Wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów IFA UJ

Wyjazdy zagraniczne

 • Pracownik, doktorant, student IFA planujący wyjazd za granicę na konferencję, wykład(y), kwerendę, szkolenie, staż, kurs, itp.
  zobowiązany jest do złożenia wypełnionego, kompletnego wniosku wyjazdowego do podpisu przez dyrektora IFA w terminie 14 dni przed datą planowanego wyjazdu. Formularz jest zamieszczony w zakładce Pracownicy/Dokumenty oraz na stronie www UJ (Patrz: Nauka/Wymiana Międzynarodowa/Procedury wyjazdowe).
 • Złożenie wniosku wyjazdowego jest obowiązkowe niezależnie od tego, czy wyjeżdżający ubiega się o zwrot kosztów wyjazdu.
 • Osoby, które nie złożą wniosku wyjazdowego w terminie, nie są ubezpieczone na czas pobytu za granicą, co może niekiedy skutkować poważnymi konsekwencjami.
 • Osoby ubiegające się zwrot kosztów wyjazdu (podróż, diety, inne opłaty), które nie złożą wniosku wyjazdowego w terminie, nie będą miały rozliczonych kosztów i ich wyjazd nie będzie pokrywany ze środków IFA lub Wydziału.
 • Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

a.    zaproszenie (list, fax, e-mail) określający zakres świadczeń zapewnianych przez stronę przyjmującą, lub
b.    program konferencji/kongresu wraz z tytułem zgłoszonego regeratu/plakatu lub
c.    krótki opis realizowanych badań ( w przypadku badań terenowych, kwerendy bibliotecznej, badań w ramach międzynarodowych projektów badawcz

 • Osoby wyjeżdżające w ramach wymiany bezpośredniej, umów międzyrządowych oraz programu Erasmus są zwolnione z obowiązku składania zaproszeń.
 • Wyjazdy w ramach wymiany bezpośredniej realizowane są na podstawie wcześniejszej kwalifikacji.
 • Finansowanie wyjazdu ze środków funduszu na działalność statutową jednostki wymaga wcześniejszej zgody kierownika zespołu badawczego, którego członkiem jest dany pracownik.
 • Przed złożeniem wniosku do podpisu przez Dyrektora IFA, należy złożyć wniosek u p. mgr M. Antos w celu sprawdzenia dostępności środków.
 • Do wniosku wyjazdowego należy dołączyć wypełniony formularz polecenia wyjazdu służbowego (Patrz: Pracownicy/Dokumenty).
 • O ile pracownik składający wniosek wyjazdowy nie wyznacza zastępstwa, zobowiązany jest do odrobienia wszystkich zajęć zaplanowanych w dniach, w których jest nieobecny w pracy w związku z wyjazdem służbowym za granicę.
 • Instrukcje dotyczące dokumentów związanych z wyjazdem oraz jego rozliczeniem po powrocie znajdują się na stronie www UJ (Patrz: Nauka/Wymiana Międzynarodowa/Procedury wyjazdowe).

Wyjazdy krajowe

 • Pracownik IFA planujący wyjazd na konferencję krajową zobowiązany jest pobrać druk polecenia wyjazdu służbowego (tzw. delegacji) w sekretariacie, u p. mgr M. Antos.
 • Zwrot kosztów delegacji może nastąpić jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody kierownika zespołu badawczego, którego członkiem jest dany pracownik, na sfinansowanie poszczególnych świadczeń (podróży, diet hotelowych, opłaty konferencyjnej itp.) ze środków zespołu.
 • Wyjazd na konferencję krajową, podobnie jak wyjazd zagraniczny, wymaga odrobienia zajęć dydaktycznych, które zgodnie z kalendarzem akademickim, zaplanowane są w dniu lub dniach nieobecności pracownika. W przypadku wyjazdu, pracownik zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa lub do odrobienia wszystkich zajęć dydaktycznych. Złożenie formularza delegacji do podpisu przez Dyrektora IFA uważa się za zobowiązanie do odrobienia zajęć przypadających w trakcie wyjazdu.
   

Wyjazdy o charakterze dydaktycznym (warsztat, szkolenie, udział w szkole letniej) może być dofinansowany z tzw. rezerwy dydaktycznej dyrektora IFA, w miarę dostępności środków. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie podania zawierającego cel wyjazdu oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania. Podanie musi być złożone co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem.