Rejestracja na zajęcia obligatoryjne w r. ak. 2017/18 w IFA UJ

W dniu 24 września br. o godz. 8.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2017/18 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim i II stopnia przekład literacki.

Rejestracja zakończy się w dniu 30 września  br. o godz. 22.00.

UWAGA !

Rejestracja jest dostępna dla studentów,  którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2017/18.

Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE  przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM  I  ETAP  studiów w systemie USOSweb – brak podpięcia powoduje usunięcie studenta z przedmiotu przez system USOS podczas najbliższej migracji danych.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO  na  pisemny,  uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie  najpóźniej  10 października br.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na egzamin z PNJA.

Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć. Na seminarium dyplomowe – przekładoznawstwo (III rok SL) mogą rejestrować się studenci, którzy na II roku SL uzyskali z PNJA ocenę co najmniej 4 (dobry.)

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z  USOSweba  i dostarczyć do Sekretariatu (I piętro, pokój 127)  do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego.

UWAGA !  Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego – będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.