Plany urlopów

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 163 Kodeksu pracy oraz  postanowieniami  Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 11/III/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim – tekst jednolity, przypominam o konieczności opracowania planów urlopów wypoczynkowych w 2013 roku dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.


W planie urlopów proszę uwzględnić cały zaległy oraz bieżący urlop wypoczynkowy, z wyjątkiem, przysługujących w danym roku kalendarzowych, 4 dni urlopu na żądanie. Jednocześnie informuję, że urlopu zaległego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września 2013 roku.


Plany urlopów należy ustalić kierując się indywidualnymi wnioskami pracowników oraz koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy jednostki. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze zobowiązani są wskazać osobę, która będzie ich zastępowała w czasie urlopu. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Przesunięcie terminu zaplanowanego urlopu może nastąpić na umotywowany ważnymi przyczynami wniosek pracownika, podpisany przez kierownika jednostki organizacyjnej,  złożony w Dziale Spraw Osobowych przed planowanym terminem urlopu.


Wszelkie informacje o stanie wykorzystania przez podległych pracowników urlopów wypoczynkowych oraz o przysługujących im limitach nieobecności, dostępne są w Portalu Informacyjnym UJ w zakładce - system samoobsługi menadżerów/zespół/limity nieobecności.

Plany urlopów wypoczynkowych zaakceptowane przez kierowników jednostek organizacyjnych należy składać w Dziale Spraw Osobowych, ul. Straszewskiego 27,  pokój 122, w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.