Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Obrona pracy - dokumenty i ogłoszenia

Dokumenty i ogłoszenia dla studentów przed obroną pracy licencjackiej i magisterskiej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lipca 2020 roku (dostępne tutaj) na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym (ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy przesłać mailowo do Sekretariatu na adres:

 

 

ostateczny tytuł pracy w języku angielskim oraz nazwisko studenta, promotora i recenzenta w celu uzyskania dostępu do systemu AP.

Po uzupełnieniu przez sekretariat danych w systemie USOS student wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim. Następnie wprowadza do AP ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż na 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Najpóźniej tydzień przed obroną pracy  (broniący się jesienią do 30 września) należy złożyć  w Sekretariacie IFA (dopuszcza się możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanów podpisanych dokumentów za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej studenta w domenie uj.edu.pl na adres poczty elektronicznej pracownika obsługującego tok studiów) następujące dokumenty:

1. Wypełnione oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo, zgodnie z  Zarządzeniem nr 3 (w przypadku obrony zdalnej)


2. Wypełnione oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,– w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia bez względu na to czy kurs został podpięty pod program czy etap studiów (w sytuacji kiedy student korzystał z tych projektów).

3. WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 

załącznik 8 i 9 (wzór wniosku w języku polskim  i  wzór w języku angielskim

lub

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2019/2020

załącznik 10 i 11 (wzór w języku polskim  i  wzór w języku angielskim

Wnioski dostępne są w formie elektronicznej (obowiązują dwa wzory wniosków - w zależności od daty rozpoczęcia studiów). Po wypełnieniu powinny być jednak wydrukowane i podpisane (dopuszczalne jest przesłanie skanu z podpisem z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl).

Nowe wnioski składają osoby, które ukończą studia po 1 stycznia 2021 r.
 

Informacje dotyczące odpisów dyplomów

Zgodnie z Pismem okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 r. dotyczącym zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie, uczelnia – na wniosek studenta – wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z 5 języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.

Zarządzenie dotyczy dokumentów wymaganych dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego załącznik 12

Niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości.


Absolwent UJ ma możliwość wypełnienia formularza zawierającego zgodę na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów. Formularz jest dostępny po zalogowaniu na stronie w USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index

Student może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego tylko w przypadku gdy posiada komplet ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów w systemie USOS oraz spełni w/w warunki. Średnia ocen do egzaminu liczona będzie z systemu USOS - wszelkie błędne wpisy ocen będą skutkować złym wyliczeniem średniej.

Każdy student przed obroną, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, zaznacza na swoim profilu USOSweb opcję "TAK" przy formule "Czy zgłosić do rozliczenia".

Numer konta do wpłaty za dyplom jest dla każdego studenta generowany w systemie USOS w momencie składania dokumentów w Sekretariacie IFA.

Potwierdzenie opłaty za wydanie odpisu dyplomu wymagane jest tylko w sytuacji gdy płatność nie została zaksięgowana w systemie USOS, najpóźniej dwa dni przed planowanym egzaminem dyplomowym.

Po obronie magisterskiej legitymacja studencka zostaje unieważniona, natomiast po obronie licencjackiej absolwent ma prawo zachować legitymację do końca października.