dr hab. Grzegorz Szpila, prof. UJ

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Ukończył anglistykę na UJ w roku 1994, po czym rozpoczął studia doktoranckie na tym samym uniwersytecie. Pracę doktorską poświeconą leksemom zwierzęcym w przysłowiach angielskich obronił na UJ w roku 1999. Od początku pracy zawodowej związany z IFA. Od roku 2003 na stanowisku adiunkta. Od 2003 pełni funkcję sekretarza naukowego w IFA.

Zainteresowania naukowe obejmują: frazeologię, frazeografię, paremiologię, paremiografię, frazeostylistykę, paremiostylistykę, leksykologię porównawczą angielsko-polska. Obecnie przygotowuje pracę habilitacyjną na temat frazeostylistyki powieści Salmana Rushdiego.

Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą (Armenia, Chiny, Finlandia, Wielka Brytania, Dania, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Węgry). Jest członkiem Krakowskiego Towarzystwa Propagowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium (członek Zarządu oraz redaktor Wydawnictwa Tertium), European Phraseological Society, the Polish Association for the Study of English, oraz the International Association of Literary Semantics. Od 2003 roku jest członkiem Komisji Frazeologicznej Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem 5 książek, 60 artykułów i recenzji oraz redaktorem i współredaktorem 5 monografii.


Publikacje

Książki

 1. Krótko o przysłowiu, 2003. Kraków: Collegium Columbinum.
 2. An English-Polish Dictionary of False Friends. 2003. Kraków: Egis.
 3. Make Friends with False Friends. Practice Book. 2005. Kraków: Egis.
 4. Get Your Message Across. Ćwiczenia do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Poziom podstawowy. 2006. Kraków: Egis. 
 5. Get Your Message Across. Ćwiczenia do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Poziom rozszerzony. 2006. Kraków: Egis. 

Wybrane artykuły

 1. „Przysłowie – semantyka tekstu jednozdaniowego", Język Polski, 5/1999: 371-378.
 2. „False Friends in Phraseology: An English-Polish Contrastive Study". In E. Mańczak-Wohlfeld (ed.), Tradition and Postmodernity. English and American Studies and the Challenge of the Future. Kraków 2000; Jagiellonian University Press, 77-82.
 3. „Semantyka kontekstualna leksemów zwierzęcych w przysłowiach", Literatura Ludowa 3/2000:13-22.
 4. „Archaic Lexis in Polish Proverbs". In W. Witalisz, (ed.), "And gladely wolde he lerne and gladly teche." Sudies on Language and Literature in Honour of Professor Dr. Karl Heinz Göller. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, 187-193.
 5. „Rzecz o polskich priamelach", Literatura Ludowa 1/2001: 13-20.
 6. „Opis konotacyjny leksemów w analizie kontrastywnej frazeologizmów", Poradnik Językowy, 3/2001: 31-42.
 7. „Minimum paremiologiczne języka polskiego – badanie pilotażowe", Język Polski 1/2002: 36-42
 8. „Angielsko-polskie słowniki frazeologiczne przełomu wieków". In W. Chłopicki, (red.), Język trzeciego tysiąclecia II, tom 2: Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, seria Język a Komunikacja 4, Kraków: Wydawnictwo Tertium, 2002, 349-357.
 9. „Teaching universal and culture-specific concepts. A case study of English and Polish proverbs". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, z. 121. Kraków, 317-323.
 10. "Who Cooks Rushdie's Phraseological Geese?", Stylistyka XII/2003: 149-161.
 11. „Phraseology in a Literary Text: Forms and Functions". In J. Leśniewska, E. Witalisz, (red.), The Legacy of History. English and Amercian Studies and the Significance of the Past. Vol. 2. Language and Culture. Kraków: Jagiellonian University Press, 2004, 30-40.
 12. "Frazeologia angielsko-polska w Wielkim słowniku angielsko-polskim PWN", Poradnik Językowy 3/2004: 8-23.
 13. "Outwitting False Friends – Mission Impossible?" In F. König et al. (2005), Proceedings of the 2004 Interntional Symposium on Applied Linguistics and Language Teaching Beijing-Shanghai. Cedar Falls: The University of Iowa Press, 196-202.
 14. "Metonymic Operations in Polish Proverbs", Proverbium 22 (2005): 403-414.
 15. "Metonimia i synekdocha w przysłowiach polskich". In J. Raclavská (red.), Parémie národů slovanských II. Ostrava: Wyd. Universitas Ostraviensis, 2005, 129-135.
 16. „W poszukiwaniu prototypowych kontekstów paremicznych". Lewicki, A. M. (red.), Problemy frazeologii europejskiej VII, Lublin: Norbertinum, 2005, 27-37.
 17. "False Friends in Dictionaries. Bilingual False Cognates Lexicography in Poland". International Journal of Lexicography, vol. 19, no 1 (March 2006): 73-97.
 18. "Proverbial Wisdom in Contemporary English-Polish Dictionaries". In A. Häcki Buhofer, H. Burger, (Hg.) (2007): Phraseology in  Motion II. Theorie und Anwendung. Akten der Internationalen Tagung  zur Phraseologie (Basel, 2004). Hohengehren: Schneider Verlag, 319-327.
 19. "Idiomaticity in Contemporary English-Polish Idiom Dictionaries". In M. Nenonen, S. Niemi, (eds). Collocations and Idioms 1. Joensuu: Joensuu Univeristy Press, 2007, 342-353.
 20. „Paremiologia a stylistyka". Stylistyka XVI (2007): 613-632.
 21. „Przysłowia w powieściach Doroty Masłowskiej". In J. Raclavská (red.), Parémie národů slovanských III. Ostrava: Wydawnictwo Universitas Ostraviensis, 2007, 221-230.
 22. "Proverbs as Vehicles of Truth in Contemporary English Literature". Armenian Folia Anglistika 2(4)/2007: 39-44.
 23. "Metonymic Replacements in Idioms". In C. Mellado Blanco, (ed.), Beiträge zur Phraseologie aus textueler Sicht. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2008, 225-235.
 24. "Paremic Verses: Proverbial Meanings in Salman Rushdie's Novels". Journal of Literary Semantics 37 (2008): 97-127.
 25. "Paremic Allusions in Salman Rushdie's Novels", Proverbium 25 (2008): 379-398.
 26. "Humour as a Tool in Communicating Proverbial Wisdom in Polish Graffiti". Acta Ethnografica Hungarica 54 (1) 2009: 105-114.
 27. "In Serach of Phraseo-sense: Salman Rushdie's Idiomatic Meanings." In E. Chrzanowska-Kluczewska, G. Szpila (eds.), In Search of (Non)Sense. Cambridge: Cambridge Scholars, 2009, 88-99.