Web Content Display Web Content Display

BA and MA Seminars

Seminaria licencjackie - rok ak. 2020/21

Seminarium językoznawcze przeznaczone jest dla studentów interesujących się badaniem języka i chcących pisać pracę licencjacką z lingwistyki. Seminarium poświęcone jest przeglądowi najważniejszych zagadnień związanych z opisem języka angielskiego oraz zdobywaniu umiejętności analizowania danych językowych. Tematy omawiane na zajęciach obejmują fonetykę i fonologię, morfologię, części mowy, budowę zdań oraz wybrane aspekty pragmatyki językoznawczej.

W trakcie seminarium dokonamy przeglądu historii brytyjskiego kina zaangażowanego społecznie począwszy od Nowej Fali lat 50-tych (Richardson, Anderson, Reisz), poprzez „kitchen sink” cinema i gritty realism Mike’a Leigh i Kena Loacha, aż po filmy Stevena Frearsa, Sary Gavron i Andrei Arnold. Celem seminarium jest krytyczne spojrzenie na sposób przedstawiania społeczeństwa brytyjskiego i jego problemów na ekranie kinowym (klasowość, mniejszości etniczne, gender, lata 80-te i thatcheryzm, poczucie tożsamości narodowej w Szkocji i Irlandii Północnej).

 • Seminarium dyplomowe: językoznawstwo stosowane, prowadzący: dr Ewa Bandura

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej z zakresu językoznawstwa stosowanego. W semestrze zimowym: dyskusja dotycząca zagadnień z językoznawstwa stosowanego na podstawie wybranych tekstów; formalne i merytoryczne aspekty pisania pracy dyplomowej; wybór tematu pracy. W semestrze letnim: indywidualne konsultacje dotyczące prac dyplomowych.

Seminarium stanowi przegląd wybranych zagadnień z pragmatyki językowej a jednocześnie ma umożliwić wybór tematu i metodologii pracy dyplomowej. Z uwagi na to, że kurs pragmatyki prowadzony jest równocześnie z seminarium, nacisk położony jest na rozszerzenie wybranych zagadnień, analizę możliwych tematów prac dyplomowych oraz formalne przygotowanie do pisania pracy dyplomowej Seminarium dyplomowe obejmuje dwa obszary zagadnień. Z jednej strony są to zagadnienia dotyczące aspektów formalnych pisania pracy licencjackiej, z drugiej strony – wybrane zagadnienia z zakresu pragmatyki językowej. W obszarze pierwszym omawiane będą podstawowe elementy oraz konstrukcja pracy licencjackiej jak również pojęcia związane z przebiegiem badań naukowych oraz ich metodologią. Obszar ten obejmuje także wybór i określenie problematyki, praktyczne kwestie związane z prowadzeniem badań oraz wszelkie aspekty formalne obejmujące publikacje i źródła wykorzystywane przy pisaniu pracy wraz z konwencjami dotyczącymi wykorzystania tych źródeł w pracy naukowej (cytowanie, bibliografia itp.) Obszar drugi to wybrane zagadnienia z obszaru pragmatyki językoznawczej. Są to z jednej strony kwestie ściśle pragmatyczne przedstawione z pogłębionej perspektywy, natomiast z drugiej strony jest to także próba poszerzenia zagadnień czysto pragmatycznych o takie kwestie, które sytuują pragmatykę w kontekście innych metodologii (pragmatyka a semantyka, analiza pragmatyczna a analiza kognitywno-pragmatyczna, itp.)

Seminarium dyplomowe z zakresu przekładoznawstwa przybliży uczestnikom podstawowe zagadnienia z zakresu współczesnych badań nad przekładem. Na kolejnych spotkaniach podejmiemy najważniejsze pytania zadawane przez badaczy przekładu, ilustrując lektury teoretyczne praktycznymi przykładami mniej lub bardziej szczęśliwych translatorskich rozwiązań. Sięgniemy po różne modele badawcze przydatne w przekładoznawstwie. Omawiane tematy będą dotyczyć historii przekładu; przekładu literackiego, przekładu audiowizualnego; przekładu literatury dziecięcej; przekładu tekstów świętych, związków kultury z przekładem. Zajęcia poświęcone krytyce i teorii przekładu będą przeplatać się ze spotkaniami poświęconymi wyłącznie pracy koncepcyjnej nad rozprawą licencjacką: przedyskutujemy techniki planowania i realizacji indywidualnych projektów badawczych; podczas konsultacji z promotorem omówione zostaną kolejno: tematy, konspekty i poszczególne rozdziały prac licencjackich. Na wyznaczonych zajęciach uczestnicy kursu przedstawią na forum grupy strukturę pracy oraz obszerne próbki materiału empirycznego.

W ramach kursu zatytułowanego "TL;DR or Literary Classics Reinvented" zajmiemy się współczesnymi wersjami wybranych tekstów należących do tradycyjnego kanonu literatury anglojęzycznej. W centrum uwagi znajdą się adaptacje literackie, filmowe i muzyczne, a także współczesne zastosowania klasycznych form literackich. Rozwiniemy także umiejętności potrzebne do napisania pracy dyplomowej, takie jak formułowanie pytań badawczych, stawianie tezy, wnioskowanie, redakcja językowa i edytorska. Pełny opis i plan spotkań, Pegaz, opis kursu.

Podczas spotkań seminaryjnych zatytułowanych „Excess versus Restraint” zajmiemy się tekstami podejmującymi problematykę umiaru i jego braku, porządku i chaosu, ograniczeń i nieskrępowania. Przyjrzymy się bohaterom nienasyconym, którzy niczym Dorian Gray ciągle poszukują nowych wrażeń, jak również postaciom, które tak jak Beckettowski Murphy nie oczekują od życia zbyt wiele. Sprawdzimy, czy poprzez odsłanianie i testowanie granic, literatura pozwala nam dostrzec dominujące normy estetyczne, etyczne i społeczne. Przedmiotem naszych analiz będą zarówno dzieła skomplikowane i bogate, charakteryzujące się wybujałością formy, jak i teksty minimalistyczne, zaskakujące precyzją i prostotą.

Seminarium dyplomowe będzie poświęcone problematyce współczesnej literatury amerykańskiej w kontekście obszaru Południa. Na zajęciach omówimy najważniejsze metodologiczne trendy związane ze studiami na Południem (Southern Studies) tj. poruszymy zagadnienia związane z denializmem historycznym w literaturze, paradoksami kultury, problematyką rasową oraz opisem przeszłości, która – jak pisze William Faulkner – nawiedza Południe niczym duch. Poza rozważaniami na temat metodologii, będziemy też czytać teksty autorów wywodzących się z Południa (Tennessee Williams, Flannery O’Connor, Katherine Anne Porter, Dorothy Allison), które nie znajdują się w klasycznym kanonie lektur. Wszystko to pomoże w przygotowaniu prac dyplomowych związanych z istotną obecnie tematyką studiów amerykanistycznych.

Seminaria magisterskie - rok ak. 2020/21

Seminarium magisterskie: językoznawstwo I -rok I, prowadzący: dr hab. Magdalena Szczyrbak

Seminarium magisterskie dotyczące analizy dyskursu poświęcone w szczególności zagadnieniu subiektywizmu, w tym znacznikom postawy i sposobom wzajemnego pozycjonowania uczestników interakcji oraz nośnikom emocji i wartościowania. Podczas seminarium uczestnicy poznają różne podejścia do analizy dyskursu oraz identyfikują znaczniki subiektywizmu w różnych gatunkach i dyskursach.
Podczas seminarium studenci rozwijają ponadto umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych na temat własnych badań językoznawczych.

Omawiane podejścia do analizy dyskursu obejmują:
 1. Conversation Analysis (CA)
 2. Speech Act Theory
 3. Interactional Sociolinguistics
 4. Critical Discourse Analysis (CDA)
 5. Genre and register analysis
 6. Multimodal discourse analysis
 7. Corpus-Assisted Discourse Studies (CADS)

 

Seminarium poświęcone szeroko-pojętym zagadnieniom komunikacji elektronicznej. W ramach zajęć omówione zostaną takie zjawiska jak nowe media, komunikacja za pośrednictwem nowych mediów, komunikacja w różnorodnych kontekstach w nowych mediach, różnorodne gatunki tekstów oraz dyskursów elektronicznych.

 
 • Seminarium magisterskie: językoznawstwo stosowane I - rok I, prowadzący:  dr Ewa Witalisz

Tematem seminarium jest analiza i ewaluacja rozwoju językowego osób uczących się języka angielskiego jako obcego. Studenci zapoznają się z problematyką oraz metodami badawczymi rozwoju sprawności językowych (pisania i mówienia), oceny kompetencji leksykalnej uczniów (vocabulary assessment), analizy błędów językowych (Error Analysis), ze szczególnym uwzględnieniem implikacji dydaktycznych badań naukowych. Problematyka ewaluacji języka pisanego i mówionego uczniów będzie omawiana również w kontekście edukacyjnym (różne typy zadań testowych, aktualne egzaminy, różnorodne skale ocen).

Seminarium magisterskie poświęcone jest analizie językowych obrazów zjawisk kulturowych w autentycznych przykładach użycia języka angielskiego (np. blogach) w paradygmacie kognitywnym. Proponowane obszary badawcze dotyczą potocznego rozumienia rzeczywistości (np. przekonań dotyczących tego czym jest miłość, przyjaźń, małżeństwo, czy stereotypów nauczyciela, Anglika, polityka), z uwzględnieniem subiektywizmu interpretacji oraz wartościowania. Celem seminarium jest także wspieranie osób uczących się języka obcego       w pogłębianiu umiejętności komunikacji międzyosobowej i interkulturowej.
Wybrane narzędzia językoznawstwa kognitywnego - omawiane w trakcie seminarium - to:

- kognitywna teoria metafory  - dlaczego np. NAUCZYCIEL TO PRZEWODNIK, CZAS TO PIENIĄDZ a ARGUMENTOWANIE TO WOJNA?

- wyidealizowany model poznawczy - jak porządkujemy wiedzę o świecie i jaki model np. RELIGII czy MATKI - możemy stworzyć analizując teksty?

- teoria integracji pojęciowej - które cechy poszczególnych elementów wypowiedzi: Ten chirurg to rzeźbiarz łączymy w umyśle aby ją zrozumieć?
 

Seminarium jest poświęcone teorii i praktyce przekładu z wykorzystaniem komputerowych narzędzi analizy tekstu. Uczestnicy zapoznają się z teorią dziedziny w ujęciu historycznym i problemowym. Na przykładzie znanych tekstów ('Heart of Darkness' Josepha Conrada, wierszy Emily Dickinson) dowiedzą się, jakie wyzwania stawia interpretacja utworu i jak analizować przekłady. Poza lekturą i prezentacją wypowiedzi teoretycznych każdy uczestnik będzie miał za zadanie przygotować i przedstawić analizę wybranego tłumaczenia.

 • Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo II - rok I, prowadzący:  dr Marta Kapera

Seminarium przygotowuje studentów do napisania pracy magisterskiej z szeroko rozumianych aspektów przekładu literackiego. Odbywa się w tradycyjnym ujęciu literacko-przekładoznawczym.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, jednak ze względu na pracę z przekładami wymagana jest również biegła znajomość języka polskiego. Studenci zapoznają się ze specyfiką tłumaczenia literatury dla dzieci i młodzieży wynikającą z cech gatunkowych utworów, strategii stosowanych przez tłumaczy oraz cech odbiorców. Oprócz zagadnień z teorii tłumaczenia studenci poznają też wybrane zagadnienia z teorii literatury, przydatne w pracy tłumacza. Omawiane są tłumaczenia angielskiej i amerykańskiej literatury dziecięcej na język polski. Przykładowe zagadnienia do egzaminu magisterskiego są dostępne na stronie IFA w zakładce Studenci-Egzamin magisterski.

 • Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo III - rok I , prowadzący: dr Andrzej Kurtyka

Seminarium skupia się przede wszystkim na przekładzie nieliterackim, specjalistycznym (specialised translation). Program zajęć seminarium obejmuje m. in. umiejscowienie przekładu specjalistycznego w teorii przekładu w ogóle, wskazanie różnic i podobieństw między przekładem literackim a nieliterackim  oraz omówienie szeregu teorii przekładoznawczych z perspektywy pojęcia ekwiwalencji. Ponadto, zajęcia są poświęcone przykładowym rodzajom przekładu specjalistycznego, np. gier komputerowych.
Tematyka seminarium nie ogranicza tematyki prac magisterskich, które mogą być poświęcone również różnym aspektom przekładu literackiego.

Głównym celem seminarium jest przygotowanie Uczestników do podjęcia badań przekładoznawczych na potrzeby pracy magisterskiej i wyposażenie Ich w narzędzia teoretyczne i formalne konieczne do przeprowadzenie odpowiednich analiz i przedstawienia wyników badań. Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia i najnowsze tendencje z zakresu teorii (i praktyki) tłumaczenia, w tym wykorzystanie teorii relewancji do analiz przekładoznawczych oraz specyfika przekładu różnego typu tekstów (literatury pięknej, tekstów użytkowych, naukowych itp.) Dobór tematyki jest dostosowany do zainteresowań Studentów.

Pole pogłębionych studiów w ramach magisterskiego seminarium literackiego obejmuje trzy główne rodzaje dzieł literackich, tj. poezję, powieść i dramat, w obszarze literatury  angielskiej XX wieku. Jak zaznaczono w tytule seminarium jego tematyka będzie oscylowała wokół poszukiwań i odkryć, jakim literatura daje świadectwo, nie tylko w aspekcie formalnym, ale także na różnych płaszczyznach tematycznych obejmujących doświadczenie indywidualne, kwestie społeczno-historyczne, zagadnienia  filozoficzno-religijne, dylematy moralne, itp.

 • Seminarium magisterskie: literatura angielska II, prowadzący:  dr Ewa Kowal

Przedmiotem i równocześnie bardziej szczegółową nazwą kursu jest „Reimagining Dominant Narratives.” Seminarium łączące w sobie badania literaturoznawcze i badania nad kulturą stanowi okazję do zapoznania się z szeregiem „badań nad…” oraz teorii, które kwestionują ustalone normy i sposoby myślenia lub nakierowują krytyczną uwagę na obszary dotąd niewystarczająco zbadane. Teksty z zakresu teorii kultury oraz korespondujące z nimi teksty analityczne i krytyczne reprezentujące badania feministyczne, badania nad płcią i męskością, kulturowe badania nad środowiskiem, starzeniem, się, domem i szczęściem (oraz inne) będą towarzyszyć dyskusjom nad odpowiednio wybranymi tekstami literackimi (proza, dramat, poezja, narracja graficzna) i innymi tekstami kultury. To wszystko, w połączneniu z praktyką zaawansowanej analizy literackiej, pomoże studentkom i studentom w wybraniu indywidualnych projektów badawczych i ukończeniu oryginalnej pracy magisterskiej.

Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z prozą amerykańską drugiej połowy XX wieku. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się: innowacyjne techniki narracyjne w powieści, epistemologia i poetyka postmodernizmu, oraz eksperymentalne sposoby przedstawiania wydarzeń historycznych w powieści.
Seminarium rozwija również umiejętność formułowania niezależnych opinii krytycznych na temat tekstów literackich. W trakcie seminarium uczestnicy zapoznają się z technikami badań naukowych z zakresu literaturoznawstwa, oraz z wymaganiami dotyczącymi pisania prac magisterskich. W celu doskonalenia warsztatu pracy, poruszane są miedzy innymi następujące zagadnienia: praca z tekstami źródłowymi, analiza tekstów literackich i krytycznych, struktura pracy magisterskiej, formułowanie tezy, edycja tekstu, dokumentowanie źródeł i tworzenie bibliografii.