Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia niestacjonarne I i II stopnia - Zapisy na zajęcia w drugim semestrze

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim - Studia niestacjonarne I stopnia

Rejestracja na zajęcia studia niestacjonarne, kierunek filologia angielska z językiem niemieckim I stopnia - semestr LETNI 2022/2023.

Rejestracja rozpocznie się 20 lutego br. o godz. 8:00, a zakończy 28 lutego br. o godz. 23:59

Równocześnie odbędzie się rejestracja na Ochronę własności intelektualnej dla 3 roku studiów.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA .

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu.

 

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Po zakończeniu rejestracji, studenci do dnia 12 marca br. składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  

Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!.

Te same informacje do pobrania poniżej w formie pdf. 

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim - Studia niestacjonarne II stopnia (+ III rok SL)

W dniu 20 lutego br. o godz. 08.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów I i II  roku studiów II stopnia niestacjonarnych na filologii angielskiej na filologii angielskiej z j. niemieckim. Równocześnie odbędzie się rejestracja na Ochronę własności intelektualnej dla II roku studiów magisterskich i III roku studiów licencjackich. Rejestracja zakończy się w dniu  6 marca  br. o godz. 23.59

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne i opcyjne : dla I roku przekładoznawstwa 2 opcje: 1. Multi-Culti Translation or Cultural Aspects of Translation lub How to Write About Translation i 2. New Irish Short Story lub Literature and War; dla II roku przekładoznawstwa 3 opcje: 1. Introduction to Interpreting 2 lub Translation Short Stories, 2 Non-literary Translation: Tourism and Art. History lub Non –literary Translation: Psychology i 3. Vladimir Nabokov’s Lolita and its Polish Translation lub Poetry in Translation.; dla I roku językoznawstwa angielskiego 3 opcje: 1. Language and Media lub Intercultural Bussiness Communication, 2. Culture & communication-minding the gap 1 lub (Social) psychology at work 1,   3. Basic Issues in Pragmatics lub Pragmatics of Communication; dla II roku językoznawstwa angielskiego 3 opcje: 1.  Business English: Marketing lub Content Management and Social Media,     2. Culture & communication-minding the gap 2 lub (Social) psychology at work 2 i 3. Introduction to Negotiation Theory in Practice lub Negotiation Skills in Business Communication.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na egzamin z  lektoratu języka niemieckiego – II rok filologia angielska

Studenci I i II roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo). Studenci II roku ścieżki językoznawczej maja do wyboru dwa kursy: 1. Culture & communication-minding the gap 2 lub (Social) psychology at work 2 i 2. Introduction to Negotiation Theory in Practice lub Negotiation Skills in Business Communication. Studenci II roku ścieżki przekładoznawczej maja do wyboru dwa kursy: 1. Non-literary Translation: Tourism and Art. History lub  Non –literary Translation: Psychology i 2. Vladimir Nabokov’s Lolita and its Polish Translation lub Poetry in Translation.

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2022/2023 oraz harmonogram zajęć w semestrze letnim 2022/2023 znajdują się na stronie IFA UJ: ifa.filg.uj.edu.pl/studia-niestacjonarne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00  rano).

Każdy student ma obowiązek złożyć w Usosweb deklaracje przedmiotową w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca br.


W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127),

tel. 012 663 43 71, e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl
 

Powyższe informacje można pobrać w formie pliku pdf dostępnego poniżej.
 

Pliki do pobrania
pdf
Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2022/23 - Studia niestacjonarne I stopnia
pdf
Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2022/23 - - Studia niestacjonarne II stopnia