dr hab. Maria Jodłowiec

Od czasu studiów magisterskich w Instytucie Filologii Angielskiej UJ oraz studiów w Instytucie Językoznawstwa i Fonetyki w University College London, pod opieką Prof. Deirdre Wilson, zainteresowana zagadnieniami z dziedziny pragmatyki językoznawczej. Jej praca doktorska pt. The Role of Relevance in the Interpretation of Verbal Jokes była pionierską próbą zastosowania teorii relewancji do analizy humoru słownego. Zajmuje się również teorią rozwijania kompetencji w języku obcym i różnymi modelami kształcenia nauczycieli. Jest autorką licznych artykułów, które ukazały się w czasopismach naukowych i dziełach zbiorowych.  Redaktorka jednego i współredaktorka dwóch zbiorów artykułów.

W latach 1997–2002 pełniła funkcję kierownika Zakładu Metodyki Nauczania Języka Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej.

W latach 2007–9 zaangażowana w Unijny projekt kształcenia nauczycieli w wymiarze europejskim – EMETT.

Od roku 2004 jest kierownikiem „Pracowni praktycznej nauki języka angielskiego".

Od roku 2008 członek Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium".

 

Wybrane artykuły:

1. 1987 "On some linguistic devices that verbal jokes make use of", Zeszyty Naukowe UJ, 39–45.
2. 1991  "What makes jokes tick?" UCL Working Papers in Linguistics3 : 241–53.
3. 2005  „Techniki ludyczne w kształtowaniu świadomości różnic międzykulturowych." [w:]  M. Mackiewicz (red.). Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa,271­–279.
 
4. 2005 "Developing a reflective practitioner: a teacher educator's perspective." In        M. Misztal and M. Trawiński (eds.). Studies in Teacher Education. Language, Literature and Culture. Kraków: WydawnictwoNaukowe Akademii Pedagogicznej, 9–16.
 
5. 2006 "Raising meta-awareness in language teacher education." In E. Lorek-Jezińska, T. Siek-Piskozub, K. Więckowska (eds.). Worlds in the Making: Constructivism and Postmodern Knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 198–207.
 
6. 2007 „Teorie pragmalingwistyczne a przyswajanie języka drugiego/obcego." [w:] M. Jodłowiec, A. Niżegorodcew (red.). Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 77–85.
 
7. 2007 „Komunikacja nie wprost w ujęciu teorii relewancji."  [w:] J. Majer, J. Nijakowska (red.). Język-poznanie-zachowanie. Studia nad psycholingwistycznymi aspektami przyswajania języka.Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 10-28.
 
8. 2007 "Relevance, underdeterminacy and indeterminacy." In J. Arabski, D. Gabryś-Barker, A. Łyda (eds.). Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages. vol. 1, Katowice: University of Silesia, 145–158.
 
9. 2008 "What's in the punchline?" In E. Wałaszewska, M. Kiesielewska-Krysiuk, A. Korzeniowska and M. Grzegorzewska (eds.), Relevant Worlds: Current Perspectives on Language, Translation and Relevance Theory. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 67–86.
 
10. 2009 "Relevance and misunderstanding." In E. Tarasti, P. Forsell and R. Littlefield (eds.). Communication: Understanding/Misunderstanding. vol. 1. Acta Semiotica Fennica XXXIV. Imatra: International Semiotics Institute/Helsinki: Semiotic Society of Finland, 651–661.