Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Marta Dąbrowska, prof. UJ

Dr hab. Marta Dąbrowska, prof. UJ

Absolwentka IFA UJ; adiunkt z habilitacją w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2020 r. profesor UJ. W roku 2001 obroniła pracę doktorską pt. Selected Expressions of Politeness in English and Polish. A Sociolinguistic Study, natomiast w 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Variation in Language: Faces of Facebook English. Seria: Text – Meaning – Context. Cracow Studies in English Language, Literature and Culture. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition (2013).

Autorka 45 publikacji z dziedziny szeroko pojętej socjolingwistyki dotyczących m.in. problematyki grzeczności językowej, różnic w zachowaniach werbalnych kobiet i mężczyzn, charakterystyki języka oraz zjawisk występujących w mediach elektronicznych, współczesnych odmian języka angielskiego, wpływu języka angielskiego na język polski, seksizmu językowego, zjawiska przełączania kodów, kompetencji komunikatywnej czy też zagadnienia percepcji języka; ponadto także redaktor monografii pt. Język Trzeciego Tysiąclecia III Tom III: Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka (2005) oraz współredaktor tomu Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication, Vol. 2: Language and Culture (2012). Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu historii języka angielskiego, socjolingwistyki oraz odmian języka angielskiego, ma także w swoim dorobku kursy autorskie dotyczące tematyki języka i władzy, aspektów komunikacji mówionej, gramatyki praktycznej i kontrastywnej, tłumaczenia pisemnego i ustnego oraz komunikacji międzykulturowej w ramach Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy oraz w kilku kolegiach krakowskich. Prowadziła także zajęcia w zakresie metod badawczych w socjolingwistyce w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Jest członkiem Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM (od 1995 r., w latach 2004-2008 członek Zarządu), Polish Association for the Study of English PASE (od 1997 r.), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 2005 r., w latach 2007 - 2013 członek Komisji Rewizyjnej), ESTIDIA European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue (od 2017 r.) a także Komitetu Redakcyjnego Rhetoric and Communications E-Journal (Sofia, Bułgaria, od 2017 r.) oraz Armenian Folia Anglistika (Erywań, Armenia, od 2020 r.). Od 2016 roku wspiera merytorycznie i organizacyjnie działalność Old English Society w IFA UJ, od 2017 r. jako opiekun naukowy. Nieprzerwanie też od 1992 r. angażuje się w działalność międzynarodowej organizacji Initiatives of Change z główną siedzibą w Szwajcarii (w 2020 została wybrana członkiem International Council na czteroletnią kadencję).

Uczestniczyła w 44 konferencjach naukowych zarówno w Polsce, jak i za granicą (w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Hongkongu, Kambodży, Malezji, Grecji, Hiszpanii, Armenii, Egipcie, Finlandii, Bułgarii, Rumunii i Czarnogórze). W latach 1998 – 2008 współorganizator oraz uczestnik konferencji Język Trzeciego Tysiąclecia organizowanej przez Krakowskie Towarzystwo Tertium, w 2011 r. brała czynny udział w przygotowaniach konferencji jubileuszowej w stulecie założenia krakowskiej anglistyki w IFA UJ; ponadto w 2017 r. współorganizowała sekcję poświęconą kontaktom językowym w ramach14th International Conference on English and American Studies w Krakowie.

Wygłosiła gościnnie kilka prelekcji, m.in. w 2015 r. w ramach Centre for Research in English Language and Linguistics (Uniwersytet Roehampton, Londyn) wspólnie z Prof. Tope Omoniyi przedstawiła prezentację na temat „Attitudes to the EU’s official languages and migration flow: Preliminary reports from Poland”, trzykrotnie wygłosiła także wykład dla studentów Uniwersytetu w Roehampton (Londyn, Wielka Brytania w latach 2015-2017). W 2010 r. wystąpiła z gościnnym wykładem dla studentów Uniwersytetu im. Mahatmy Gandhiego w Kottayam (Kerala, Indie) na temat globalizacji języka angielskiego, w 2009 r. w ramach Bocheńskiego Uniwersytetu Otwartego przedstawiła wykład na temat języka i płci, a w latach 2005 i 2006 dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Bochni wygłosiła pogadankę na temat języka staroangielskiego.

W 1992 przebywała na miesięcznym stypendium w Exter (Wielka Brytania), w 1995 uzyskała dwumiesięczne stypendium Sasakawa w Birmingham (Wielka Brytani), ponadto uczestniczyła także w wymianach naukowych oraz szkoleniach i kwerendach bibliotecznych: w Tempus PROCLAME w Kopenhadze (Dania, 1997), Kolonii (Niemcy, 2000) oraz Helsinkach (Finlandia, 2002).

W ramach swej działalności eksperckiej była członkiem ośmiu komisji habilitacyjnych, w tym raz jako recenzent, dwukrotnie jako sekretarz komisji oraz pięciokrotnie jako członek. Dwukrotnie pełniła funkcję recenzenta w przewodach doktorskich, sporządziła także liczne recenzje naukowe, w tym recenzję jednej monografii dla Uniwersytetu Śląskiego, oraz 24 artykułów naukowych do różnych czasopism językoznawczych, recenzowała także jeden z projektów NCN.

Od 2001 r. nieprzerwanie prowadzi w IFA seminaria magisterskie. Do chwili obecnej wypromowała 59 magistrów, a dodatkowo zrecenzowała także 26 innych prac magisterskich. W obecnym roku akademickim pod jej opieką naukową powstaje kolejnych 5 prac. W chwili obecnej jest promotorem dwóch prac doktorskich w IFA UJ.

Ponadto jest także czynnym tłumaczem języka pisanego i mówionego, także tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Ma w swym dorobku tłumaczenie symultaniczne konferencji o tematyce pedagogicznej, religijnej, prasoznawczej. Tłumacz licznych tekstów naukowych z zakresu językoznawstwa, historii, literatury i komparatystki literackiej

 

Lista publikacji:

1. 1993, Recenzja książki Sociolinguistics and Second Language Acquisition, Dennis R. Preston, Kwartalnik Neofilologiczny, R. XL, vol. 1/1993, str. 64-66,

2. 1995 “The characteristic features of language used by the students of English Philology”, Zeszyty Naukowe UJ, Prace językoznawcze 117, str. 35-43.

3. 1997, “Women, language and politeness”, In: Z. Mazur i T.Bela (eds) New developments in English and American Studies, Krakow: Universitas, pp. 511-523,

4. 1999 “A comparison of politeness in English and Polish. Questions - their function and meaning” Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze 119, str. 25-36,

5. 1999 “Selected expressions of politeness in e-mail English”, In: J. Arabski (ed.) PASE Papers in Language Studies (Proceedings of the seventh annual conference of the Polish Association for the Study of English, Szczyrk, May 1998), pp. 81-90,

6. 2000 “Expressing opinions in semi-formal settings in English”, In: E. Mańczak-Wohlfeld (ed.), Tradition and Postmodernity: English and American Studies and the Challenge of the Future. Proceedings of the Eighth International Conference on English and American Literature and Language (Papers on Language and Culture), Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 41-52,

7. 2000 „Język e-maila jako hybryda mowy i pisma”, [w:] G. Szpila (red.) Język Trzeciego Tysiąclecia. Zbiór materiałów z konferencji Język Trzeciego Tysiąclecia, Kraków, 2-4.03.2000 r. Seria: Język a komunikacja, Kraków: Tertium, str. 95-111,

8. 2002 “Requests and the question of power”. In: D. Stanulewicz (ed.) PASE Papers in Language Studies: Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Gdańsk, 26-28 April 2000. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pp. 119-126

9. 2002 “Sex-related and power-related differences in conveying polite meanings on the example of offers”. In: E. Mańczak-Wohlfeld (ed.) Proceedings of the Tenth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. PASE Papers in Linguistics, Translation and TEFL Methodology. Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 41-48,

10. 2002 “Cechy komunikacji elektronicznej”. [w]: G. Szpila (red.) Język Trzeciego Tysiąclecia Tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Seria: Język a Komunikacja 4, Kraków: Tertium, str. 151-160

11. 2004 „Język płci – prawda czy mit?” Alma Mater Maj 2004 NR 60, str. 19-23 (wersja skrócona)

12. 2004 “Comparing communicative competence of native and non-native speakers of English (on the example of students of English Philology).” In: J. Leśniewska, E. Witalisz The Legacy of History. English and American Studies and the Significance of the Past, Vol. II Language and Culture, Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 216-230

13. 2004 „English impact on the electronic media communication”. In A. Duszak, U. Okulska (eds) Speaking from the Margin: Global English from a European Perspective. Peter Lang: Frankfurt am Main, pp. 261-274

14. 2005 „Język płci – prawda czy mit?” [w:] M. Dąbrowska (red.) Język Trzeciego Tysiąclecia III Tom III: Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka, Seria: Język a komunikacja 8, Kraków: Tertium, str. 145-159 (wersja pełna)

15. 2006 „Attitudes to English as a Second and as a Foreign Language” In: J. Leśniewska, E. Witalisz (eds) Language and Identity. English and American Studies in the Age of Globalization, Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 317-331.

16. 2006 “Wpływ języka angielskiego na język polskiego listu elektronicznego i krótkiej wiadomości tekstowej” [w:] A. Duszak, E. Gajek, U. Okulska (red.) Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym. Teoria i praktyka. Kraków: Universitas, str. 262-286.

17. 2006 “(Nie)grzeczność w mediach elektronicznych” [w:] R. Laskowski (red.) Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXII, Kraków: Universitas, str. 117-127.

18. 2007 “Modifiers in male and female expressions of emotions”. In H. Parlog (ed.) B.A.S. British and American Studies. Timisoara: EUV Editura Universitătii de Vest, pp. 245-254.

19. 2007 “Gdzie kończy się prośba a zaczyna żądanie. O przemianach w polskiej etykiecie językowej” [w:] W. Chłopicki (red.) Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych; Seria: Język a komunikacja 19, Kraków: Tertium, str. 279-292

20. 2007 „Are genderlects universal?” [w:] E. Mańczak-Wohlfeld (red.) Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 124 (2007), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 49-58

21. 2007 “Female acts of identity” In A.M. Kamal (ed.) Journal of Languages and Translation. Vol III – No II, Part II A Special Issue for the Proceedings of the Fourth International Conference of the Faculty of Al-Alsun, Minia University “Preserving Linguistic and Cultural Identity in the Age of Globalization” Minia: Minia University Printing House, pp. 632-654

22. 2007 “Male and female strategies of communication in e-mail discussion groups”. In S. Gasparyan (ed.) Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies 2(4)/2007. Yerevan: Lusakn Publishers, pp. 6-21.

23. 2008 “Rodzaj gramatyczny a seksizm” [w:] E. Mańczak-Wohlfeld (red.) Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 125 (2008), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 67-78

24. 2010 “Szanowni Państwo, Dear Friends, Cześć, Hi – various forms of greetings in e-mail English and Polish”. In: Language, Culture, & Politics, Erika Grodzki, Karyn Colombo (eds), Deer Park, New York: Linus Publications Inc., pp. 35-45

25. 2010 “Functions of code-switching in electronic communication.” In Maria Jodłowiec and Justyna Leśniewska (eds) Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the beginning of the 21st Century. Vol 2: Language and Culture, Cracow: Jagiellonian University Press, pp. 91-106

26. 2011 “Formal characteristics of code-switching in electronic communication (the Case of Polish and English).” In Stavroula Varella (ed.) Languages and Cultures in Contact and Contrast: Historical and Contemporary Perspectives. Athens: Athens Institute for Education and Research, pp. 171-188.

27. 2011 “Indian youth and the English language.” In: Piotr Chruszczewski and Zdzisław Wąsik (eds) Languages in Contact 2010. Series Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia 4. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, pp. 47-60.

28. 2011 “Language economy in short text messages” In E. Mańczak-Wohlfeld (ed.) Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 128 (2011), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 7-21

29. 2011 “Hindi-English code-switching as a community of practice marker” In: Ewa Willim (ed.) English in Action. Language Contact and Language Variation. Kraków: Kraków Society for Education AFM Publishing House, pp. 13-41.

30. 2012 “’Happy b’day bhaiya.’ Charactersitics of Facebook Indian English” In E. Mańczak-Wohlfeld (ed.) Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 129 (2012), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 61-89

31. 2012 “’You look fab on this pic!’: Gender and age in Facebook communication” In M. Dąbrowska, J. Leśniewska and B. Piątek (eds) Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication Volume 2: Language and Culture, Kraków: Tertium, pp. 233-258.

32. 2012 “Gender and positive politeness in Facebook communication” In S. Gasparyan (ed.) Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies 1-2(10)/2012. Yerevan: Lezvakan Horizon, pp. 7-20.

33. 2013 “Functions of code-switching in Polish and Hindi Facebook users’ posts.” In E. Mańczak-Wohlfeld (ed.) Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 130 (2013), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 63-84

34. 2013 Variation in Language: Faces of Facebook English. Seria: Text – Meaning – Context. Cracow Studies in English Language, Literature and Culture. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition (366 stron).

35. 2014 “Communicating emotions online. The function of anonymity and gender.” Rhetoric and Communications E-Journal, Issue 14/2014, http://rhetoric.bg/marta-dabrowska-communicating-emotions-online-the-function-of-anonymity-and-gender

36. 2015 “Women, men and Facebook. Female and male communicative styles in English as a first, second, and foreign language.” In: Dorota Brzozowska and Władysław Chłopicki (eds) Culture’s Software – Communication Styles. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 338-361

37. 2016 “Global English in its local contexts: Manifestations of the social English language stratification in Namibia. Part I: Theoretical background” In E. Mańczak-Wohlfeld (ed.) Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 133 (2016), Issue 4, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 337-346.

38. 2017 “Global English in its local contexts: manifestations of the social English language stratification in Namibia. Part 2: analysis of selected written texts.” Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134 Issue 1, pp. 67-78

39. 2017 “Are women good to talk to? Language strategies in women’s posts on social networking sites” International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, vol. 6 Dialogues across borders: discourses of interpersonal and inter-group encounters no. 1, pp. 58-76

40. 2018 “Abbreviated English – a typical feature of online communication?” Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 135 (2018), pp. 235-251

41. 2019 ”Politeness, gender, and English-medium Facebook communication.” Rhetoric and Communications E-Journal 40/2019, 117-146

42. 2019 “Birthday, culture, and social media” Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. 2 (20)/2019, Yerevan, pp.  86-122

43. 2019. “English as a we-code. Form and function of English in Facebook status updates of non-native female and male users.” Research in Language 17(3), pp. 231-252

44. 2019. “What is Indian in Indian English: Markers of Indianness in Hindi-speaking users’ social media communication.” The CALA 2019. The Conference on Asian Linguistic Anthropology 2019. Conference Proceedings. Siem Reap, Cambodia. January 23-26, 2019. Ed. By Asmah Haji Omar. The CALA: Fulham Gardens, South Australia. pp. 269-286

45. 2020 “Multilingual landscape of Kraków.” In Magdalena Szczyrbak, Anna Tereszkiewicz (eds) Languages in Contact and Contrast. A Festschrift for Professor Elżbieta Mańczak-Wohlfeld on the Occasion of her 70th Birthday. Kraków: Jagiellonian University Press, 121-132.

Redakcja monografii:

1. 2005 Język Trzeciego Tysiąclecia III Tom III: Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka, Seria: Język a komunikacja 8, Kraków: Tertium – redaktor tomu

2. 2012 Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication Volume 2: Language and Culture, Kraków: Tertium – współredaktor tomu

Ważniejsze tłumaczenia sygnowane nazwiskiem:

2001 „Porównywanie języków: socjologia języka, typologia języków i językoznawstwo kontrastywne" (Rozdział X) [w:] Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Elżbieta Tabakowska (red.), Kraków: Universitas 2001, str. 305-341 (tłumaczenie i adaptacja)

2001, Stanisław Turlej, The Chronicle of Monemvasia. The Migration of Slavs and Church Conflicts in the Byzantine Source from the Beginning of the 9th Century. Seria: Byzantina et Slavica Cracoviensia IV, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica",  161 stron

2010  Ulrich Weisstein, "Z ekstazy w agonię: wzlot i upadek komparatystyki" [w:] Tomasz Bilczewski (red.) Niewspółmierność: Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, seria Hermeneia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 331-354

2010  Emily Apter, "Nowa komparatystyka" [w:] Tomasz Bilczewski (red.) Niewspółmierność: Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, seria Hermeneia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 559-570

2019 – tłumaczenie przysięgłe recenzji habilitacyjnej oraz zebrania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Michała Nėmetha.