Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ

dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ

Od czasu studiów magisterskich w Instytucie Filologii Angielskiej UJ oraz studiów w Instytucie Językoznawstwa i Fonetyki w University College London, gdzie prowadziła badania pod opieką Prof. Deirdre Wilson, zainteresowana zagadnieniami z dziedziny pragmatyki językoznawczej. Jej praca doktorska pt. The Role of Relevance in the Interpretation of Verbal Jokes była pionierską próbą zastosowania teorii relewancji do analizy humoru słownego. W monografii pt. The Challenges of Explicit and Implicit Communication: A Relevance-Theoretic Approach (2015, Peter Lang) proponuje zmianę w instrumentarium teorii relewancji i zastąpienie mechanizmu niezależnego wzbogacenia pragmatycznego (ang. free enrichment), procedurą kontekstowego zogniskowania poznawczego (ang. contextual cognitive fix), polegającą na kontekstowej indeksacji pojęć na poziomie języka myśli. Zajmuje się również teorią rozwijania kompetencji w języku obcym i różnymi modelami kształcenia nauczycieli. Jest autorką licznych artykułów, które ukazały się w czasopismach naukowych i dziełach zbiorowych oraz redaktorką i współredaktorka monografii wieloautorskich. Jest recenzentką artykułów zgłoszonych do publikacji w takich prestiżowych czasopismach zagranicznych jak Journal of Pragmatics, Text and Talk, Mind & Language, Intercultural Pragmatics, Pragmatics and Cognition, Linguistics and Philosophy i in. Pełni obecnie funkcję redaktora sekcji językoznawstwo stosowane w czasopiśmie Półrocznik Językoznawczy Tertium.

Od momentu powstania Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2019, dr hab. Maria Jodłowiec czynnie uczestniczy w działalności Szkoły: współtworzyła program dydaktyczny z językoznawstwa i obecnie jest w Szkole kierownikiem programu w dyscyplinie językoznawstwo. Wcześniej w latach 2018-19 prowadziła seminarium językoznawcze na studiach doktoranckich na Wydziale Filologicznym UJ. Jest też członkiem Rady Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2019-2022 i wchodzi w skład Zespołu Sterującego w POB Heritage na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jako członek Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, w latach 2010, 2012 i 2014 uczestniczyła w organizacji 3 konferencji naukowych z cyklu Język trzeciego tysiąclecia.

W latach 1997–2002 pełniła funkcję kierownika Zakładu Metodyki Nauczania Języka Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej.

W latach 2007–2009 uczestniczyła w unijnym projekcie kształcenia nauczycieli w wymiarze europejskim – EMETT.

W latach 2004-2014 była kierownikiem „Pracowni praktycznej nauki języka angielskiego".

Od roku 2016 jest ekspertem w zespole nauk humanistycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Wybrane publikacje

 

2015 The Challenges of Explicit and Implicit Communication: A Relevance-Theoretic Approach. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

2020. “Underdeterminacy, indeterminacy and speaker’s intentions.” In Magdalena Szczyrbak and Anna Tereszkiewicz (eds.) Languages in Contact and Contrast. A Festschrift for Professor Elżbieta Mańczak-Wohlfeld on the Occasion of Her 70th Birthday, pp. 251-264. Kraków: Jagiellonian University Press.

 

2020 (wspólnie z A. Piskorską) “Metonymic relations – from determinacy to indeterminacy. [w:] A. Piskorska (red.) Relevance Theory, Figuration, and Continuity in Pragmatics. Amsterdam: John Benjamins, 45-65.

 

2019 “Generating explicatures: Free enrichment vs. contextual cognitive fix.” [W:] Agnieszka Uberman and Magdalena Trindel (red.) Text – Sentence – Word. Studies in English Linguistics, vol. 3. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 9-22.

 

2018 (wspólnie z A. Piskorską) “Weak Communication, Joke Targets and the Punch-Line Effect:
A Relevance-Theoretic Account.” Studies in Polish Linguistics 13(1):25-44.

 

2016 (wspólnie z A. Niżegorodcew) “Nauczanie języków obcych w erze post-metodycznej: Główne założenia i kierunki.” Półrocznik Językoznawczy Tertium 1(1&2); 284-293.

 

2016 ”Indeterminacy in verbal communication: A relevance-theoretic analysis of aphorisms”. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 133 (1): 7–19.

2015 (wspólnie a A. Piskorską) “Metonymy revisited: Towards a new relevance-theoretic account”.
Intercultural Pragmatics, 12 (2): 161-187.

2013 “Language teacher education as a complex adaptive system”, [w:] E. Mańczak-Wohlfeld, M. Jodłowiec (red.). Exploring the Microcosm and Macrocosm of Language Teaching and Learning. A Festschrift on the Occasion of 70th Birthday of Professor Anna Niżegorodcew. Kraków: Jagiellonian University Press, 197-206.

 

2012 (wspólnie z E. Willim) „Jeden termin – różne odpowiedniki? Problemy z tłumaczeniem książki Sperbera i Wilson Relevance: Communication and Cognition.” [w] D. Brzozowska, W. Chłopicki (red.), Termin w językoznawstwie, str. 337 - 346. Krakow: Tertium.

 

2012 (wspólnie z E. Willim) „Era postmetodyczna a kształcenie nauczycieli języków obcych”, [w:] J. Aksman, J. Pułka (red.). Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 235-245.

 

2012 (wspólnie z A. Piskorską) “Translating Relevance: Communication and Cognition into Polish: Challenges and pitfalls”, [w:] A. Piskorska (red.) Relevance Studies in Poland, Volume 4: Essays on Language and Communication. Warsaw University Press, 152-163.

 

2012 “The implicit revisited”, [w:] A. Piskorska (red.) Relevance Studies in Poland, Volume 4: Essays on Language and Communication. Warsaw University Press, 64-74.

 

2012 “Euro-English and language pedagogy”, [w:] E. Willim (red). Divided by a Common Language: English Across National, Social and Cultural Boundaries. Krakow Society for Education: AFM Publishing House/Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 95-104.

 

2011 (wspólnie z E. Willim) “Consciousness of contrast in input enhancement: A case for contextual re-translation as a C-R technique”, [w:] A. Niżegorodcew, M. Jodłowiec (red.). Beyond Sounds and Words. Volume in Honour of Janina Aniela Ozga. Kraków: Jagiellonian University Press, 129-152.

 

2011 “Metarepresentation and language: A relevance theoretic approach”, [w:] P.  Stalmaszczyk (ed.), Turning Points in the Philosophy of Language. Łódź Studies in Language 21. Frankfurt: Peter Lang, 105–115.

 

2010 (wspólnie z M. Urban) „Kompetencja pragmatyczna a poziom zaawansowania w języku angielskim wśród Polaków uczących się języka angielskiego.” [w:] W. Chłopicki, M. Jodłowiec (red.). Słowo w dialogu międzykulturowym. Kraków: Tertium, 311–322.

 

2010 “How the context emerges”, [w:] E. Wałaszewska, M. Kisielewska-Krysiuk, A. Piskorska (eds.), In the Mind and Across Minds: A Relevance-Theoretic Perspective on Communication and Translation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 134-145.

 

2010 “The role of relevance theory in SLA studies”, [w:] M. Pütz, L. Sicola (eds.) Cognitive Processing in Second Language Acquisition. Inside the Learner’s Mind. Amsterdam: John Benjamins, 49–66.

 

2010 “Give and take in communicative acts”, [w:] I. Witczak-Plisiecka (ed.) Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics. vol. I: Speech Actions in Theory and Applied Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 127–143.

 

2010 “Disambiguation and context”, [w:] M. Jodłowiec, J. Leśniewska (eds.), Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century. vol. 2: Language and Culture. Kraków: Jagiellonian University Press, 75–89.