ówczesnych poradników dla kobiet oraz A Vindication of the Rights of Woman Mary Wollstonecraft.

Celem kursu jest dokonanie przeglądu rozwoju opowiadania jako formy literackiej w XX i XXI wieku. Oprócz analizy podstawowych elementów struktury tekstu literackiego takich jak: narrator, język, konstrukcja postaci, zajmiemy się śledzeniem odzwierciedlania zmian jakie nastąpiły w literaturze współczesnej w tej specyficznej formie.

Celem opcji jest dostarczenie studentom 1-go i 2-go roku SM, szczególnie specjalizacji językoznawczej, podstawowej wiedzy z tekstologii. Skupiamy się na tekście, zwłaszcza artystycznym, jako jednostce analizy ponad-zdaniowej. Główne zagadnienia to: 1) mechanizmy językowe odpowiedzialne za spójność tekstu (kohezja i koherencja); 2) główne założenia semantyki światów możliwych oraz teorii światów tekstu/dyskursu; 3) transtekstualność – sposoby, w jakie teksty werbalne i niewerbalne „rozmawiają” ze sobą (m. in. ekfraza); 4) teoria dużych i wielkich figur (makro- i megatropów) jako mechanizmów organizujących teksty literackie, jak również teksty wizualne; 5) teoria gier językowych realizowanych w tekście i wokół niego – gry autora, gry czytelnika/interpretatora, gry samego tekstu, gry tłumaczy. Te ostatnie wiążą się także z teorią figuracji, ukazując, jak tłumacze radzą sobie ze stylistyką tekstu. Zajęcia odwołują się do różnych metodologii: semantyki/stylistyki post-strukturalnej i kognitywnej, semiotyki, a także elementów filozofii języka.

Celem proponowanych zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej sztuki strategii, a w szczególności strategii teksto-twórczych w szeroko pojętym dyskursie. Studenci zapoznają się z teoriami przedstawicieli świata nauki takimi jak Ferdinand de Saussure, Johan Huizinga, Ludwig Wittgenstein, Roger Caillois, Eric Berne, Jean-François Lyotard, Jaakko Hintikka, Lauri Carlson czy Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska oraz ich podejściem do pojęcia gier językowych. Studenci będą mogli również zapoznać się z założeniami matematycznej teorii gier oraz sztuki strategii w naukach ekonomicznych. Analizie zostaną poddane wybrane teksty literackie i nieliterackie.

Opcja przybierze formę praktycznych warsztatów translatorskich, w ramach których zajmiemy się problematyką przekładu dialogów w tekstach literackich i multimodalnych (powieściach, powieściach graficznych/komiksach, filmach/serialach). Omówimy najnowsze kierunki badań  nad dialogiem; porozmawiamy o specyfice przekładu literackiego, przekładu komiksu oraz przekładu audiowizualnego (przybliżymy praktyczne wymogi przekładu na potrzeby wersji lektorskiej oraz zasady tworzenia napisów przy pomocy dostępnych edytorów). Najwięcej czasu poświęcimy jednak rozwijaniu praktycznych umiejętności przekładu dialogu artystycznego. W ramach zaliczenia uczestnicy kursu przedłożą do oceny samodzielnie przygotowane portfolio wybranych tłumaczeń.

Uczestnicy ćwiczą praktyczne umiejętności przekładu na język angielski oraz polski różnego rodzaju tekstów o zabarwieniu humorystycznym. Kurs rozpoczyna się wprowadzeniem do badania humoru oraz humoru w przekładzie, oraz omówieniem charakterystyki tekstu humorystycznego. Następnie uczestnicy na zajęciach oraz samodzielnie ćwiczą strategie przekładu tekstów humorystycznych na krótkich formach – dowcipach narracyjnych i rysunkowych z podpisami oraz humorystycznych cytatów. W drugiej części kursu uczestnicy ćwiczą przekład dłuższych form – skeczów, opowiadań humorystycznych oraz, w miarę możliwości czasowych, także list dialogowych. Warunkiem zaliczenia kursu jest oddanie przekładów wszystkich zadanych tekstów w terminie i w akceptowalnej formie.

 • Opcja przekładoznawstwo 7: Linguistic Approaches to Translation, prowadzący: dr Andrzej Kurtyka

Zajęcia skupiają się na wybranych teoriach językoznawczych, które wykorzystuje się do analizy przekładu literackiego i nieliterackiego, przede wszystkim szeroko pojętej tekstologii, pragmatyki językoznawczej, analizy dyskursu, krytycznej analizy dyskursu, teorii relewancji oraz językoznawstwa kognitywnego. Zajęcia poświęcone są prezentacji wybranych teorii w kontekście przekładoznawstwa oraz omówieniu przykładowych analiz przekładów.

Kurs wprowadzający do tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu psychologii kinicznej. Studenci poznają główne szkoły terapeutyczne i stosowaną w nich terminologię. Dowiadują się, jak wygląda tryb współpracy z wydawnictwem z punktu widzenia tłumacza i wprawiają się w tłumaczeniu fragmentów tekstów naukowych (z języka angielskiego na język polski).

 • Opcja językoznawstwo stosowane 1: Hard and Soft Skills for Teachers in Foreign Language Education, prowadząca: dr Magdalena Trepczyńska

Tematem kursu są wybrane uniwersalne kompetencje i umiejętności odgrywające znaczącą rolę w efektywnej pracy dydaktycznej w odniesieniu do specyfiki nauczania języka obcego. Wśród omawianych zagadnień znajdują się m.in.: zarządzanie pracą w zespole i umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie problemów, kompetencja (inter)kulturowa, zarządzanie czasem, refleksja w procesie nauczania, problem wypalenia zawodowego i jego profilaktyka, autonomia, rozwój zawodowy i etos pracy nauczyciela, znajomość nowych technologii.

 • Opcja językoznawstwo stosowane 2: The Magic Wand: Technology and 21st Century Teaching,  prowadzący: dr Aeddan Shaw

A co jeśli technologia jest magiczną różdżką pozwalającą na usunięcie wszelkich przeszkód w nauczaniu? Jakby to było nauczać bez pomocy podręcznika? A gdyby nie trzeba już było siedzieć w szkolnej ławce? Co by było gdyby… Bazując na podobnych pytaniach, jak również wizytach studyjnych w okolicznych szkołach, pozwalających zobaczyć w praktyce nauczanie w XXI wieku, kurs ma na celu zainicjowanie debaty na temat technologii i ELT, a także rozwinięcie praktycznych kompetencji uczestników.

 • Opcja językoznawstwo stosowane 4: Are You a Good Leader? - Leadership in the Classroom,  prowadząca: dr Dagmara Kowalewska

Kurs „ Czy jesteś dobrym liderem – przywództwo w klasie” porusza różne aspekty dotyczące przywództwa, czym ono jest, czym się charakteryzuje, kim jest lider i w jaki sposób może się rozwijać. Przerabiane tematy odnoszą się do szeroko rozumianego przywództwa, ze szczególnym uwzględnieniem nauczyciela, jako lidera. Pierwsza część kursu jest poświęcona charakterowi lidera, natomiast druga – najważniejszym umiejętnościom niezbędnym w dobrym wywiązywaniu się z tej roli. Pomimo, iż uczestnicy zdobywają także wiedzę teoretyczna na temat przywództwa, zasadniczym celem kursu jest przemiana i wzrost, aby stać się liderem. Stąd  ważna  jest motywacja, zaangażaowanie i chęć przemiany.

Wprowadzenie do Adobe InDesign, podstawowego programu do składu komputerowego, a także do programów pomocniczych takich jak Gimp (grafika bitmapowa), Inkscape (grafika wektorowa), QGIS (kartografia), R + ggplot2 (wykresy i in.), LaTeX (skład), i potencjalnie innych. Kurs daje uczestnikom wystarczającą podstawę teoretyczną i praktyczną, żeby umożliwić samodzielne poszerzanie kompetencji, pod kątem pracy w wydawnictwie jako składacz bądź redaktor.

 • Opcja projektowa 3: Technical Writing, prowadzący: Pracownicy Motoroli

Kurs stanowi kontynuację innego kursu, Introduction to Technical Writing, i jest prowadzony przez zawodowych technical writerów. Warunkiem dobrowolnego uczestnictwa jest udział w kursie poprzedzającym. Głównym zagadnieniem rozwijanym na kursie jest szczegółowa prezentacja standardu DITA (Darwin Information Typing Architecture), służącego do tworzenia treści w kontekście technologii i sprzętu elektronicznego. Nacisk kładzie się na praktyczne zastosowanie ściśle zdefiniowanych zasad pisania tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji obsługi. Kurs odbywa się w siedzibie firmy zatrudniającej instruktora, z wykorzystaniem stosownego oprogramowania i sprzętu elektronicznego.

Proponowane zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej technik argumentacji i sposobów prowadzenia dyskusji bazujących na poprawnie/logicznie sformułowanych argumentach. Studenci zapoznają się z teorią argumentacji przedstawioną przez takich klasyków sztuki retorycznej jak Platon, Arystoteles czy Schopenhauer. Nie pominięte zostaną również współczesne metody/sposoby efektywnego/poprawnego prowadzenia sporów, sporów rozumianych nie jako walka mająca na celu „znokautowanie” oponenta, a jako walka na argumenty (np. strategic maneuvering). Studenci będą mieli sposobność sprawdzenia własnych umiejętności w prowadzeniu dysputy, zarówno w sformalizowanych warunkach debaty oksfordzkiej, jak i w swobodnym dyskutowaniu na tematy wybrane przez prowadząca.

Opcje specjalizacyjne

Opcje specjalizacyjne, Rok I, semestr zimowy 2020/21

Literaturoznawcza opcja specjalizacyjna zakłada ugruntowanie i rozbudowanie wiedzy na temat twórczości T.S. Eliota zaliczanego do najbardziej znaczących postaci angielskiego modernizmu.  Połączona z analizą wnikliwa lektura tekstów T.S. Eliota, przede wszystkim jego utworów poetyckich oraz  esejów z zakresu krytyki,  z założenia wykraczają poza stosunkowo wąskie ramy ogólnego przeglądowego kursu literatury XX wieku. W ramach pogłębionych zajęć specjalizacyjnych studenci poszerzą swoją wiedzę na temat najważniejszych tekstów T.S. Eliota, skupiając się zarówno na przesłaniu intelektualnym jak i na nowoczesnej formie obrazowania kontestującego tradycyjną poetykę wywodzącą się z estetyki romantyzmu. Dużo uwagi zostanie poświęcone intertekstualnemu wymiarowi poezji T.S. Eliota, a także odniesieniu jego własnej praktyki poetyckiej do koncepcji rozwijanych w jego pisarstwie dotyczącym krytyki literackiej i kulturowej.

 • Opcja specjalizacyjna literaturoznawstwo 1B: Postmodernism in practice: an Introduction, prowadząca: dr Ewa Kowal

Celem kursu jest przyjrzenie się zjawisku postmodernizmu: czym jest, czym różni się od modernizmu i poststrukturalizmu (etc.) i jak go rozpoznać w otaczającej nas kulturze. Wybór kilku kluczowych tekstów teoretycznych posłuży do interpretacji licznych przykładów tekstów kultury od dzieł literackich, przez film, telewizję i nowe media, po sztuki wizualne, architekturę, muzykę, modę i design. Ostatecznie podejmiemy próbę oceny stylu, ruchu artystycznego i „epoki” oraz związanej z nimi myśli filozoficznej. Kurs jest dedykowany dla studentów I roku studiów magisterskich na specjalizacji literaturoznawczej.

Wprowadzenie do składni w ujęciu generatywnym, którego celem jest zrozumienie zasad budowy teoretycznego modelu zdolności językowej człowieka, związków między danymi empirycznymi i modelem teoretycznym, związków między składnią i komponentami interfejsowymi, a także implikacji generatywnego modelu składni dla teorii przyswajania języka i dla szeroko pojętej kognitywistyki. Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia badawcze z zakresu minimalistycznej teorii składni, w tym kategorie leksykalne i funkcjonalne w gramatyce języka, budowę i strukturalne własności fraz i zdań, relacje składniowe, zasady regulujące dystrybucję, cechy formalne i role tematyczne wyrażeń argumentowych, wybrane procesy składniowe i restrykcje, jakim podlegają procesy składniowe a także składniowe reprezentacje. Ilustrujący materiał empiryczny pochodzi głównie z j. angielskiego. W trakcie kursu studenci nabywają wiedzę z zakresu składni a także umiejętności analizowania wybranego materiału empirycznego, formułowania hipotez badawczych i konfrontowania ich z założeniami modelu a także z danymi językowymi. Analizowany materiał empiryczny pochodzi głównie z języka angielskiego.

 • Opcja specjalizacyjna językoznawstwo stosowane: Technologie cyfrowe w komunikacji językowej , prowadzący: dr Marcin Kleban

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu technologii komputerowych w edukacji językowej oraz komunikacji językowej.Podczas kursu studenci zapoznają się także z zagadnieniem kompetencji cyfrowych oraz mają możliwość nabycia umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu języka angielskiego oraz w doskonaleniu własnych umiejętności komunikacyjnych w kontekście zawodowym.Podczas kursu studenci zapoznają się z bieżąca literaturą przedmiotu oraz wykonują szereg praktycznych zadań związanych z  wykorzystaniem technologii cyfrowych w komunikacji językowej oraz edukacji.

 • Opcja specjalizacyjna przekładoznawstwo 1A: Linguistics and Cognitive Science in Translation, prowadząca: dr hab. Maria Jodłowiec

Kurs ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej, szczególnie w zakresie umiejętności praktycznych potrzebnych w przekładzie tekstów specjalistycznych. Praktyczna część zajęć poświęcona jest tłumaczeniu fragmentów tekstów naukowych z zakresu językoznawstwa i nauk kognitywnych oraz analizie wybranych tekstów naukowych z zakresu językoznawstwa i ich tłumaczeń na język polski, połączona z dyskusją nad problemami związanymi z tego typu tłumaczeniami. Techniki wykorzystywane na zajęciach obejmują też re-translację z pogłębioną analizą. Praktykę wspiera omawianie kluczowych zagadnień teoretycznych, stanowiących podbudowę dla warsztatu tłumacza, takich jak: „dobre” tłumaczenie w kontekście literatury naukowej; ekwiwalencja i tłumaczenie terminologii; egzotyzacja i domestykacja w tłumaczeniu przykładów; częściowa przetłumaczalność i nieprzetłumaczalność.

Opcje specjalizacyjne, Rok II, semestr zimowy 2020/21

 • Opcja specjalizacyjna literaturoznawstwo 2A: Transgressive literature, prowadzący: dr Michał Palmowski

Analiza wybranych utworów (Roth, Jelinek, Houellebecq, Ketchum), które wzbudziły liczne kontrowersje z uwagi na fakt, iż ich bohaterowie wydają się odrzucać powszechnie akceptowane wartości.

Głównym celem zajęć jest omówienie różnorodnych pojęć z zakresu semantyki. Szczegółowe zagadnienia obejmują określenie semantyki jako komponentu analizy języka, wybrane teorie znaczenia (znaczenie jako odniesienie (referencja), sens (intensja) lub reakcja), semantykę leksykalną (znaczenie wyrazu, relacje znaczeniowe), semantykę zdania (argumenty, predykaty, logiczne podstawy analizy znaczenia), kontekst i deiksę.

 • Opcja specjalizacyjna przekładoznawstwo 2: Fine and Applied Arts in Translation, prowadząca: dr Marta Kapera

Kurs trwa 30 godzin (15 spotkań po 2 godziny lekcyjne). Aby uczestniczyć w kursie, należy biegle posługiwać się zarówno językiem polskim, jak i angielskim. Zajęcia poświęcone są poznawaniu języka sztuki i historii sztuki oraz strategii stosowanych w tłumaczeniu tekstów z tej dziedziny. Studenci pracują nad takimi materiałami jak ulotka, wpis katalogowy, opis muzealny, esej, recenzja, artykuł, zapoznając się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego itd.

Opcje specjalizacyjne, Rok I, semestr letni 2020/21

 • Opcja specjalizacyjna przekładoznawstwo 1B: Translations on the Web, prowadzący: mgr Piotr Pieńkowski

Celem zajęć jest udostępnienie studentom narzędzi cyfrowych (Wiki i podobnych do Wiki) w celu przygotowania i przedstawienia on-line projektów tłumaczeniowych związanych z programem specjalizacji tłumaczeniowej lub własnymi zainteresowaniami przekładowymi studentów. Projekty powinny łączyć w sobie elementy teorii przekładu oraz część praktyczną. Poza zaznajomieniem studentów ze specyfiką kodowania i wizualizacji tekstów na platformie Wiki, prezentacją zagadnień praw autorski w Internecie oraz cytowania źródeł internetowych, na zajęciach studenci nauczą się kodować strony hipertekstowe/hipermedialne i redagować treści prezentowane w Internecie. Połączenie teorii z praktyką pozwoli studentom na skonfrontowanie własnych pomysłów na prezentację materiałów z ograniczeniami języka kodowania i opracowanie projektu najlepiej funkcjonującego w środowisku on-line.