Rejestracja na studia niestacjonarne magisterskie, zajęcia obligatoryjne i opcyjne - semestr zimowy 2020/21

W dniu  30.09.2020 br. o godz. 10:30  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2019/2020 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na kierunku filologia angielska i filologia angielska z j. niemieckim.

Rejestracja zakończy się w dniu 12.10 br. o godz. 23:59


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne, opcyjne (dla  I roku  ścieżki przekładoznawczej 3 opcje:  1. Beat Literature lub Transgressive Literature, 2 Metafiction lub Contemporary Short Story i 3. Challenging Authors in Translation lub Ambiguity in Literary Translation, dla II roku ścieżki przekładoznawczej 2 opcje: 1. Translating for humanities lub Introduction to Interpreting i 2.  Reading Modernism lub Reading Postmodernism. Dla I roku ścieżki językoznawczej 2 opcje: 1. Reading Economic Texts lub Understanding Economics i 2.  Business and Legal Translation  lub Effective Business Presentations , dla II roku ścieżki językoznawczej 2 opcje 1. Translation of Official Documents lub Legal Translation i 2. Language and Persuasion lub Language of Advertising and Business Communication) , lektorat i seminarium magisterskie


Studenci I i II roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne i jedno z dwóch seminariów magisterskich na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo). Dodatkowo studenci I roku ścieżki językoznawczej w ramach opcji mają do wyboru jeden z dwóch kursów: Business and Legal Translation lub Effective Business Presentations.


 Harmonogram zajęc w I semestrze 20/21 i programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne


Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.


Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00  rano)


Zajęcia w I semestrze w roku akademickim 20/21 odbywają się w formie zdalnej.


Każdy student ma obowiązek złożyć w  USOSweb do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA         (p. 127), tel. 012 663 43 71

 

Rejestracja na studia niestacjonarne licencjackie, kierunek filologia angielska z j.niemieckim - semestr zimowy 2020/2021.

Rejestracja rozpocznie się 30.09.2020 r. godz. 11:00, a zakończy 12.10.2020 r. godz. 23:59


Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I stopnia.


Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA .


Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).


Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu omyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji w USOSweb. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.


Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.
Po zakończeniu rejestracji, studenci do 27 października 2020 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  


 Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!.