Egzamin licencjacki

Ustalenia Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21.10.2016 r. dotyczące egzaminu licencjackiego i magisterskiego dla studentów FA i FAN

Powołując się na paragraf 21 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rada Wydziału Filologicznego ustala co następuje:

1. Egzamin dyplomowy (licencjacki i magisterski) jest egzaminem ustnym i odbywa się wraz z obroną pracy.

2. Merytoryczny zakres egzaminu powinien odpowiadać tematyce seminarium oraz problematyce pracy.

3. Zagadnienia egzaminacyjne dla każdego seminarium są publikowane na stronie internetowej Instytutu – najpóźniej na początku ostatniego semestru studiów.

3. Członkowie komisji zadają przynajmniej 3 pytania.

Zagadnienia egzaminacyjne: seminarium licencjackie z przekładoznawstwa/translatoryki

Prowadząca - dr Agata Hołobut
 

Egzamin składa się z przynajmniej trzech pytań:

1.     pytania recenzenta na temat pracy licencjackiej
2.     pytania promotora na temat pracy licencjackiej
3.     pytania promotora na wybrany temat z zakresu treści omówionych podczas seminarium na podstawie obowiązkowych materiałów wykorzystanych na zajęciach.

Studentów obowiązuje następujący wykaz zagadnień do egzaminu:

1. Selected aspects of literary translation: Barańczak and Jarniewicz’s views on poetry translation;

2. Norms in translation (Toury);

3. Translation as rewriting (Lefevere);

4. The main concerns of audiovisual translation (voice-over, subtitling, dubbing);

5. The main concerns of drama translation;

6. The main issues of Bible translation; Nida's dynamic and formal equivalence;

7. Translation strategies in Lawrence Venuti's theory: the translator's invisibility, domestication and foreignization;

 8. Translation theory before the twentieth century - precursors and their heritage.

Zagadnienia egzaminacyjne: seminarium licencjackie ze starszej literatury angielskiej

Seminarium dyplomowe (licencjackie) z wiedzy o literaturze: „Sonet od Sidneya do Heaneya”

Prowadząca - dr Agnieszka Romanowska

Egzamin składa się z trzech pytań:

1.     pytanie recenzenta na temat pracy licencjackiej
2.     pytanie promotora na temat pracy licencjackiej
3.     pytanie promotora na wybrany temat z zakresu treści omówionych w semestrze zimowym na podstawie obowiązkowych materiałów wykorzystanych na zajęciach.

Studenci otrzymują wykaz zagadnień do egzaminu na koniec semestru zimowego.

Przykładowe pytania:

  1. Phillip Sidney’s cycle – autobiography or metapoetry?
  2. John Milton’s use of the sonnet form.
  3. William Wordsworth’s poetic themes as reflected in his sonnets.
  4. Elizabeth Barrett Browning – her sonnets and letters.
  5. Sonnets on the sonnet (Wordsworth, Keats, Brooke)

Zagadnienia egzaminacyjne: seminarium licencjackie z wiedzy o kulturze

Seminarium dyplomowe (licencjackie) z wiedzy o kulturze: "System klasowy w Wielkiej Brytanii od okresu wiktoriańskiego po czasy współczesne"

Prowadząca - dr Ewa Kowal

Egzamin składa się z trzech pytań:
 
  • pytanie recenzenta na temat pracy licencjackiej
  • pytanie promotora na temat pracy licencjackiej
  • pytanie promotora na wybrany temat z zakresu treści omówionych w semestrze zimowym na podstawie obowiązkowych materiałów wykorzystanych na zajęciach. Studenci otrzymują wykaz zagadnień do egzaminu na koniec semestru zimowego.

Zagadnienia egzaminacyjne: seminarium licencjackie z nowszej literatury angielskiej

Seminarium dyplomowe (licencjackie) z wiedzy o literaturze: "Cities - places of comfort and places of terror"

Prowadząca - dr Robert Kusek

Egzamin składa się z trzech pytań:

1.     pytanie recenzenta na temat pracy licencjackiej

2.     pytanie promotora na temat pracy licencjackiej

3.     pytanie promotora na wybrany temat z zakresu treści omówionych w semestrze zimowym na podstawie obowiązkowych materiałów wykorzystanych na zajęciach. Studenci otrzymują wykaz zagadnień do egzaminu na koniec semestru zimowego.