prof.zw. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

W 1973 r. ukończyła anglistykę na UJ, po czym rozpoczęła studia doktoranckie na UW, gdzie w 1977 r. otrzymała stopień doktora na podstawie rozprawy pt. „Imperative sentences in English" napisanej w ujęciu gramatyki generatywnej. Od 1.X.1977 r. zatrudniona w IFA UJ z przerwą w latach 1981 – 1984 na urlop macierzyński i wychowawczy. W 1992 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego w oparciu o monografię zatytułowaną „Analiza zapożyczeń angielskich w języku polskim" (1992), a w 1996 r. - tytuł profesora („Angielskie elementy leksykalne w języku polskim" - 1994, „Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim" - 1995). W 1997 r. została powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ, a w 2008 r. - na stanowisko profesora zwyczajnego UJ.

Jest autorką ponad 140 publikacji, w tym 5 książek (1 współaut.), współautorką 8 skryptów i podręczników, z których 1 doczekał się 14 wydań, w tym dwu za granicą („A Practical Grammar of English") oraz redakcji 7 książek (3 współred.). Od 2006 r. redaguje rocznik „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis". Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół teorii kontaktów językowych, wpływu języka angielskiego na polszczyznę i inne języki europejskie (np. współudział w projekcie, który został sfinalizowany wydaniem 3 książek przez Oxford University Press: „A Dictionary of European Anglicisms. A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European Languages" - 2001/2005, „An Annotated Bibliography of European Anglicisms" - 2002, „English in Europe" - 2002/2004), a także wokół pozycji angielskiego w świecie oraz zagadnień związanych z gramatyką języka angielskiego.
 
Wypromowała 10 doktorów, napisała w sumie kilkadziesiąt recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych, wniosków na tytuł profesora i stanowisko profesora. Jest członkiem paru rad naukowych czasopism językoznawczych.
 
Wygłosiła wiele wykładów gościnnych na uniwersytetach w Skopje, Nijmegen, Helsinkach, Lille, Udine, Erlangen, Ratyzbonie, Kolonii, Madrycie, Oslo, Barcelonie, Konyi, Gruzji, Armenii i na Tajwanie.
 
Jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych; w latach 2003 – 2006 była przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. W 2003 r. została wybrana na członka Komitetu Językoznawstwa PAN, a w 2011 r – na wiceprzewodniczącą  Komitetu. W 2010 r. zostala wybrana na czlonka Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytulow Naukowych. Od 2011 r. reprezentuje Polskę w Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Kongresu Lingwistów.
 
Od 1993 do 1999 r. była prodziekanem Wydziału Filologicznego, od 1994 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Językoznawstwa Angielskiego w IFA UJ, który to Zakład w 2011 r.  przekształcił się w Katedrę Językoznawstwa Angielskiego. Od 1999 r. jest ekspertem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, a od 2002 – recenzentem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W 2000 r. założyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, którymi kieruje od 2001 r. W latach 2002 – 2008 była dyrektorem IFA UJ. W 2019 r. została wybrana do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2019-2023.
 
Otrzymała nagrodę Ministra III stopnia w 1983 r., szereg nagród Rektora UJ za pracę naukową i organizacyjną, a w 2009 r. - nagrodę Prorektora UJ ds. badań i współpracy naukowej za wybitne osiągnięcia naukowe jako jedna z siedmiu osób na Wydziale Filologicznym. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2001 r., Medalem KEN w 2007 r., Złotym Medalem za Długoletnią Służbę w 2010 r., a w 2013 r. medalem DE STUDIIS RERUM ANGLICARUM SILESIIS BENE MERENT przyznanym przez Uniwersytet Śląski.  
 

Spis publikacji przed uzyskaniem tytułu profesora

 
 
I. Książki
 
1. Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze   nr 235, Kraków: Wydawnictwo UJ, 1992.
(Rec. E. Lotko w Časopis pro moderni filologii, 1994.76.2: 116-8; J. Krajewska w Wiener Slavistisches Jahrbuch 1995. 41: 301-4).
2. Angielskie elementy leksykalne w języku polskim, Kraków: Universitas, 1994 (Rec. J. Krajewska w Wiener Slavistisches Jahrbuch 1995. 41: 301-4).
3. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków: Universitas, 1995 (Rec. E. Lotko w Časopis pro moderni filologii, 1996.78: 45-8, H. Gburek w Zeitschrift fuer Anglistik und Amerikanistik 1998.3: 254-6, J. Krajewska w Wiener Slavistisches Jahrbuch 1995.41: 301-4).
 
II. Podręczniki
 
1. A Practical Grammar of English, cz.I, Kraków: Wydawnictwo UJ, 1981 wyd. I; 1982 wyd. II (współaut. A.Niżegorodcew).
2. A Practical Grammar of English, cz. II, Kraków: Wydawnictwo UJ, 1981 wyd. I; 1982 wyd. II (współaut. A. Niżegorodcew).
3. A Practical Grammar of English, cz. III, Kraków: Wydawnictwo UJ, 1981 wyd. I; 1983 wyd. II. (współaut. E. Willim).
4. A Practical Grammar od English, Warszawa: PWN, 1987 wyd. III zmienione (współaut. A. Niżegorodcew, E. Willim).
5. A Practical Grammar of English, cz. IV, Kraków: Wydawnictwo UJ, 1988 (współaut. E. Willim).
6. Mała gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1981 (współaut. A. Niżegorodcew, E. Willim).
7. Teksty i podteksty, B. Mazur, R. Nagucka (red.) Kraków: Universitas, 1983 (współaut.).
 
III. Artykuły
 
1. Stative verbs in imperative sentences, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze" 1979.63: 43-7.
2. The use of stative verbs in English and Polish imperative sentences, „Kwartalnik Neofilologiczny" 1980a.XXVII.1: 43-8.
3. Angielskie zdania warunkowe w procesie nauczania, „Języki Obce w Szkole" 1980b.4: 222-6.
4. Clipping in English seen in relation to Zipf's hypothesis, „Kwartalnik Neofilologiczny" 1980c.XXVII.3: 359-63.
5. Analiza błędów gramatycznych w pracach kandydatów na filologię angielską, „Przegląd Glottodydaktyczny" 1984a.VI: 117-29 (współaut. E. Willim).
6. Teaching English grammar to Polish university students, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczno-Literackie" 1984b.51: 227-33 (współaut. A. Niżegorodcew).
7. A note on the classification of English imperative sentences, „Kwartalnik Neofilologiczny" 1984c.XXXI.1: 45-9.
8. On some Russian words in the British press, „Kwartalnik Neofilologiczny" 1984d.XXXI.3: 351-4.
9. On the construction ‘give it him', „Kwartalnik Neofilologiczny" 1986.XXXIII.1:61-5.
10. Najstarsze zapożyczenia angielskie w polszczyźnie, „Język Polski" 1987a.LXVII: 25-31.
11. Efemerydy pochodzenia angielskiego w Słowniku wileńskim, „Poradnik Językowy" 1987b: 100-3.
12. Anglicyzmy w Słowniku warszawskim, „Język Polski" 1988a.LXVIII: 24-9.
13. Liczba mnoga zapożyczeń angielskich, „Poradnik Językowy" 1988b: 512-4.
14. Semantic fields of English loanwords in modern Polish, „Kwartalnik Neofilologiczny" 1988c.XXXV.3: 271-84.
15. Z historii rozwoju analizy składnikowej znaczenia leksykalnego, „Przegląd Humanistyczny" 1989.12: 139-51.
16. Zapożyczenia angielskie w słowniku Jungmanna, „Studia Occidentalis" 1989-90.46.7: 115-9.
17. Przedmioty językoznawcze w kształceniu nauczycieli języka angielskiego na poziomie akademickim, „Materiały i Sprawozdania", Kraków: Wydawnictwo WSP, 1990.18: 61-70 (współaut. M. Jodłowiec).
18. The semantic integration of English loanwords in Polish, „Kwartalnik Neofilologiczny" 1991a.XXXVIII.1: 45-54.
19. Dopełniacz niektórych zapożyczeń angielskich w języku polskim, „Poradnik Językowy" 1991b: 429-31.
20. Tamersi - nowa tendencja w języku polskim? „ Poradnik Językowy" 1991c: 431-2.
21. Uwagi o wpływie języka angielskiego na polszczyznę końca XX w., „Język Polski" 1993a.LXXIII: 279-81.
22. Najstarsze zapożyczenia angielskie w polszczyźnie, Historia języka polskiego. Wypisy z literatury. Z. Krążyńska (red.) Poznań: UAM, 1993b: 232-4 (przedruk skróconej wersji wcześniej opublikowanego artykułu).
23. Leksykon w procesie nauczania języka angielskiego, „Języki Obce w Szkole" 1994a.3: 206-8.
24. On some lexical differences between English and Polish, „Kwartalnik Neofilologiczny" 1994b.XLI.1: 31-5.
25. Leksykon zapożyczeń angielskich w języku polskim, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 1994c.L: 101-8.
26. English loanwords in Amszejewicz's dictionary, „Kwartalnik Neofilologiczny" 1994d.XLI.3: 251-4.
27. The projected "Usage Dictionary of Anglicisms in Selected European Languages (UDASEL)", „The European English Messenger" 1994e.3.2: 65-9 (współaut. M. Goerlach).
28. Should we teach English lexicon? In A. Niżegorodcew, A. Kosiarz-Stolarska (red.) "Second and Foreign Language Acquisition", Kraków 1995a: 43-5.
29. Parę uwag na temat wielojęzycznego słownika Ph.A. Nemnicha, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze" 1995b.117: 69-72.
30. Parę uwag o pierwszej gramatyce języka angielskiego wydanej w Polsce, „Języki Obce w Szkole" 1996a.5: 395-8.
31. The influence of English on the language of Polish teenagers, "Studia Etymologica Cracoviensia" 1996b.1: 45-8.
32. The frequency of English loanwords in written Polish, „Suvremena lingvistica" 1996c.22.1-2: 643-8.
 
V. Recenzje i sprawozdania
 
1. R.A. Close ,  A Reference Grammar for Students of English," Studia Anglica Posnaniensia" 1979.11: 210-12.
2. G. Leech and J. Svartvik,  A Communicative Grammar of Polish, „Kwartalnik Neofilologiczny" 1983.XXX.1: 86-8.
3. F. Aarts and J. Aarts, English Syntactic Structures, "Studia Anglica Posnaniensia" 1985.17: 310-11.
4. R. Bosewitz, Penguin Students' Grammar, „Języki Obce w Szkole" 1989.5: 459-60.
5. Zapożyczenia angielskie w słowniku Jungmanna, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN" 1990.XXXI.2: 40-1.
6. Zapożyczenia angielskie w języku polskim (XVIII-XX w.), „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN" 1992.XXXVI.1-2: 45-6.
7. E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, „Kwartalnik Neofilologiczny" 1996.XLIII: 167-8.
 

Spis publikacji po uzyskaniu tytułu profesora

 
 
I. Książki
 
 1. A Dictionary of European Anglicisms. A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European Languages. M. Goerlach (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2001 (uznana za najlepszą książkę roku przez Brytyjskie Towarzystwo Językoznawstwa Stosowanego), 2005 wyd. II.
2. Angielsko-polskie kontakty językowe. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2006.
 
II. Podręczniki
 
 1. A Practical Grammar od English (współaut. A. Niżegorodcew, E. Willim)  2010 wyd. XIV,  Kaunas: „Sviesa", Litwa; 1999 wyd. VIII,  Praha: Academia, Republika Czeska; 2010 wyd. XIV, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Mała gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami (współaut. A. Niżegorodcew, E. Willim) 1999 wyd. V, Warszawa: Wiedza Powszechna.
3. A Contrastive Approach to Problems with English (współaut. E. Willim) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
 
III.  Redakcja książek
 
 1.Professor Roman Dyboski. Founder of English Studies in Poland. Proceedings of the Commemorative Conference for Roman Dyboski (1883 -1945) (współred.Teresa Bela), Kraków: Universitas, 1998.
2. Tradition and Postmodernity. English and American Studies and the Challenge of the Future, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2000.
3. Studia Linguistica. In honorem Stanislai Stachowski, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2000.
4. Proceedings from the Tenth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English (PASE Papers in Linguistics, Translation and TEFL Methodology), Kraków: Wydawnictwo UJ, 2002.
5. Radosa Personiba (współred.) vol.  II, Riga: Raka, 2002-2003.
6. Studies on the Turkish World. A Festchrift for Professor Stanisław Stachowski on the Occasion of His 80th Birthday (współred.). Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.
7. Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie (red. naukowa i merytoryczna). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
8. Exploring the Microcosm and Macrocosm of Language Teaching and Learning. A Festschrift on the Occasion of 70 th Birthday of Professor Anna Niżegorodcew  (współred.). Kraków: Wydawnictwo UJ, 2013.
9. Words and Dictionaries. A Festschrift  for Professor Stanisław Stachowski on the Occasion of His 85th Birthday (współred.).  Kraków: Wydawnictwo  UJ, 2015.
 
 
IV.  Redakcja rocznika
 
 1. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Kraków: Wydawnictwo UJ,  2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 
V. Artykuły
 
1. O konieczności nauczania gramatyki języka obcego, „Języki Obce w Szkole" 1997a.2: 138-43.
2. Teksty i podteksty - podręcznik do nauki kultury i języka polskiego dla zaawansowanych studentów anglojęzycznych (współaut. W. Chłopicki, M. Jodłowiec).  In B. Janowska, Z. Porayski-Pomsta  „Język polski w kraju i za granicą", Warszawa 1997b.II: 31-4.
3. Czy rzeczywiście nadużywamy zapożyczeń angielskich w polszczyźnie?, „Język Polski" 1997c. LXXVII.4-5: 292-7.
4. The future of libraries from the linguist's point of view, "Studia in Librarianship and Information Science" 1997d.3: 47-8.
5. Najnowsze zapożyczenia angielskie w polskiej prasie, „Poradnik Językowy" 1997e: 84-6.
6. Roman Dyboski as a grammarian (współaut. E. Chrzanowska-Kluczewska). In T. Bela, E. Mańczak-Wohlfeld (red.) Professor Roman Dyboski: Founder of English Studies in Poland. Proceedings of the Commemorative Conference for Roman Dyboski (1883-1945)  Kraków 1998a: 69-75.
7. Pozytywne i negatywne aspekty programu TEMPUS JEP 09639-95. Uwagi językoznawcy. In J. Gierowski (red.) „Biblioteka ekumenizmu i dialogu", Kraków 1998b.6: 35-41.
8. On teaching English-Polish contrastive grammar (współaut. E. Willim). In M. Wysocka (red.) „On Language Theory and Practice" Katowice 1999a. II: 53-9.
9. Elementy kultury angielskiej w „Panu Tadeuszu". In Z. Kurzowa, Z. Cygal-Krupa (red.) „Mickiewicz i Kresy", Kraków 1999b: 221-9.
10. Wpływ angielszczyzny na języki europejskie, „Kwartalnik Neofilologiczny" 1999c.XLI: 129-135.
11. On the origin of-s in the third person singular present indicative, "Studia Etymologica Cracoviensia" 1999d.IV: 97-104.
12. Nowe zjawiska w procesie zapożyczania z języka angielskiego do polszczyzny. In M. Brzezina i H. Kurek (red.) „Collectanea Linguistica. In Honorem Casimiri Polański", Kraków 1999e:119-24.
13. Anglicyzmy w terminologii marynistycznej, „Poradnik Językowy" 1999f: 30-4.
14. Najstarsza warstwa anglicyzmów określających ubiór w języku polskim. In H. Wróbel (red.) „Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane prof. Teresie Orłoś", Kraków 2000a:149-54.
15. Tendencje purystyczne we współczesnej polszczyźnie. In E. Mańczak-Wohlfeld (red.) „Studia Linguistica. In honorem Stanislai Stachowski", Kraków 2000b:93-7.
16. Jeszcze o najnowszych zapożyczeniach angielskich w języku polskim, „Poradnik Językowy" 2000c: 74-6.
17. Gramatyka języka polskiego w kształceniu neofilologów (współaut. J. Labocha), „Biuletyn Glottodydaktyczny" 2000d.6: 101-5.
18. Pozycja języka angielskiego w świecie. In Z. Cygal-Krupa (red.) "Studia Językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej", Kraków 2001a: 209-14.
19. The English equivalents in "Linguarum totius orbis vocabularia comparativa".  In W. Witalisz (red.) "Studies on Language and Literature in Honour of Professor Karl-Heinz Goeller". Kraków 2001b:181-6.
20. The humanities for natural scientists (on the example of linguistics). 2002a. Interdisciplinary education - challenge of 21st century, Kraków: Fall.
21. Występowanie zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie. In W. Chłopicki (red.) „Język trzeciego tysiąclecia" , Kraków 2002b.2: 341-7.
22. An Annotated Bibliography of European Anglicisms. In  M. Goerlach (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2002c: 176-89.
23. English in Europe. In M. Goerlach (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2002d: 213-29, 2004 wyd. II.
24.  Anglicyzmy w słowniku wyrazów obcych M. Arcta a występowanie zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze" 2003.121: 213 - 8.
25. Does the spread of English constitute a threat to Polish? In A. Duszak, U. Okulska (eds.) „Speaking from the Margin", Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004a: 177-82.
26. Nowa forma kształcenia – studia międzywydziałowe. In D. Skulicz (red.) „W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej", Kraków, 2004b: 163-6.
27. Starsze i nowsze zapożyczenia angielskie w mówionej oraz pisanej odmianie języka polskiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 2004c. LX: 109-15.
28. Fonetyka zapożyczeń angielskich w polszczyźnie XXI wieku, „Poradnik Językowy" 2004d: 3-7.
29. Język angielski na przełomie stuleci. In H. Kurek, J. Labocha (red.) „Studia Linguistica. Danutae Wesołowska oblata", Kraków 2004e: 163-8.
30. The oldest layer of English loans in the Polish language. In A. Witalisz, D. Jandl, K. Odwarka, H.D. Pohl, W. Witalisz (red.) "Filled with many splendored words. Papers on Culture, Language and Literature in Honour of Prof. Dr. Fritz K. Koenig", Krosno 2005a: 263-8.
31. Język angielski w polskich nagłówkach prasowych. In M. Dąbrowska (red.) „Język trzeciego tysiąclecia", Kraków 2005b.8.3: 57-63.
32. English borrowings in two contemporary Polish lexicons of anglicisms, "Studia Turcologica Cracoviensia" 2005c.10: 269-77.
33. Angielski językiem międzynarodowej komunikacji „Alma Mater" 2005d.75: 34-5.
34. Language contact vs. foreign and second language acquisition. In J. Arabski (ed.) "Cross-linguistic Influences in the Second Language Lexicon", Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters,  2006a: 46-54.
35. Basic assumptions of the theory of borrowing, „Armenian Folia Linguistika" 2006b.1(2): 55-60.
36. Gramatyka języka angielskiego w nauczaniu studentów polskich (współaut. E. Chrzanowska-Kluczewska). In A. Duszak, E. Gajek, U. Okulska (red.) „Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym", Kraków 2006c: 101-12.
37.The semantics of English loanwords in European languages, In O.O. Taranienko (ed.) „Problemi zistavnoi semantiki" 2007a.8: 114-18.
38. English studies in Poland  (with reference to linguistics). In Ming-Yu Tseng (ed.) „Exploring Language at the Interface", Kaoshiung 2007b: 209-35.
39. Nieścisłości w polskich słownikach wyrazów obcych. In G. Szpila (red.) „Język trzeciego tysiąclecia", Kraków 2007c.17: 209 -17.
40. Rodzaj gramatyczny zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 2007d.LXIII: 39 - 48.
41. Some remarks on „A Usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European Languages", „Armenian Folia Linguistika" 2007e: 1.3:18 – 27.
42. Teaching English grammar to Polish students (współaut. E. Chrzanowska-Kluczewska),   „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 2008a: 125: 29 – 40.
43. Morfologia zapożyczeń angielskich w językach europejskich, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 2008b: 113 – 120.
44. Influences of  English in the Polish language since the end of the Communist era. In E. Andrews (ed.) „Linguistic Changes in Post-Communist Eastern Europe and Eurasia", New York 2008c: Columbia University Press, 88 -102 (rozdział w książce).
45. Niedostatki w opisie znaczenia w słownikach języka polskiego. In M. Kita (red.) „Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej", Katowice 2008d:  323 – 330 (tom recenzowany).
46. The impact of English on Polish: myth or truth?, „Kwartalnik Neofilologiczny" 2008e: LV: 3 – 8.
47. A contrastive approach to teaching English as a foreign language. In M. Wysocka (ed.) „On Languge Structure Acquisition and Teaching", Katowice 2009a: 445 – 453.
48. Terminologia językoznawcza w Wikipedii. In A. Janus-Sitarz  (red.) „W trosce o dobrą edukację . Prace dedykowane prof. Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej". Kraków 2009b: 445 - 453.
49. Ortografia i fonetyka zapożyczeń angielskich w językach europejskich. In R. Przybylska, J. Kąś, K. Sikora (red.) „Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj". Kraków 2010a: 403 - 408.
50. Czas w procesie zapożyczania. In E. Komorowska (red.) „W kręgu koloru, przestrzeni i czasu" Szczecin 2010b: 181 – 188.
51. Uwagi na temat „Słownika zapożyczeń angielskich w polszyźnie". „Prace Komisji Neofilologicznej PAU" 2010c. IX: 73 – 84.
52. Język polski w dobie globalizacji. In J. S. Gruchała, H. Kurek (red.) „ Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu". Kraków 2010d: 213 – 221.
53. Semantyka zapożyczeń angielskich w języku francuskim.  In J. Górnikiewicz, H. Grzmil-Tylutki, I. Piechnik (red.) „W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej" Kraków 2010e: 317 – 324.
54. The nature of English as a foreign language in Poland . In P.P. Chruszczewski, Z. Wąsik (eds.)  „Languages in Contact", Wrocław 2011a:121 – 126.
55. Uwagi na temat liczby mnogiej zapożyczeń angielskich. In E. Komorowska, D. Stanulewicz (red.) „Liczba i miara w językach i kulturach świata", Szczecin 2011b: 169 – 175.
56. The status of English lexis in Polish. In Z. Wąsik, P.P. Chruszczewski (eds.) „Languages in Contact" ,Wrocław 2012a: 165 – 175.
57. The assimilation of English loanwords in Polish and German on the semantic level. In    M. Olpińska-Szkiełko, S. Grucza, Z. Berdychowska, J. Żmudzki (eds.) „Der Mensch und seine Sprache" Frankfurt am Main, 2012b: 428 – 435.
58. Polski wariant języka polskiego – Polish English. In M. Pachowicz, K. Choińska (red.) „Mundus verbi.In honorem Sophiae Cygal-Krupa" Tarnów, 248 – 252.
59. English loanwords in Polish,  „Kwartalnik Neofilologiczny" 2013.  LX: 17 - 28.
60. A comparison of the influences of English on Hungarian and Polish. In:  E. Witalisz (red.) „Papers in Languge, Culture and Literature", Krosno  2013b: IV: 185 - 197.
61.Angielskie wyrazy okolicznościowe we współczesnej polszczyźnie (współaut. M. Kuźniak),  „LingVaria" 2014a: IX.1:69- 79.
62. Profesor Roman Dyboski jako gramatyk (współaut.  E. Chrzanowska-Kluczewska), „Prace Komisji Neofilologocznej PAU 2014b. XII: 35 – 42.
63. Zmiany  w programach nauczania  językoznawstwa na krakowskiej anglistyce. In: D. Dziadosz, A. Krzanowska, A. Szlachta (red.) „Stałość i zmienność w językach i kulturach świata", Szczecin 2014c: I: 233 - 250.
64. Profesor Kazimierz Polański jako slawista i anglista (dorobek anglistyczny), „Bohemistyka" 2014d: 299 – 303.
65. Ocena programów nauczania przedmiotów językoznawczych na filologiach obcych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 2014e: LXX: 223-238.
66.  Wybrane zapożyczenia pochodzenia skandynawskiego we współczesnej polszczyźnie.  In: A. Moroz, P. Sobotka, M. Żabowska (red.)  „Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori  M. Grochowski sextuagesimo quinto dedicata" Warszawa 2014f: 383-390.
67.  English language use in scientific discourse. In B. Cetnarowska, M. Kuczok, M. Zabawa (eds.) „Various Dimensions of Contrastive Studies”, Katowice 2016a: 233-245.
68. English-Polish contrastive grammar at Polish universities, „LingBaw” (Linguistics Beyond and Within) 2016b: 2: 126 – 138.
69.  The influence of English on Polish morphology (współaut. A. Witalisz), „Kwartalnik Neofilologiczny” 2016c: LXIII.4: 421- 434.
70. Language planning activities and policy: The case of Poland (współaut. M.Kuźniak), „Glottodidactica” 2016d: XLIII.2: 63 – 83.
71. Is English a lingua franca of scientific discourse in modern times? In B. M. Ilič, V. Lopčič (eds.) Jezik, Književnost, Vreme: Jezička Istraživanja. Niš 2017a: 487 – 498.
72. On the etymology of anglicisms in Polish dictionaries In M. Nemeth, B. Podolak, M. Urban (eds.) „ Essays in the History of Languages and Linguistics. Dedicated to Marek Stachowski on the Occasion of his 60th Birthday”, Kraków 2017b: 423 – 432.
73. Norma językowa w kontekście kontaktów językowych „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2017c: LXXIII: 211 – 219.
74. Profesor Roman Dyboski jako językoznawca (współaut. E. Chrzanowska-Kluczewska). In: Polska Akademia Umiejętności. Archiwum PAN i PAU. W Służbie Nauki 2018a: 28: 53-61. 
75.Kryteria opisu haseł w projekcie Global Anglicism Database (GLAD) In A. Dobaczewski, A. Moroz, P. Sobotka (red.) „Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu”, Toruń: 2018b, 221 – 234.
76.  Projekt Global Anglicism Database (GLAD) – stan prac. In: U. Okulska, U. Topczewska, A. Jopek-Bosiacka (red.) „Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu, komunikacji międzykulturowej. In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015)”, Warszawa: 2018c: 301-328.
77. Introducing and developing GLAD – The Global Anglicism Database Network (współaut. H.Gottlieb, G. Andersen, U. Busse, E. Peterson, V.Pulcini), “ The ESSE Messenger” 2018d. 27-2: 4-19.
78. Wpływ angielszczyzny na języki europejskie i nieeuropejskie w kontekście projektu GLAD (Global Anglicism Database) (współaut. A. Witalisz), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”  2019a. LXXV: 99-110.
79. Language policy in Poland: A case of the influence of English on Polish. In Amei Koll-Stobbe (ed.) “Informalization and Hybridization of Speech Practices. Polylingual Meaning-Making across Domains, Genres, and Media”, Berlin 2019b: 69-81.
80. Anglicisms in The National Corpus of Polish: Assets and Limitations of Corpus Tools (współaut. A. Witalisz)” Studies in Polish Linguistics” 2019c.14.4: 171-190.
 
VI. Recenzje
 
 1. A. Seretny, Definicje i definiowanie, „Kwartalnik Neofilologiczny" 1999.XLVI: 315-6.
2. W. Chłopicki, W. Świątek, Angielski w polskiej reklamie, „Kwartalnik Neofilologiczny" 2000.XLVII: 357-9.
3. K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, „Poradnik Językowy" 2002: 68-70.
4. K. Lipiński, Vademecum tłumacza, „Kwartalnik Neofilologiczny" 2004. LI: 208-9. 
 
VII. Sprawozdania i wspomnienia
 
 1. Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. Rucie Naguckiej (1930 -2009), „Kwartalnik Neofilologiczny" 2009 c. LVI.1: 115-117,  „Biuletynie PTJ" 2009d: LXV: 19-22.
2. Czy język polski podlega globalizacji, „Język w dialogu między kulturami"2009e: 27.
3. The nature of English in Polish, „Languges in Contact" (Book of Abstracts) Wrocław 2010f: 47.
4. The status of English lexis in the Polish language, „Languages in Contact" (Book of Abstracts) Wrocław 2011: 37-38.