Dokumenty dla pracowników

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r.

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Obsługa przejazdów w podróżach zagranicznych

Aktualny przetarg na bilety na wyjazdy zagraniczne. w UJ -to: Komunikat nr 5 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2016 roku w sprawie obsługi przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów oraz gości i zleceniobiorców Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejmującej w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych (zawsze najbardziej aktualne dane znajdują się na stronie DWM UJ):

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych) na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów oraz gości i zleceniobiorców Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy Collegium Medicum), obejmującą w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych (linie regularne i tanie), kolejowych i autokarowych, w dniu 18 stycznia 2016 roku zawarto umowę nr CRZP/UJ/70/2015 na okres 2 lat z:

KONSORCJUM Firm:

  • WHYNOTTRAVEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn (Lider Konsorcjum),

oraz

  • WHY NOT FLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn.


Nadal też obowiązuje zasada  złożenia podpisanych wniosków wyjazdowych do DWM min. 10 dni przed wyjazdem ( najbezpieczniej- 14 dni).

Ważny jest również  kontakt z pracownikami biura DWM przed wyjazdem- w celu ustalenia sposobu rozliczania środków i dokumentów koniecznych do dostarczenia po powrocie z podróży.

Ogłaszanie dyżurów i publikowanie materiałów na stronie internetowej IFA

Zasady ogłaszania dyżurów przez Pracowników i Doktorantów IFA oraz publikowania materiałów na stronach internetowychy IFA dostępne są  tutaj po zalogowaniu się w Portalu.

Jak zwiększyć liczbę cytowań - poradnik

Wyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe

1. Polecenie wyjazdu służbowego

2.  Pismo okólne Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 25.08. 2015 r. w sprawie wzoru wniosku wyjazdowego

3. Wniosek wyjazdowy

4. Rozporządzenie w sprawie diet wyjazdowych

5. Komunikat nr 27 w sprawie kosztów leczenia