Egzamin magisterski

Ustalenia Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21.10.2016 r. dotyczące egzaminu licencjackiego i magisterskiego dla studentów FA i FAN

Powołując się na paragraf 21 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rada Wydziału Filologicznego ustala co następuje:

1. Egzamin dyplomowy (licencjacki i magisterski) jest egzaminem ustnym i odbywa się wraz z obroną pracy.

2. Merytoryczny zakres egzaminu powinien odpowiadać tematyce seminarium oraz problematyce pracy.

3. Zagadnienia egzaminacyjne dla każdego seminarium są publikowane na stronie internetowej Instytutu – najpóźniej na początku ostatniego semestru studiów.

3. Członkowie komisji zadają przynajmniej 3 pytania.

Studia dzienne

Specjalizacja językoznawstwo angielskie -

Specjalizacja językoznawstwo angielskie II - Text and Discourse Studies

Specjalizacja językoznawstwo angielskie - językoznawstwo kontrastywne


Specjalizacja językoznawstwo stosowane -


Specjalizacja przekładoznawstwo


Studia zaoczne

Specjalizacja przekład literacki


Specjalizacja język w biznesie